Брой 68 (2074), 07-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Комисията за защита на конкуренцията наблюдава пазара на търговия на дребно с автомобилни горива


Във връзка с постъпилите сигнали и разпространената в средствата за масово осведомяване информация за несъответствие между значителния спад в цената на суровия петрол в световен мащаб (с 47,4%) през месец март и намаляването на цените на дребно на автомобилните горива в страната (с около 11%) в същия период, Комисията информира обществеността, че извършва регулярен мониторинг на цените на дребно и на динамиката на пазарите на горива в страната.

 Комисията напомня, че в практиката си нееднократно е извършвала секторни анализи на пазарите по веригата производство и реализация на бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан на национално ниво, в които са установени редица проблеми пред развитието на конкуренцията в сектора и в тази връзка са отправени необходимите препоръки до компетентните органи. Тези анализи са приети с Решения № 1059/27.07.2011 г., № 143/25.02.2016 г. и № 313/07.03.2019 г.

      Така например, в последното решение № 313/07.03.2019 г., Комисията установи, че доставките от вътрешния пазар превишават количествата от внос, което заедно с липсата на достатъчен складов капацитет в данъчни складове и складове за задължителни запаси на горива, сложната административна процедура и значителните финансови инвестиции, свързани с изграждането на собствен склад, представляват в своята съвкупност висока бариера пред вносителите и производителите на горива.

      Ето защо, с решението Комисията е отправила редица препоръки за подобряване на пазарната среда, като е информирала Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Агенция „Митници“, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за необходимостта, съобразно тяхната компетентност, да предприемат подходящи нормативни и организационни мерки за подобряване на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на автомобилен бензин и дизелово автомобилно гориво.
     
        Комисията декларира своята готовност да съдейства в рамките на своята компетентност при изпълнението на предложените мерки.

       Относно влиянието на цената на суровия петрол на международните пазари върху цените на дребно на автомобилните горива в България, следва да се имат предвид някои специфики на разглежданите пазари, установени в Решение на КЗК № 313/07.03.2019 г., а именно, че промяната на цената на суровия петрол на световните пазари не се отразява директно върху крайната продажна цена на дребно. Цената на суровия петрол е определящ фактор за производствената себестойност на продуктите. Освен нея в тази себестойност се включват производствени и други разходи, които участват при определянето на цената на едро, по която търговците купуват продуктите. В своето решение Комисията е установила процентното разпределение на компонентите на цената на дребно на бензин А-95Н и дизелово автомобилно гориво за периода 2016-2018 г., като относителният дял на цената, на която търговците придобиват горивата, съставлява приблизително 35 – 40% от продажните цени на дребно. В последните се включват също разходи за биокомпонент, съхранение, транспорт, други разходи, ДДС и акциз, както и норма на печалба, която за периода 2016 – 2018г. е средно 4%. Относителният дял на ДДС и акциз в цените на дребно за същия период се движи в рамките на около 50%.

       Следва също да се отчита, че международните котировки на суровия петрол са фючърсни, т.е. котировките, които се търгуват през текущия месец формират цената на суровината за следващи периоди. Предвид тази специфика е възможно изоставане в покачването или понижаването на цените на дериватите бензин А-95Н, А-98Н и дизелово автомобилно гориво с до два месеца. Влияние върху  формирането на цените на горивата на територията на страните от ЕС имат валутният курс и срокът на обращаемост на материалните запаси. За стоките с по-бърза обращаемост времето за изменение на цените спрямо динамиката на международните котировки и курса на долара е по-кратко, и обратното, за стоки като бензин А-98Н този срок е по-дълъг заради бавната обращаемост в резултат от по-ограниченото търсене. Комисията е установила още, че времето необходимо за отразяване на спада на цената на суровия петрол върху цените на дребно на автомобилните горива е по-дълго. Причината е в това, че продавачът е закупил по-скъп ресурс, който е доставен до обектите и резервоарите и тръбопроводите са пълни с такъв.

        В тази връзка пряко влияние върху темпото на понижение на цените на дребно на автомобилните горива в България би могло да има намаленото потребление в резултат на въведените извънредни противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID-19 на територията на страната от 13.03.2020 г. до настоящия момент. Съгласно разпространени в медиите изявления на представители на браншови сдружения, към настоящия момент потреблението на горива е намаляло с повече от 40% в големите градове и по магистралните пътища, и с близо 80% в малките селища, като очакванията са тази тенденция да се запази[1]. Това от своя страна води до по-бавно реализиране на наличните количества горива в търговската мрежа, които са закупени на по-висока цена.

        В своята дейност Комисията е анализирала и факторите, които се взимат предвид при определяне на цените на дребно и които влияят върху тяхното изменение. Установено е, че пазарът на търговия на дребно с горива се характеризира с висока степен на прозрачност и най-същественият конкурентен параметър, посредством който дружествата-участници могат да се конкурират, е цената. Пазарът е със силно изразена ценова чувствителност, като разлики в цената от 1 до 2 стотинки оказват значително влияние при избора на търговец от страна на клиента. Цените на конкурентни бензиностанции, разположени в непосредствена близост до даден обект, са фактори, които оказват влияние върху цените на дребно на бензини и дизелово гориво наред с останалите формиращи цената фактори, като доставна цена, разходи по дистрибуцията на горивата, количество на продажбите, обем на търсене, местоположение на обекта и др. Такова влияние оказват не само обекти, част от национални вериги бензиностанции, но и вериги, представени само или основно в определен географски район или дори в конкретно населено място.

      Всички тези фактори се отчитат от Комисията при извършването на постоянен мониторинг на цените на горивата в търговската мрежа. Следи се за наличие на съмнителни изменения на цените, които трудно биха могли да бъдат обяснени с обективни фактори, като международните котировки на суровия петрол, въведените ограничителни мерки, пониженото потребление на горива и др.

        Комисията уверява, че ако от тези наблюдения се установят съмнения за евентуално координирано поведение на някои от участниците на пазара на търговия на дребно с горива, ще бъдат предприети необходимите действия за образуване на производство за установяване на нарушение по ЗЗК.

        За оказване на съдействие в борбата срещу антиконкурентните практики на пазарите на автомобилни горива в страната, Комисията насърчава всеки, който разполага с информация и/или доказателства за евентуално антиконкурентно поведение на пазарните участници, да предостави същите на електронен адрес cpcadmin@cpc.bgили на адрес: гр. София, бул. Витоша № 18.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Услугите на БТПП за превод, заверка и легализация на документи - онлайн и дистанционно
Сертификат от Остриан Стандартс плюс ГмбХ за приложение на евростандарт EN 15038:2006 за писменни преводачески услуги Още
БЕЗПЛАТНА защита на Вашия личен компютър
По линия на партньорство на БТПП с Trend Micro и ИКТ Солюшънс Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
ББР с нова програма за стартиращи и микро- предприятия, засегнати от COVID-19
Банката ще финансира и изкупуването на портфейли на търговските банки Още
Европейската комисия търси текстилни компании с капацитет и интерес в производството на медицински предпазни средства
Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд отключват възможности за финансиране за малки и средни предприятия
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Работодатели могат да наемат на втори трудов договор работници в неплатен отпуск от други фирми
За наетите не е необходимо разрешение от първия работодател Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Зелените коридори са решение, но спадът в международните превози е неизбежен
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Комисията за защита на конкуренцията наблюдава пазара на търговия на дребно с автомобилни горива
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Държавите-членки постигнаха частичен общ подход по предложението за Регламент относно преходните правила за Общата селскостопанска политика
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Забрана за износ на определени продукти от Казахстан
СТИВ - Нур Султан Още