Брой 181 (1939), 20-09-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕКОЛОГИЯ, СО2

МОСВ обсъди с бизнеса и природозащитни организации проект на наредба за качеството на твърдите горива


Министерството на околната среда и водите проведе кръгла маса с представители на бизнеса, природозащитни организации и държавни институции, нa която беше обсъден проектът на нова Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление. Целта е ограничаване продажбата и използването на въглища и брикети (от въглища) с високо съдържание на сяра, пепел и влага, които са една от причините за високите нива на замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ) и серен диоксид.

В срещата участваха зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Петър Горновски, директорът на дирекция „Опазване чистотата на въздуха“ в МОСВ Иван Ангелов, експерти, както и представители на работодателски и природозащитни организации – БТПП, АИКБ, КРИБ, „За Земята“ и „Грийнпийс България“.

„Анализите на наши и международни екипи показват, че основните източници за замърсяване на атмосферния въздух в населените места са битовото отопление и транспортът. През последните години се предприе комплекс от мерки, както на местно, така и на национално ниво, за да се справим с тези проблеми“, каза зам.-министър Николова. Тя припомни, че темата за чистотата на въздуха е важна от екологичен и здравен аспект, но има и икономическо и социално отражение. Затова по нея е необходима ангажираност от страна и на институциите, и на гражданите, и на бизнеса.

Проектът на наредбата е разработен на основание чл. 8а от Закона за чистотата на атмосферния въздух, като основната цел е подобряване на качеството на атмосферния въздух и защита здравето на гражданите чрез въвеждане на изисквания за качество на твърдите горива. Въвеждането на изисквания за въглищата и брикетите за бита е една от мерките на национално ниво за ограничаване на емисиите на ФПЧ и серен диоксид през зимния период. Мярката е в изпълнение на решението на Съда на ЕС от 5 април 2017 г., с което България е осъдена за неспазване на нормите за качество на атмосферния въздух по показател ФПЧ10. Приемането на наредбата е заложено като мярка и в приетата през юни от правителството Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух за периода 2018-2024 г.

С нормативния документ се уреждат: нормите за съдържание на сяра и пепел за въглищата и брикетите (произведени от въглища) за битово отопление, които се пускат на пазара; оценяването и удостоверяването на съответствието на твърдите горива с изискванията за качество; видът на опаковката и етикета; условията, редът и начинът за контрол на качеството; условията и редът за унищожаване или безвъзмездно предоставяне на арбитражни проби от твърди горива или отнети в полза на държавата твърди горива. Изискванията на наредбата се прилагат за твърди горива за битово отопление, предназначени за изгаряне в горивни инсталации с топлинна мощност по-малка или равна на 0.5 MW. Въвежда се изискване въглищата и брикетите да се продават само опаковани с етикет на български език. Контролът по спазване на изискванията ще се осъществява от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Председателят на ДАМТН Петър Горновски подкрепи искането на работодателските организации за по-дълъг от предвидения в наредбата едномесечен срок на въвеждане и прилагане на нормативните изисквания, така че бизнесът да има време за адаптация. Бяха обсъдени и изискванията към допустимото съдържание на сяра, пепел и влага. Природозащитните организации настояха държавните органи да запазят рестриктивния подход в наредбата и по отношение на сроковете, и на изискванията.

Проектът на Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление и мотивите към нея са публикувани на интернет страницата на МОСВ на линка: https://www.moew.government.bg/bg/proekt-na-pms-za-priemane-na-naredba-za-iziskvaniyata-za-kachestvoto-na-tvurdite-goriva-izpolzvani-za-bitovo-otoplenie/

Становището на БТПП  ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на социалните партньори по ЗИД на Закона за висшето образование
Приемането на Национална карта на висшето образование е ключов момент за извършваните реформи Още
Почетна диплома на БТПП за посланика на Чешката република - Н. Пр. Душан Щраух
По повод приключване на неговия мандат в нашата страна Още
БГ Баркод: лесно импортиране на продуктови данни
Когато портфолиото е готово за споделяне Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Социалното предприемачество беше обсъдено в Хасково по проект SOCIAL FORCES
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум за роботика и автоматизация “Robotics Strategy Forum”
22 октомври 2019 г., Интер Експо център, гр. София Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
НСИ: През второто тримесечие разходите на работодателите за един отработен час нарастват с 11%
Най-висок ръст спрямо същия период на предходната година е регистриран в сектор „Образование“ Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
МОСВ обсъди с бизнеса и природозащитни организации проект на наредба за качеството на твърдите горива
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Японско-български икономически семинар в Токио
Участваха над 140 български и японски фирми Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Митнически съюз: фалшиви и потенциално опасни стоки на стойност близо 740 млн. евро са задържани от митниците на ЕС през 2018 г.
Първи по брой задържани артикули са цигарите - 15% от общото количество задържани артикули Още