Брой 34 (1046), 18-02-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

КЗК извърши оценка за съответствие на нормативната уредба, регламентираща обществените отношения, свързани с дейността по строителен надзор


С решение № 88 от 11.02.2016 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) извърши оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на действащата нормативна уредба, регламентираща обществените отношения, свързани с дейността по строителен надзор. Производството пред КЗК е образувано по сигнал на лице, което е  строителен техник с 35-годишен опит в областта на строителството.

При проучването по преписката КЗК изиска становища от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Дирекция за национален и строителен контрол, Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти, Камара на строителите в България, Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и Университета по архитектура, строителство и геодезия. С оглед изясняване на нормативната уредба и практиката на държавите членки на Европейския съюз относно дейността по строителен надзор Комисията изпрати запитване до техните национални органи по конкуренция.  

Въз основа на извършения конкурентноправен анализ, КЗК приема, че предвиденото в ЗУТ кумулативно изискване всички членове на органите на управление на предприятията, извършващи консултантски услуги, да са специалисти със завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и да имат 5 годишен стаж е неоправдано от конкурентноправна гледна точка, тъй като необосновано ограничава правото на стопанска инициатива на лицата, които са с по-ниска образователно-квалификационна степен. Действащата нормативна уредба разписва подробни минимални изисквания по отношение на екипа от физически лица, чрез които предприятието упражнява дейност по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Тези изисквания, обаче, не би следвало да се прилагат по отношение на кръга от лицата, които могат да участват в ръководните органи и да са собственици на консултантски предприятия.

КЗК предлага на компетентните държавни органи да изменят разпоредбите на чл. 167, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията и на чл.6, ал. 1, т. 4 от Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор като се предостави възможност на всички лица, включително и тези с образователно-квалификационна степен за технически ръководители, да учредяват предприятия, които да осъществяват строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, както и да участват в органите на управление на такива предприятия.

НОВИНИ ОТ БТПП
Икономически форум „Предизвикателствата пред българската икономика"
По линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ се предвижда подкрепа за идеи, които да се реализират от жени-предприемачи Още
БТПП участва във февруарската сесия на ЕИСК
Дебат относно свободното движение на хора, правата на човека, годишния обзор на растежа за 2016... Още
Активизира се икономическото сътрудничество с Турция
Предстои визита в София на представители на Турско-българския икономически съвет Още
Новоназначеният посланик на България в Полша посети БТПП
Договорено е взаимодействие при постъпване на запитвания за партньорство между предприемачи от двете страни Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК извърши оценка за съответствие на нормативната уредба, регламентираща обществените отношения, свързани с дейността по строителен надзор
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проект SESAME Net насърчава използването от МСП на високопроизводителни компютърни технологии
По линия на проекта се проучват нуждите и изискванията на МСП относно услугите, свързани с високопроизводителни пресмятания Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
НА ЖИВО: Към глобален „Еразъм“? - конференция с европейския депутат Андрей Новаков на 22 февруари
Дискусиите ще бъдат излъчвани онлайн на български и английски език Още