Брой 209 (1221), 31-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП: Необходимо е да бъдат положени усилия за постигане на балансиран Бюджет 2017

Националният съвет за тристранно сътрудничество на заседание обсъди три законопроекта. Освен бюджета на здравноосигурителната каса и държавното обществено осигуряване, социалните партньори разгледаха и Бюджет 2017. Становището на БТПП по законопроектите бе представено от главния секретар на Палатата Васил Тодоров.

По отношение на параметрите на Бюджет 2017 БТПП подкрепя запазване тежестта на данъчното облагане и поддържането на ниски данъци. В допълнение Палатата припомня свое предложение за премахване на данъка върху дивидента и намаляване с 5% на данъка върху доходите на едноличните търговци.

По отношение на заложения икономически растеж за 2017 година от около 2.5%, близък до нивата от 2016 г., Палатата го определя като изпълним, но счита, че прогнозите за вътрешното потребление са надценени.

Палатата не подкрепя планирания бюджетен дефицит от -1.4% за 2017 г. БТПП счита, че след седем поредни години (с изкл. на 2016 г., за която се очаква нулев дефицит), в които България приключва държавния си бюджет с отрицателно салдо, е крайно необходимо да бъдат положени усилия за постигане на балансиран бюджет през 2017 г. Това е напълно постижимо, отчитайки от една страна по-високия растеж на икономиката за тази година от предварително прогнозирания, както и по-добрата събираемост на приходите, а от друга страна смятаме, че има още възможности за редуциране на неефективни държавни разходи.

БТПП подкрепи проекта на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), но отбеляза като недостатък липсата на заложени обективни показатели, с които да се оцени до каква степен реално се постигат резултати, имайки предвид още и ръста в бюджета на НЗОК с 247.7 млн.лв. за 2017 година спрямо 2016 година. Според БТПП увеличаването на средствата в здравеопазването не гарантира автоматично по-високо качество на здравните услуги.

Относно проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване БТПП подкрепя някои от изложените политики в мотивите към законопроекта, които са в съответствие с постигнатия консенсус преди повече от една година за реформа в пенсионната система. От друга страна по други от направените предложения изразява несъгласие. По отношение на минималните осигурителни доходи Палатата не приема увеличението средно с 2.6% за 2017 година, дължащо се на административното повишение на най-ниския праг на 460 лв., обвързан с очаквания размер на минималната работна заплата. Както вече е известно БТПП заедно с три национално представителни работодателски организации се отказаха да участват в договаряното на минималните прагове, докато не бъде приет консенсусен механизъм за определяне на минималната работна заплата.

Приложение:

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Необходимо е да бъдат положени усилия за постигане на балансиран Бюджет 2017
Палатата определя проектобюджета като реалистичен и изпълним, но прогнозите за вътрешното потребление са надценени Още
Новоназначеният посланик на Кралство Белгия проведе среща с председателя на БТПП
Дискутирани бяха двустранните икономически отношения Още
Бизнес срещи с тайванска търговска делегация
Презентации на мостри на най-нови продукти от Тайван в разнообразни сектори Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Защо правенето на бизнес в България остава трудно на практика
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Програмата КОСТ обявява регулярни годишни конкурси за разработване на проекти във всички научни направления
Проектите, наричани КОСТ - акции, се изпълняват от мащабни научни мрежи Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-румънски бизнес форум
10 ноември 2016, Интер Експо Център, София Още