Брой 141 (651), 25-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд на международната специализирана изложба за информационни и комуникационни технологии CeBIT Bilisim 2014, 11.09 – 14.09.2014 г. - Иста


Във връзка с изпълнението на Дейност 6 по Проект „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, договор №BG-161-PO003-4.2.01-0001-C0001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, по който ИАНМСП е институционален бенефициент, Ви информираме, че
Агенцията организира участието на български фирми на национален щанд на международната специализирана изложба за информационни и комуникационни технологии
                                CeBIT Bilisim 2014, 11.09 – 14.09.2014 г., гр. Истанбул, Турция.

                                  Cрок за подаване на изискуемите документи  до  04.08.2014 

Изложбата е част от проекта CeBit на Deutshe Messe AG, Германия, който се реализира на световните пазари, с цел представяне на последните постижения в развитието на ИКТ, новите тенденции и привличането на инвестиции в сектора. Изложбата се провежда ежегодно от 1992 г. и е най-голамата и значима на Балканския полуостров в областта на информационно комуникационните технологии. Провежда се един път годишно и е специализирана в областта на информационните и комуникационните технологии.

 През 2013 г. в изложбата са взели участие 1023 фирми от 18 страни, на обща изложбена площ от 30 000 кв.м. Регистрираните посетители на изложбата са 131 358 от 93 страни.

Паралелно с изложбата се организира международна конференция и среща на върха, с участието на водещи специалисти от сектора. През 2014 г. основните акценти ще бъдат Politics & Society, Mobility, Big Data & Cloud and Game Changing Technologies.

Oт 2010 г. ИАНМСП традиционно организира българско национално участие на CeBIT Bilisim. На изданието през 2013 година 20 български фирми взеха участие на националния щанд от 300 кв.м.

ИАНМСП организира участието на български фирми на CeBIT Bilisim 2014, при следните условия:

 Агенцията поема разходите за:

-    Наем на изложбена площ;

-    Проектиране и изграждане на щанд;

-    Наемане на оборудване и обзавеждане;

-    Регистрация на изложителите;

-    Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);

-    Рекламиране на участието.

 Фирмите, участници в CeBIT Bilisim 2014 следва да поемат всички други разходи, както следва:

-    Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;

-    Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);

-    Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;

-    Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;

-     Застраховка на представителите на предприятието.

      Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Европейската комисия от 18 декември 2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта deminimis. Информация за предоставените минимални помощи на предприятието Ви може да получите наhttp://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Общите условия за участие:

§                     Заявка/договор за участие в 2 оригинала (по образец), подписана и подпечатана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно;

§                     Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец и в оригинал), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;

§                     Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана и подпечатана от представляващия предприятието;

§                     Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец), подписана от представляващия предприятието; Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор; (Указания за попълване на Декларацията)

§                     Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата (валидност до 6 месеца) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване;

§                     Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви;

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.

 Моля да се запознаете с:

§                     Общи условия за участие в международни панаири/специализирани изложби, организирани от ИАНМСП;

§                     Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви, организирани от ИАНМСП;

§                     Изисквания за публичност и визуализация.

 За допълнителна информация може да се обръщате към  г-н Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7981,     e-mail: traian@sme.government.bg, г-жа Десислава Аврамова, младши експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7994, e-mail: d.avramova@sme.government.bg.

При интерес от Ваша страна за участие в „CeBIT Bilisim 2014“, в срок до 04.08.2014 г., предприятието може да подаде изискуемите документи по начините описани в Общите условията за участие в международни панаири/специализирани изложби, организирани от ИАНМСП.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП връчи годишните си награди в класацията за най- успешни служби по търговско-икономически въпроси „СТИВ”- 2013
Голямата награда - бронзова статуетка „ХЕРМЕС” и Грамота получи българската служба по търговско-икономически въпроси във Федерална Република Германия Още
Среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България
Председателят на БТПП Цветан Симеонов новоприсъединилите се към Клуба организации - Камарата на испанската промишленост и търговия в България и Българо-туркменистанската индустриално-търговска камара Още
Китайска международна компания в областта на строителството разширява на дейността си в България
Представители на «SINOMA International engineering посетиха Още
Годишна среща на Службите по търговско-икономически въпроси с представители на българския бизнес
Председателят на БТПП Цветан Симеонов взе участие в годишната среща на СТИВ с представители на българския бизнес Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
ПОКАНА от РКИЦ в София за участие в Изложба – семинар - 28 до 30 Юли 2014
Изложба – семинар „Перспективни материали и технологии за производство” в Руският културно-информационен център (РКИЦ) Още
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО
ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд на международната специализирана изложба за информационни и комуникационни технологии CeBIT Bilisim 2014, 11.09 – 14.09.2014 г. - Иста
Паралелно с изложбата се организира международна конференция и среща на върха, с участието на водещи специалисти от сектора Още
ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: ИЗПЪЛНИХМЕ ПРЕОБЛАДАВАЩАТА ЧАСТ ОТ НАШИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ЕДНОГОДИШНИЯ ПЕРИОД И СЕ РЪКОВОДИХМЕ ОТ ИНТЕРЕСА НА ХОРАТА
Всички бизнес индикатори отбелязваха непрекъснато подобрение от края на миналата година до май 2014 г. Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Първи Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество бе подписан между МИЕ и Комисията за развитие и реформи на китайската провинция Анхуей
Целта на визитата на най-високо ниво от 10 години насам е задълбочаване обмена и сътрудничеството в секторите на икономиката, селското стопанство, образованието Още
ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Фонд „Условия на труд” отпусна над половин милиона лева за модернизация на работни места
С инвестициите в подобряване на условията на труд се постигат по-качествени работни места, а предприятията повишават конкурентоспособността си Още