Брой 161 (166), 20-08-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейските общности в областта на косвеното облагане, както и с прецизиране на разпоредбите, които създават затруднения при практическото прилагане на закона.

Промени във връзка с изискванията на Директива 2008/8/ ЕО на Съвета от 2008 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставката на услуги:

Промените, които влизат в сила от 1 януари 2013 г., съгласно Директива 2008/8/ ЕО на Съвета, ще доведат до изменение на правилото за определяне мястото на изпълнение на доставка на услуги по отдаване под наем или предоставяне за ползване на превозни средства на данъчно незадължено лице.

Промени във връзка с изискванията на Директива 2010/45/ ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност:

С предложените промени във връзка с Директива 2010/45/ЕО на Съвета от 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност се определят условията и правилата за фактуриране на данъка върху добавената стойност с цел ясно да се посочи държавата-членка, чиито правила за фактуриране се прилагат. Предлагат се изменения по отношение на някои изисквания относно информацията, която да се предоставя във фактурите, за да се постигне по-ефикасен данъчен контрол и равнопоставено третиране на трансграничните и националните доставки, както и електронно фактуриране. Фактурите на хартиен носител и електронните фактури следва да се третират равнопоставено, независимо от избора на данъчно задълженото лице. Предвидено е задължение за гарантиране автентичност, цялост и четливост на фактурите. Автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурата и известието към фактурата се осигуряват чрез какъвто и да е контрол на стопанската дейност, при който се установява надеждна одитна следа. Автентичността и целостта на електронните фактури могат да бъдат осигурени и чрез използване на определени съществуващи технологии, като например електронен обмен на данни (ЕОД) и усъвършенствани електронни подписи. При съхраняването на фактури с помощта на електронни средства, гарантиращи онлайн достъп до съответните данни, за целите на контрола данъчно задължено лице следва да осигури онлайн достъп на компетентните органи на държавата-членка, в която е установено, а когато ДДС е дължим в друга държава-членка, на компетентните органи на последната.

 

Промени във връзка с писма на Европейската комисия за несъответствия на разпоредби в закона с Директива 2006/112/ ЕС и с процедура по неизпълнение на задълженията (infringement) срещу България:

Във връзка с процедура по неизпълнение на задълженията (infringement) срещу България за несъответствие на разпоредби в ЗДДС с Директива 2006/112/ ЕС, със законопроекта се предлага промяна, която възстановява правната уредба, действаща преди датата на присъединяването ни към ЕС по отношение на правото на приспадане на данъчен кредит при доставки на мотоциклети и леки автомобили. Правната уредба, в сила от 1 януари 2007 г., ограничава това право на приспадане за посочените доставки.

 

Промени, свързани с прецизиране на разпоредби и редакционни промени, във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона:

Направено е предложение за изменение, с което безвъзмездното извършване на услуга от държател/ ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив е приравнено на възмездна облагаема доставка. Законопроектът предвижда, че не е налице доставка при извършване на преобразуване (апорт) на бюджетни, държавни или общински предприятия. Предвидена е промяна за удължаване на срока от 7 на 45 дни за подаване на опис за наличните активи към датата на регистрация. Предложено е изменение, с което се дава право на лицата, за стоките и услугите, за които не са приспаднали данъчен кредит при придобиването им, тъй като при тяхната покупка са били предназначени за извършване на освободени доставки и или за дейност извън независима икономическа дейност, да имат право да приспаднат данъчен кредит в случай, че променят предназначението на същата – за облагаеми доставки.

Със законопроекта се предлагат изменения, свързани с предотвратяване на злоупотреби с ДДС, когато доставчиците са нерегистрирани по ЗДДС лица. За отстраняване на възникнали в практиката затруднения са предложени някои редакционни и технически промени.

Промени в други данъчни закони:

Със заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове.

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица са свързани основно с намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите чрез намаляване на разходите за изпълнение на данъчните задължения от данъчно задължените лица. Значително се облекчава режимът на деклариране и внасяне на корпоративни данъци и данъци върху доходите на физическите лица, включително и за авансовите вноски. Предложенията за промени ще доведат и до намаляване на разходите за администриране на данъците от приходната администрация.

За промените в  Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)   ТУК
За промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица   ТУК
За промените в Закона акцизите и данъчните складове (ЗАДС)    ТУК

Обществените консултации продължават до 31 август т.г. Коментари и предложения   ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подготвя новите класации "ТОП 100 - фирми и холдинги, водещи в икономиката на България"
Чуждестранни и български институции, банки, посолства, представителства на международни организации проявяват интерес към класациите Още
Стандартите GS1 подобряват условията за бизнес
Търговските вериги намаляват разходите с 5,69% при сканирането на баркод символите на каса (POS) Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум "Кариера в България: Защо не?" - един различен кариерен форум
Фирмите могат да участват като изложители или с презентации, брошури и рекламните материали Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
Целта е хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви в областта на косвеното облагане Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Дискусия за бъдещето на Европа: Комисията дава право на глас на гражданите в рамките на онлайн консултация
Споделете мнения по въпроси „Как бихте искали Европейският съюз да се развие в близко бъдеще? В какъв Съюз искате да живеете през 2020 година?” и др. Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Уроци по икономика от олимпийските игри*
Автор: Ричар Ран Още