Брой 111 (1623), 14-06-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Стартира курс по Обща авария, организиран от Диспашорското бюро при БТПП

Двудневен курс за квалификация по Обща авария провежда Диспашорското бюро при Българската търговско-промишлена палата, създадено през 1956 год. за установяване на обща авария, на разходите и пожертвуванията по нея и разпределението им между корабособственика, товара и навлото. Нормативно дейността е регламентирана в чл.302 на Кодекса за търговското мореплаване, Наредба № 11/1975 на Министерство на транспорта и Министерство на правосъдието и Правилника за организацията и дейността на Диспашорското бюро при БТПП. Осъществява се в съответствие с утвърдената международна практика за уреждане и решаване на международни частноправни търговски и морски спорове за установяването на общата авария.

“Общата авария” е правен институт на морското право и морската практика и е свързан с търговското корабоплаване. Неговото съществуване е известно още от древността. Въз основа на принципите и механизма на “общата авария” се постига справедливо уреждане и разпределение на интересите на различните участници в морските превози.

За “обща авария” се считат щетите, извънредните разходи или пожертвуванията, направени преднамерено или разумно за спасяване на кораба, навлото и товара от обща опасност за участващите в общото морско начинание. Такова определение на понятието е дадено в чл.290 от Кодекса на търговското мореплаване - т.е. общата авария представлява щети, извънредни разходи и пожертвувания, които са причинени съзнателно, преднамерено, волево, но с цел спасяване на кораба, стоката и навлото от обща за тях опасност.

Установяването на общата авария, разходите и пожертвуванията по нея и разпределението на вноските между кораба, навлото и товара се извършва с диспаш. Диспаши могат да съставят диспашори, вписани в списъка на Диспашорското бюро при БТПП. От това следва, че “диспашор” е лице, което урежда общи аварии, когато е оторизирано от някоя от заинтересованите страни в морската общност – корабособственик, морски превозвач, собственик на превозвания товар, застраховател, а “диспаш” е документът, който се издава от диспашора.

Диспашори могат да бъдат само лица, завършили курс за квалификация по обща и частна авария и издържали успешно изпит пред комисия за получаване на правоспособност „диспашор“.

Вписването в списъка на диспашорите при БТПП става с решение на Изпълнителния съвет на Палатата.

Диспашорите са независими и безпристрастни при изпълнение на своите задължения. Те са длъжни да упражняват добросъвестно предоставените им права и задължения и да участват активно при изясняването на фактите, на правата и задълженията на участниците в общата авария.

Програмата на настоящия курс включва 11 лекции по международно морско частно право, обща и частна авария, практика по прилагане на буквените и цифрени правила, решаване на спорове във връзка с общата авария и др. Лекторите са изявени експерти, научни работници, с дългогодишна практика в международното частно и морско право и авторитетни университетски преподаватели: доц. Диана Маринова – Университет за национално и световно стопанство, доц Венцислава Желязкова – Нов български университет и Виолина Джиджева – диспашор.

Подробна информация за Диспашорското бюро ще намерите на сайта на БТПП в Интернет https://www.bcci.bg/tradereg-dispash-bg.html  относно:

  • същността на дейността;
  • фазите на диспашорското производство;
  • Правилник за организацията и дейността на Диспашорското бюро при БТПП;
  • списък на диспашорите към Диспашорското бюро на БТПП

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ ИЛИ ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВ КУРС ЗА ДИСПАШОРИ ИЗПРАЩАЙТЕ НА E-MAIL: Z.Georgieva@bcci.bg; или  R.Spassova@bcci.bg

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:  02/8117476 ;  02/8117551.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Общ Закон за браншовите организации
Дебат в Комисията по транспорт на Народното събрание Още
Стартира курс по Обща авария, организиран от Диспашорското бюро при БТПП
Вписването в списъка на диспашорите при БТПП става с решение на Изпълнителния съвет на Палатата Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
Поетапно въвеждане и прилагане на електронна платформа за възлагане на обществени поръчки в страната Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Месечната инфлация за месец май е 0.3%
Годишната инфлация е 2.6% Още
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
България, Сърбия и Унгария ще развият сътрудничеството си в областта на природния газ
Реализация на проекта за изграждане на междусистемната газова връзка България-Сърбия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
13 милиарда евро за Европейския фонд за отбрана през новия бюджетен период 2021-2027г.
За трансгранични инвестиции в най-съвременни и напълно оперативно съвместими технологии и оборудване Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество
Международен търг за инсталиране и поддръжка на CCTV камери за видеонаблюдение