Брой 130 (1142), 08-07-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта


На портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.

Предложеният законопроект има за цел да подпомогне изпълнението на специфичните препоръки на ЕК към България. В препоръката към България за 2016г. се посочва, че в областта на пазара на труда, България следва „да подсили и интегрира социалните услуги и активните политики по заетостта, по-специално за дългосрочно безработните и за младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение.“  С предложените промени в ЗНЗ се допринася и за изпълнение на Препоръката на Съвета от 2015г., относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда.

С цел насърчаване на мобилността на безработните лица се предвижда когато безработни лица, включително младежи от социални заведения, завършили образованието си, започнат работа след насочване от дирекция „Бюро по труда“, в друго населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес, да получават средства за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет, но за не повече от 12 месеца. Размерът на средствата ще се определя ежегодно в Националния план за действие по заетостта, а реда и условията за получаването им – в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

За подобряване на достъпа до услугите на Агенцията по заетостта, посредническите услуги на търсещото работа лице ще се предоставят от териториалните поделения на Агенция по заетостта, независимо от адреса на регистрация на лицето, което ще улесни търсещите работа лица. Ще отпадне и санкцията за прекратяване на регистрацията, когато търсещите работа лица сменят адреса, по който са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“, без да я уведомят за това.

За разширяване на дейностите, свързани с осигуряване на заетост на неконкурентоспособните групи на пазара на труда, Агенцията по заетостта ще може да сключва трудов договор с безработно лице от групите в неравностойно положение на пазара на труда за изпращане за изпълнение на временна работа в предприятие - ползвател.

В Допълнителните разпоредби на ЗНЗ в определението за „безработен“ отпада изискването лицето при регистрация да „не попада в друга група търсещи работа лица“. Това изискване бе въведено с промените в ЗНЗ в края на 2015г., но приложението му при групата „учащи“ доведе до невъзможност за упражняване на правото за парично обезщетение на осигурени лица за риск „безработица“, съгласно КСО.

С цел активиране на продължително безработните лица в определението за „подходяща работа“ се намалява срокът от 18 на 12 месеца, след изтичането на който подходяща е работата, която съответства на здравословното състояние на лицето, ако тя се намира в същото населено място или до 50 км. извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт. На регистрираните безработни лица до 12 месеца, т.е. които не са продължително безработни, освен на тези условия, предлаганата работа трябва да съответства и на образованието и квалификацията на лицето.

За разширяване достъпа на предприятията до програми и мерки на пазара на труда се предвижда предприятията, които са в затруднено положение също да могат да получават средства, представляващи минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013 г. Работодателите, както и институциите, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, вече ще могат да получават средства по този закон, представляващи минимална помощ, и когато осъществяват дейност в отрасъл „въгледобив“.

           Кандидатите за регистрация, като предприятие, което осигурява временна работа няма да прилагат към заявлението удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на заявлението, както и удостоверение от съответната община по регистрация на предприятието за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на заявлението. За целите на административното производство, Агенцията по заетостта ще изисква удостоверенията по служебен път, съгласно условията и реда определени от Националната агенция за приходите и общините.

            Очаква се предложените промени да създадат условия за по-успешно срещане на търсенето и предлагането на работна сила, повишаване на резултатността на активната политика на пазара на труда, подобряване достъпа до пазара на труда особено за най-уязвимите групи, до намаляване на административните разходи за предприятията, които осигуряват временна работа и облекчаване на регистрационния режим.

            Предложените промени  в Закона за насърчаване на заетостта няма да доведат до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Финансирането ще се осъществява в рамките на предвидените за Министерство на труда и социалната политика средства за активна политика на пазара на труда при условията, по реда и в размерите, определяни ежегодно в Националния план за действие по заетостта.

Обществените консултации са отворени до 27 юли 2016 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Традиционна среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България
Обсъждане на сфери на взаимодействие и съвместни инициативи Още
Продължава партньорството между БТПП и Конфедерация на работодателите в Норвегия
За подобряване на социалния диалог и тристранното сътрудничество в България чрез ползване на опит и добри практики от Норвегия Още
БТПП подкрепя благотворителната инициатива на Mеждународната фондация „Мир за теб, мир за мен“
На 1 октомври в София ще се състои благотворителен концерт под егидата на ООН за набиране на средства за подпомагане на децата в риск Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Унаследяване на семеен бизнес: нужни са знания, подкрепа, планиране и стабилни взаимоотношения
Проект Success…ion се координира в България от Ямболската търговско-промишлена палата Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
За разширяване достъпа на предприятията до програми и мерки на пазара на труда се предвижда предприятията в затруднено положение да могат да получават средства Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство отбелязва спад през май
На годишна база най-рязък спад отчита производството на тютюневи изделия - с 48.2% Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент наложи вето на твърденията за тонизиращо въздействие на енергийни напитки
Подобни твърдения върху напитки би довело до по-голяма консумация на захар от деца, най-голямата група на потребители на енергийни напитки Още