Назад

Проведе се заключителна конференция по проект ДИОНИСОС


На 20 юли 2021 г. в зала на ул. Добруджа № 79, гр. Хасково се проведе заключителна конференция (работен пакет 2.8.5) по проект „Разработване идентичността на продукцията, почвата и региона“, акроним: DIONYSOS (ДИОНИСОС), договор за финансиране № В2.6с.04/01.11.2017 по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Проектът е по приоритетна ос: 2 Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион, Инвестиционен Приоритет: 6с - Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство  и се изпълнява от края на 2017 г. и приключва през 2021 г. В събитието участие взеха представители на медиите, лозаро-винарския и  туристическия бранш в област Хасково. По време на конференцията бяха представени основните дейности и постигнатите резултати по ДИОНИСОС от представители на сдружение Хасковската търговско-промишлена палата, което е един от партньорите по проекта.

С изпълнението му се цели да се изгради идентичност на трансграничния регион на база на местния селскостопански сектор с цел повишаване на туристическия поток и да се гарантира устойчивото развитие и биологичното разнообразие в региона.

Постигнатите резултати от ХТПП по проект ДИОНИНОС  са:

  • Облагородяването на публични места: проучване, поставяне на лозови насаждения в декоративни бъчви, табели с QR код в област Хасково;
  • Проведено обучение за лозо- и вино-производителите относно качеството на виното в гр. Харманли през 2019 г.;
  • Проведено обучение за персонала на ресторанти и хотели на тема Виното-производство, дегустация и култура на предлагане и консумация, местните сортове в гр. Хасково през 2019 г.
  • Преведен Винен Фестивал в гр. Хасково по време на празника Трифон Зарезан през 2019 г. с над 50 участници и 100 посетители.
  • Участие на Хасковската търговско-промишлена палата (ХТПП) и Агенция за развитие, гр. Кавала с щанд във второто издание на Фестивала на виното - Wine Fest Sozopol 2019 Дионисиеви Дни. По време на фестивала се проведе потребителски конкурс-дегустация, в който Вино DIONYSOS (ДИОНИСОС), спечели второ място в категория червено вино.;
  • Проведен семинар с обиколка на лозята и винарните в област Хасково на 30 представители от туристическия сектор с цел представяне и популяризиране  природния и културен актив на региона праз 2021 г.
  • През 2020 г. и 2021 г. се проведоха работни срещи за сътрудничество между туристическия, хранително-вкусовия и търговския сектор на доброволна основа, с цел популяризиране на област Хасково, като качествена дестинация за туризъм.

Повече информация за проект ДИОНИНОС може да получите на уеб-сайт: www.dionysosvine.eu