Брой 19 (1778), 28-01-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление


Законопроектът цели да осигури ефективност и сигурност при предоставянето на електронни административни услуги на гражданите и организациите предвид приетите изменения и допълнения в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), който е първият от трите процесуални кодекса, въвеждащ нормативни изисквания за електронно заявяване на административни услуги, връчване на документи по електронен път на граждани и организации и вътрешен обмен на електронни документи между административните органи. Основна цел на предлаганите промени в Закона за електронното управление е да се обезпечи разработването, внедряването и надграждането на необходимите информационни ресурси на електронното управление при спазване на изискванията за мрежова и информационна сигурност и оперативна съвместимост, както и прилагане на устойчив модел за дългосрочното им управление и поддръжка. За постигане на посочените цели се въвеждат изменения и допълнения в съответните разпоредби на Закона, групирани както следва:

Чрез първата група от изменения и допълнения се разширява обхватът на субектите на Закона с включването на органите на съдебната власт. Съгласно действащо решение на Министерския съвет № 163 от 21 март 2014 година електронното правосъдие е включено като един от секторите на е-управление. Съответно е разработена и се прилага Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 г. с Пътна карта за нейното изпълнение. Органите на съдебната власт осъществяват взаимодействие с органите на законодателната и изпълнителната власт, включително по електронен път, за всестранна и пълна защита правата на гражданите и юридическите лица и реализиране на наказателната политика на държавата. Измененията в Закона за съдебната власт (ЗСВ) от 2016 и 2018 г. въвеждат редица текстове, свързани с електронното правосъдие, по-конкретно с обмена на електронни документи, удостоверителните изявления процесуални действия в електронна форма. 

С втората група изменения се постига гаранция, че гражданите и организациите, потребители на електронни административни услуги, ще разполагат със сигурен, надежден и проследим канал за подаване на електронни документи и заявяване на електронни административни услуги.

Третата група изменения и допълнения се отнася до правомощията на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, целящи гарантиране на изпълнението на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България, прилагането на архитектури по области на политики и бюджетен контрол върху разходите за е-управление и ИКТ. Изграждането и развитието на електронното управление изисква съгласуваност, оперативна съвместимост и системна интеграция на споделените информационни ресурси при устойчив модел за дългосрочно управление.

Четвъртата група изменения и допълнения се отнася до подробно регламентиране на публично възложените дейности на Държавно предприятие „Единен системен оператор“ и органите му на управление. Предмет на дейността му са: споделените информационни ресурси и оказване на методическа и експертна помощ при изготвянето на техническите спецификации на проектите, включени в пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление. Дейностите ще се извършват при разходоориентиран модел, по себестойност. Прецизирани са правомощията на органите на управление на предприятието.

Петата група изменения и допълнения се отнася до прецизиране административнонаказателните разпоредби. Регламентирани са принудителни административни мерки за предотвратяване и преустановяване на нарушенията по този закон и нормативните актове по прилагането му, както и за отстраняване на негативните последици от тях. Регламентирани са нови състави на административни нарушения.

Шестата група изменения обхваща въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. в националното законодателство и осигуряване на по-голяма достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор въз основа на общите изисквания за достъпност. 

Лица за контакти:

Гергана Колешанска
Директор на Дирекция „Политики за е-управление“
Държавна агенция „Електронно управление“,
Е-mail: gkoleshanska@e-gov.bg
Даниела Пешева
Държавен експерт в отдел „Политика в информационното общество”
Дирекция „Информационни технологии” към МТИТС,
Е-mail: dpesheva@mtitc.government.bg
 

Дата на откриване: 26.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 08.2.2019 г.
НОВИНИ ОТ БТПП
Асоциацията на организациите на българските работодатели настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица
На близо 3 млн. души може да им бъде отнета собствеността върху притежаваните от тях акции... Още
Председателят на БТПП присъства на дискусия за прозрачността в съдебната ни система
Организирана от Асоциация "Прозрачност без граници" Още
Среща с новоназначения посланик на България в Ливан
Обсъдено бе състоянието на двустранните търговско-икономически отношения България - Ливан Още
Покана за участие в Мартенски базар „ВСИЧКО ЗА ЖЕНАТА“
5 - 10 март, Изложбена зала ЦУМ, София Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Европейски проект „ВАШИЯТ ГЛАС ЗА ЕВРОПА“ изпълнява Ямболската ТПП
Целта е да се насърчат и мотивират гражданите активно да участват в предстоящите европейски избори Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Какви бяха свободните работни места през 2018 г.
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление
Да се обезпечи разработването, внедряването и надграждането на необходимите информационни ресурси Още
ТУРИЗЪМ
През последния месец на миналата година българите са пътували най-много до Турция
С 10% са се увеличили пътуванията на българи към Сърбия през декември Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Покана за участие на български фирми в изложби в гр. Уфа, Башкортостан
СТИВ – Екатеринбург Още