Назад

Финансови стимули за наемане на младежи на работа по проект „Нова възможност за младежка заетост“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020


БТПП информира своите фирми-членове и партньорски организации, че Агенцията по заетостта предоставя възможности за получаване на финансова подкрепа по проект „Нова възможност за младежка заетост“, реализиран по ОП РЧР 2014-2020, както и за стартиралата кампания  „Да работиш е яко“.

Целта на проекта и кампанията е да се финансира заетостта на неактивни и други неработещи и неучещи младежи до 29 години в България, които да бъдат привлечени и мотивирани за работа.

Счита се, че най-ефективният подход и за бизнеса, и за работната сила, е чрез пряка среща и установяване на директна комуникация между тях, на които работодателите да информират за търсените от тях кадри, производствените, материални и социални условия на работа, а неработещите младежи да презентират своите възможности и предпочитания за работа, така че още при първата среща да се преодолеят несъответствията между тах.

Проектът предвижда различни форми на трудова заетост като:

  •  сключване на трудов договор за обучение по време на работа за срок от 6 месеца;
  •  сключване на трудов договор за стажуване за срок от 6 до 9 месеца;
  •  сключване на трудов договор за заетост за период до 9 месеца с осигурен ментор на разкритите работни места.

Пълната информация за проекта е публикувана на официалната страница на Агенцията по заетостта https://www.az.government.bg, като тя е достъпна и във всички дирекции „Бюро по труда“ в страната.

Осъществяването на проекта би имало ключова роля за осигуряване кадри за бизнеса, получаване на финансова подкрепа за тяхното наемане на работа, а още повече за младите икономически неактивни лица, които ще могат да получат добра оферта за работа и осигуряване на финансова обезпеченост чрез доходи от регламентирана трудова дейност.

По-детайлна информация заинтересованите работодатели и лица могат да получат  Т У К