Назад

Информация във връзка с влизането в сила на Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна


От 05.02.2023 г. е в сила Законът за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (ЗКПОМОДРДПУ).
С този закон се урежда осъществяването на контрол при прилагане на забраните и дерогациите по член 3м, параграфи 5 и 7 от Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна и неговите последващи изменения и допълнения.
На основание чл. 3, ал. 5 от ЗКПОМОДРД министърът на финансите е издал Заповед № ЗМФ – 95/02.02.2023 г., с която се утвърждават:
1.    Образец на декларация по чл. 3, ал. 1 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, съгласно приложение № 1;

2.    Образец на декларация по чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, съгласно приложение № 2;

3.    Образец на декларация по чл. 3, ал. 3 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, съгласно приложение № 3.
Посочената заповед и образците към нея са публикувани на сайта на Агенция „Митници“ в рубрика „Законодателство“, подрубрика „Акцизно законодателство“ и също в подрубрика "Митническо законодателство".

В тази връзка лицата, които извършват трансфер и транспорт към други държави членки или трети държави, както и продажбата на купувачи в други държави членки или в трети държави на нефтопродукти с код по КН 27 10, получени от суров нефт, внесен въз основа на дерогация, разрешена от Министерския съвет съгласно член 3м, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 833/2014 г., следва, считано от 05.02.2023 г.:
-    В е-АД, в клетка 17r „Търговска марка“ да попълват и информация за номер на декларацията/ите по чл. 3 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (обн., ДВ, бр. 8 от 2023 г.);
-    В е-АДД, в колона № 3 „Търговска марка“ да попълват и информация за номер на декларацията/ите по чл. 3 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна (обн., ДВ, бр. 8 от 2023 г.).

Актуализирани са и следните спецификации, публикувани на е-Портал на Агенция „Митници“, както следва:
1. Функционална спецификация за подаване по електронен път на е-АДД и АД/ДСН и 
2. Функционална спецификация за подаване по електронен път на данни от е-АД.

В Митническо законодателство и в Акцизно законодателство са публикувани цитираните документи:

 ЗМФ-95/02.02.2023 г. на основание чл. 3, ал. 5 от Закона за контрол по прилагане на ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна в едно с декларации: 

Декларация по чл.3, ал.1

Декларация по чл.3, ал.2

Декларация по чл.3, ал.3

Източник: Агенция "Митници"