Брой 5 (515), 08-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Национална стратегия за учене през целия живот


Правителството прие Национална стратегия за учене през целия живот 2014 - 2020 г. Тя е насочена към постигането на европейската рамка за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Стратегията включва всички области на ученето и е адресирана до предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение, висшето образование, продължаващото обучение за възрастни, валидирането на резултати от неформално обучение и самостоятелно учене.

Сред целите на националната политика за развитие до 2020 г. са високото ниво на знанията, възможността за иновации, адаптивността спрямо промените в естеството на работата и пълното социално включване. Стратегията за учене през целия живот отчита новите цели и обхват на ученето, групите учещи, доставчиците, методите за учене/преподаване, инициативите за търсене/предлагане на учене, подкрепящите мерки, прозрачността и сравнимостта, както и гарантирането на качество. Тя е стъпка в борбата с високата безработица, недостига на работници с необходима квалификация и бавния икономически растеж.

Основните принципи на стратегията са свързани с повишаване качеството на образованието и обучението, изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, равен достъп до учене през целия живот, както и образование и обучение, съобразени с икономиката и пазара на труда.
В изпълнение на стратегията се очаква към 2020 г. ученето през целия живот да се превърне в реалност за всички български граждани. Конкретни резултати се очакват по отношение повишаване на дела на обхванатите в предучилищно възпитание и подготовка на деца от 4-годишна възраст до постъпване в първи клас от 87,8% през 2012 г. на 90% през 2020 г.; намаляване на преждевременно напусналите образователната система от 12,5% на под 11%; намаляване на дела на 15-годишните със слаби постижения (по PISA); увеличаване дела на завършилите висше образование, както и на придобилите степен на професионална квалификация в областите Информатика, Техника, Производство и преработка и Архитектура и строителство; повишаване на заетостта и др.
Финансирането на изпълнението на стратегията ще се осъществява със средства на държавния бюджет, на европейските фондове и програмата на Европейския съюз Еразъм+, както и чрез дарения, спонсорство и други източници.

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване на БТПП за предпочитани дестинации за делови пътувания през 2014 г.
Германия, Русия и Турция са посочени от фирмите като най-важни за разширяване на географския и икономически обхват на дейността им Още
Предстои среща на Евроклуба при БТПП, посветена на Гръцкото председателство на Съвета на ЕС
В Евроклуба членуват дипломати, представители на бизнеса, медиите... Още
НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Рекорден добив на въглища през декември отчете "Мини Марица-изток" ЕАД
Дружеството е преизпълнило плана си за 2013 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ И РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ
Правителството предлага промени в три закона, с които се намалява регулаторната тежест
Те са в изпълнение на Втория пакет от мерки за облекчаване на администрирани режими Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национална стратегия за учене през целия живот
Стъпка в борбата с високата безработица, недостига на работници с необходима квалификация и бавния икономически растеж Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Нова Наредба за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка "Отговорност на туроператора"
Публикувана е във вчерашния брой на Държавен вестник Още