Назад

Младите са най-силно засегнати от загубата на работни места поради кризата с COVID-19


Младите хора са сред най-силно засегнатите от загубата на работни места по време на икономическата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19, според заключенията в публикувания преглед „Заетостта и социалното развитие в Европа“ (ЗСРЕ) за 2022 г. на Европейската комисия.

Той показва също така, че възстановяването им е по-бавно, отколкото при другите възрастови групи. Възможните обяснения са свързани с високия дял на срочните договори и трудностите при намирането на първа работа след напускане на училище, университет или обучение.

Докладът предоставя също основан на доказателства анализ на начините за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени младите хора. По-специално политиките в областта на заетостта и социалните политики следва:

  • да подобряват интеграцията на младите хора на пазара на труда,
  • да дават възможност на младите хора да придобиват умения,
  • да подкрепят трудовата мобилност — градивен елемент за успешна и устойчива кариера,
  • да намаляват рисковете за младите хора, като например от безработица или болест, бедност и задлъжняване,
  • да подпомагат младите хора да си изградят материална обезпеченост и да придобият собственост.

Подробностите ще откриете в съобщението тук.