Брой 104 (2110), 03-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Временна дерогация от правилата на чл. 101 от ДФЕС за участниците в секторите мляко и млечни продукти, картофи и живи растения


На 4.05.2020 г. в ОВЕС бяха публикувани три регламента за изпълнение, съставляващи част от пакет от мерки на ЕК за преодоляване на кризата, породена от Covid-19 в селскостопанския сектор. Трите регламента обхващат секторите за мляко и млечни продукти (РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/599), картофи (РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/593) и  живи растения (РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/594).

Извънредните мерки на ЕК се основават на чл. 222 от Регламент за обща организация на пазарите на селскостопански продукти, който оправомощава ЕК да приеме временни мерки за неприлoжимост на чл. 101 от ДФЕС в ситуации на сериозна липса на равновесие на пазара.

Приетите мерки за неприложимост позволяват на земеделските стопани, асоциациите на земеделски стопани, асоциациите на подобни асоциации, признатите организации на производители, асоциациите на признати организации на производители и признатите междубраншови организации в съответния сектор да определят сами и да изпълнят мерки на съответното ниво на пазара, на което се намират, за стабилизиране на сектора и в съответствие с правилата за функциониране на вътрешния пазар, за срок не по-дълъг от 6 месеца.

Посредством трите регламента за изпълнение ЕК прогласява чл. 101 от ДФЕС за временно неприложим спрямо споразумения и решения за изтеглянето от пазара и безплатното разпространение, преработката и обработката, складирането, съвместното популяризиране и временното планиране на производството в сектора на картофите, живите дървета и други растения, луковици, корени и други подобни, рязан цвят и декоративна растителност, както и споразумения или общи решения относно планирането на обема на суровото мляко, което ще бъде произведено, за период от шест месеца, считно от влизане в сила на регламентите.

Държавите членки, включително националните органи по конкуренция, са оправомощени да гарантират, че споразуменията и решенията, до които регламентите за изпълнение се отнасят, не възпрепятстват доброто функциониране на вътрешния пазар и имат за цел единствено стабилизиране на сектора.

За тази цел регламентите за изпълнение изискват от пазарните участници да съобщават за тези споразумения или решения на компетентните органи на държавата членка с най-голям дял от прогнозирания обем на производството, обхванат от съответното споразумение или решение. Съобщаването следва да бъде направено непосредствено след сключването на споразумението или вземането на решението и следва да определя прогнозата за обхванатия обем на производството. Не по-късно от 25 дни след края на шестмесечния период следва да се депозира допълнително уведомление, съдържащо информация за действителния обем на производството, обхванат от споразумението или решението.

Компетентните национални органи от своя страна следва периодично да предоставят на ЕК необходимата информация. 

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) е правоприлагащият орган, който, съгласно чл.3 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския Съюз, организира и контролира събирането и обработката на пазарната информация, която се изпраща на Европейската комисия. МЗХГ е и институцията с най-тясна специализирана компетентност в областта на земеделието и храните. Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е националният орган, който следи за спазването на европейските правила за конкуренция.

По силата на трите регламента за изпълнение и двата органа следва да получават уведомленията от пазарните участници за планирани съвместни действия, попадащи в обхвата на дерогациите. От своя страна КЗК и МЗХГ ще обменят информация и помежду си за всички постъпили уведомления до изтичане на 6-месечния период.

КЗК подчертава, че всички споразумения и решения, които пряко или косвено водят до подялба на пазари, дискриминация въз основа на национална принадлежност или фиксиране на цените са изключени от временната неприложимост на режима на чл. 101 от ДФЕС.

Ако нотифицираните споразумения и решения не отговарят на условията за дерогация или са престанали да отговарят на тях, за тях се прилага член 101, параграф 1 от ДФЕС.

Нотификация на споразумение или решение, попадащо в обхвата на някой от трите регламента, може да бъде направено пред Министерството на земеделието, храните и горите и до Комисията за защита на конкуренцията.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Поредна илюстрация на нетърпимостта на управляващите към организации, които говорят обективно
БТПП стартира онлайн обучение „Как да продавам успешно в Amazon“
Теоретични знания с практически примери за продажби чрез платформата Още
Онлайн среща с компанията Mercattura Inc, базирана в САЩ
Модерна финансова платформа за български експортни компании Още
Поздравителен адрес до Конфедерацията на индийските индустрии – партньор на БТПП
По повод 125-годишнината на конфедерацията Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
В Държавен вестник са публикувани промените в Постановление № 55
Уреждащо прилагането на мярката 60/40 Още
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19
Кандидатстване до 23.06.2020 г. по електронен път Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Програмата за растеж Dare to Scale ще се проведе за втора поредна година
Целта е да се помогне на български компании да разраснат бизнеса си Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Временна дерогация от правилата на чл. 101 от ДФЕС за участниците в секторите мляко и млечни продукти, картофи и живи растения
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия започва консултация относно законодателния акт за цифровите услуги
Изграждане на цифровото бъдеще на Европа Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
5 юни – Световен ден на околната среда ‘2020
Темата е "Биоразнообразието – своеобразен призив за действия, борба с ускоряващата се загуба на видове и разрушаването на природата" Още