Брой 20 (277), 29-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РТПП/К

Търговско-промишлена палата - Стара Загора активно съдейства на бизнеса за разделното сметосъбиране


От 1 януари 2013 г. са в сила изменения на Закона за управление на отпадъците, който гласи, че всички ползватели на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места над 5000 жители, са длъжни да събират разделно отпадъци.
Чл. 33. (2) Отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, се събират разделно.
(3) Изключение от изискването по ал. 2 се допуска в населени места, където няма изградена система за разделно събиране на същите отпадъци от домакинствата.
(4) (В сила от 01.01.2013 г. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места по ал. 1 са длъжни да събират разделно отпадъците по ал. 2 и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 и/или с организация по оползотворяване.
Завишава се контролът по изпълнение на изискванията, като при установено нарушение предвидените санкции са от 3 000 до 10 000 лева, при първо нарушение и до 20 000 лева за повторно.
За допълнителна информация и консултации: –
Тел: 042 626297; 042 6262970882; 940919; 0882 940919
Е-.mail:office@chambersz.com

НОВИНИ ОТ БТПП
Извънредният и пълномощен посланик на Унгария посети БТПП
Среща на председателя на БТПП Цветан Симеонов с новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Унгария в София Н. Пр. Андраш Клейн и г-н Тибор Немет, първи секретар, икономически въпроси към посолството Още
Представител на БТПП участва в кръгла маса на тема: „Регионалното развитие на областите в България – подходи за анализ и ключови въпроси”, организирана от Института за пазарна икономика
Чрез регионалните търговско-промишлени палати/камари БТПП съдейства за представяне гледната точка на бизне Още
Покана от БТПП съвместно с Посолството на Република Индонезия
Българската търговско-промишлена палата съвместно с Посолството на Република Индонезия Ви канят на представяне на актуалните възможностите за бизнес и инвестиции в Индонезия Още
Търговски представителства на чуждестранни лица, регистрирани в БТПП
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство, получени в БТПП
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Търговско-промишлена палата - Стара Загора активно съдейства на бизнеса за разделното сметосъбиране
Експерти на Търговско-промишлена палата - Стара Загора предлагат консултации по оперативното изпълнение на изискванията за разделно събиране на отпадъците и за осигуряването на необходимите технически средства Още
БИЗНЕС СРЕДА
По-умерени оценки на мениджърите за настоящия бизнес климат
Според последния анализ на Националния статистически институт (НСИ) общият показател на бизнес климата у нас през януари 2013 е занижен с 3,2% Още
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Търсят се български партньори за участие в проект с научно-развоен фокус по 7-ма рамкова програма
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните
Промяната на Закона за храните е продиктувана от необходимостта от допълване на действащите разпоредби и разписване на липсващи процедури, с цел осъществяване на по-ефективен контрол Още