Брой 138 (898), 21-07-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ

Покана за участие в Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на ЕКСПО 2015, гр. Милано, Италия


В периода 8 -11 септември 2015 г. ИАНМСП организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на ЕКСПО 2015, гр. Милано, Италия. В търговската мисия ще бъдат включени фирми от сектори: производство на храни, напитки и машини за хранително-вкусова промишленост.
World Expo Милано 2015 се провежда в Милано, Италия в периода 1 май до 31 октомври 2015 г.
Темата на World Expo Milano 2015 е: „Изхранването на населението на Земята, енергия за живот“. Expo 2015 е изключително събитие, което дава видимост на универсалната традиция и на много уникални иновации, насочени към основната тема за здравословна, безопасна и достатъчна за цялата планета храна и напитки.
Експо 2015 показва традиции, творчество и иновации в производството на храни, при което селското стопанство заема централно място. В продължение на 184 дни това грандиозно изложение, разположено върху 1 млн. кв. м, се очаква да бъде посетено от над 20 млн. души.
Промоционалната проява се провежда в изпълнение на дейност 5 „Организиране на промоционални прояви в страната и чужбина” по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОПК.
Агенцията поема разходите на един представител от предприятие за самолетен билет, трансфери летище – хотел – летище, хотелско настаняване и разходи за вътрешен транспорт (когато е необходимо), отпечатване на каталог на българските участници в търговската мисия, като заплаща съответната част от стойността до размера на предвидените разходи съгласно договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При организиране на двустранни срещи – наем на зала за провеждане на срещи с потенциални бизнес партньори, възнаграждение за преводачи, техническо оборудване и пр. ИАНМСП поема всички или част от тези разходи.
Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат всички други разходи, а именно:
·        разходи за дневни, медицинска застраховка, свързани с командироването и пребиваването на определения представител;
·        частта от разходите, която надхвърля определения лимит съгласно договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за самолетен билет и хотелско настаняване на един участник;
·        пропорционална част от общите разходи, когато тези разходи надхвърлят определения съгласно договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 лимит на търговска мисия (разходи за вътрешен транспорт, наем на зали, техническо оборудване, преводачески услуги и др.);
·        пълните разходи, свързани с командироването и пребиваването на втори представител (в случай, че има такъв);
·        в случай на отказ от участие, извън срока по Раздел V, т. 1 от Общите условия, предприятията възстановяват пълния размер на направените от ИАНМСП разходи (размера на начислените минимални помощи de minimis).
Участието в търговски мисии на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1407/2013 г. на Европейската комисия от 18 декември 2013 година относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx 
Участието в търговски мисии се извършва съгласно Общите условия за участие, изготвени и одобрени от ИАНМСП. Общите условия са задължителни за Предприятието и са неразделна част от Заявката/Договор.
Кандидатстването за участие в организирани от Агенцията търговски мисии се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Общите условия за участие:
•        Заявка/договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;

•        Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна (по образец и в оригинал), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;

·        Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;

•        Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор; (Указания за попълване на Декларацията);

•        Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) - оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване.

На основата на прилагане на Общите условия за участие в търговски мисии ще бъдат избрани до 15 участници, представители на български МСП. Кандидатите ще бъдат оценени и класирани на основата на заложените в Общите условия критерии за класиране. При предприятия, получили равен брой точки, с приоритет се класира предприятието, подало по-рано пълен комплект документи за участие в проявата.

Посоченият период на провеждане на проявата е индикативен. Организаторът си запазва правото, след уточняване на параметрите на мисията (брой участници, полети, хотелски настанявания и др.) да промени, при необходимост, началната и/или крайна дата на провеждане на мисията.

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване лично в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на 28 юли 2015 г. на адрес: 1000 София, ул. „Леге” № 2-4 или да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на имейл адрес: office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 28 юли 2015 г.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Елица Попадийна, главен експерт в дирекция „Интернационализация на МСП”, тел.: 02 940 79 82 и Мирела Тасева, старши експерт в дирекция „Интернационализация на МСП”, тел.: 02 940 79 83.


Условията и необходимите документи за кандидатстване в търговската мисия могат да бъдат намерени на следния линк:http://www.sme.government.bg/?p=28939
 

НОВИНИ ОТ БТПП
Нови възможности за насърчаване на малкия и среден бизнес
На среща в БТПП Валя Чилова, oбщински съветник в Столичен общински съвет и председател на Надзорния съвет на Столична общинска агенция за приватизация, и Николай Стойнев, председател на… Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Председателят на БАН връчи Почетен знак за заслуги на белгийския дипломат Филип Беке
Сред официалните гости на събитието бяха председателят на БТПП Цветан Симеонов, посланикът на Кралство Белгия г-жа Аник ван Калстер, председателят на Българо-белгийско-люксембурски бизнес клуб Франк Янсен,.. Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Покана за участие в Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на ЕКСПО 2015, гр. Милано, Италия
В периода 8 -11 септември 2015 г. ИАНМСП организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на ЕКСПО 2015 Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
НОИ представи резултатите от проект за Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни
С въвеждането в експлоатация на интегрираната система, НОИ цели създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри в държавната администрация Още