Брой 245 (755), 18-12-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на ПМС за допълнение на Наредба за допълнителните мерки съгласно Директива за определяне на екодизайна към продуктите, свързани с енергопотреблението


С наредбата за допълнителните мерки от 2010 г. се определиха процедурите за оценяване на съответствието на конкретните продуктови групи от обхвата на приетите регламенти, съгласно чл. 15 на рамковата Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, с изискванията за екопроектиране. До 2013 г. бяха приети 20 такива регламента. През 2014 г. бяха приети и публикувани в "Официален вестник" на ЕС още два регламента, което налага наредбата да бъде допълнена, за да може да се осигури прилагането на процедурите за оценяване на съответствието и за новите две продуктови групи.

С Регламент (ЕС) № 813/2013 се отменя Директива 92/42/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година относно изискванията за ефективност на нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво, с изключение на член 7, параграф 2, член 8 и приложения III-V от нея. С разпоредбите на чл. 7, параграф 2 и приложения III-IV се въвеждат процедури за оценяване на съответствието различни от стандартните две процедури, а с разпоредбите на чл. 8 и приложение V се въвеждат изисквания към нотифицираните органи, което липсва в другите приети регламенти.

Тъй като структурата на Наредбата за допълнителните мерки от 2010 г. не позволява да бъдат въведени изискванията на чл. 7, параграф 2, чл. 8 и приложения III-V от Директива 92/42/ЕИО без в нея да бъдат направени значителен обем изменения и допълнения, е целесъобразно да се приеме нова Наредба за допълнителните мерки, като старата Наредба за допълнителните мерки от 2010 г. и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие, с която са въведени изискванията на Директива 92/42/ЕИО, бъдат отменени.

Проект

Предложения и мнения може да изпращате на адрес: b.bonchev@mee.government.bg в законоустановения срок.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП получи специална награда „Скритото добро“ от Столична община
Благотворителна кампания за обединяване на усилията в подкрепа на хората в нужда, подпомагане на обучението на децата в неравностойно положение Още
Компании и медии бяха отличени в първото издание на „КОМПАНИЯ НА ГОДИНАТА”
Председателят на БТПП връчи престижните награди в две категориите Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
ЕВРОПАЛАТИ: Работната програма на ЕК' 2015 звучи обещаващо
Бизнесът има нужда от увереност, че Единният дигитален пазар ще следва развитието на технологиите Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
DIGITALEUROPE и Европейската училищна мрежа публикуваха Манифест на е-уменията
Манифестът на е-уменията е преведен на 22 езика, включително на български Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Британската търговска верига Debenhams с интерес към български стоки
Потенциалните български доставчици е необходимо да изпратят формуляр до 9 януари 2015 Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Два пъти ще се повишава минималната работна заплата през 2015 г.
360 лв. ще бъде новият размер на минималната месечна работна заплата за страната от 1 януари 2015 г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
До края на декември земеделците избират как да се облагат доходите им през 2015 г.
Чрез подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ, като веднъж подадена декларацията важи за целия петгодишен период Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за допълнение на Наредба за допълнителните мерки съгласно Директива за определяне на екодизайна към продуктите, свързани с енергопотреблението
Предлага Министерството на икономиката Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Евробарометър: Доверието в Европейския съюз нараства
Значителна обществена подкрепа за ключовите политически приоритети, набелязани от новата Комисия Още