Брой 38 (548), 24-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Външната миграционна политика на ЕС: по-смел подход


Подобрило ли се е управлението на миграционните потоци и какъв е напредъкът по отношение на насърчаването на мобилността в сигурна среда? В приет днес доклад Комисията разглежда основните промени във външната миграционна политика на ЕС през 2012 и 2013 г. Две години след въвеждането на обновения глобален подход към миграцията и мобилността (ГПММ) отчетените постижения по отношение на укрепването на диалога и сътрудничеството са значителни, но същевременно се подчертава необходимостта от допълнителни усилия за по-нататъшен напредък.

Действията за приспособяване към условията на нарастваща международна мобилност трябва да отговарят на нуждите и приоритетите на всички заинтересовани страни. Това изисква по-добро използване на съществуващите инструменти като партньорства за мобилност и общи визови правила. Необходимо е по възможност да се засили и участието на страните от ЕС при изпълнението на политиките на Съюза.

Партньорствата за мобилност са доказано полезни инструменти за разрешаване на въпроси, свързани с миграцията и убежището, по взаимно изгоден начин. С тях се определя набор от политически цели и се осигурява структура за дискусии и сътрудничество. Досега партньорства за мобилност са били сключени с шест страни: Молдова (2008 г.), Кабо Верде (2008 г.), Грузия (2009 г.), Армения (2011 г.), Мароко (2013 г.) и Азербайджан (2013 г.). Диалогът за партньорство за мобилност с Тунис приключи през ноември 2013 г. и предстои неговото подписване. През декември 2013 г. започна и диалог за партньорство с Йордания.

Като цяло в периода 2012 – 2013 г. Комисията е подпомогнала над 90 проекта, свързани с миграцията, с повече от 200 млн. евро във всички региони на развиващия се свят. Освен това страните от ЕС са инвестирали допълнителни финансови средства за прилагането на ГПММ.

Необходими са повече усилия и по отношение на защитата на бежанците и правата на човека. Така например Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (ЕСПОУ) би могла да играе по-голяма роля за подобряване на възможностите за предоставяне на убежище и прием в държави извън ЕС, включително в рамките на партньорствата за мобилност. Също така има възможност за подобряване на използването на регионалните програми за закрила, по-специално посредством по-дълготрайна ангажираност и финансиране.

По-добрата координация на дейностите по презаселване на равнище ЕС и между държавите членки ще създаде условия за по-ефективно и по-бързо реагиране при кризисни ситуации. Повече финансови средства ще бъдат налични и за осигуряването на повече места за преселване или прием по хуманитарни причини в рамките на фонд „ Убежище и миграция“ (2014 – 2020 г.).

По-нататъшно развитие на ГПММ

Съществуващата външна политика и инструменти в областта на миграцията и убежището могат обаче да се използват по-добре, включително за повишаване на привлекателността на ЕС и укрепване на неговата икономика.

Въпросът с трудовата миграция ще стане още по-важен през следващите години, като ролята на партньорствата за мобилност би могла да се подчертае в това отношение (напр. улесняване на обмена на студенти или специалисти, повишаване на капацитета за управление на миграцията в държави извън ЕС, въвеждане на програми за кръгова миграция, засилване на социалната защита за законните мигранти и уреждане при необходимост на въпроси, свързани с преносимостта на социалните права, и др.).

По-лесното издаване на краткосрочни визи може да има положителни последици за развитието на страни извън ЕС, като например подобряване на възможностите за бизнес и търговските връзки с ЕС и стимулиране на контактите между хората. Освен това възможностите на визовата политика на ЕС трябва да се използват максимално за насърчаване на икономическия растеж и културния обмен. През идните седмици Комисията ще предложи изменения на визовия кодекс, за да се улесни допълнително пътуването до ЕС на законно пътуващите и същевременно да се гарантира високо ниво на сигурност в Съюза.

Сътрудничеството за предотвратяване и борба с незаконната миграция се е задълбочило през последните години. Започнати са диалози и обмен на информация и се изпълняват съвместни действия за борба с трафика на хора и незаконното превеждане през граница на мигранти с участието на всички заинтересовани страни, включително международни организации. Както вече беше оповестено в доклада на работната група по въпросите на Средиземноморието, предвидени са допълнителни инициативи.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Подготвя се посещение на саудитска бизнес делегация у нас
Съвместна инициатива на БТПП и Българо-саудитския бизнес съвет Още
Предстояща конференция в София на Уестингхаус електрик къмпани
Фирмите ще се запознаят с възможностите за участие като доставчици на услуги за компанията по отношение на потенциални проекти у нас или в чужбина Още
Семинар на тема „Промени в данъчното законодателство”
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция ReACT Sofia: "Икономиката в ЕС - кризи и възможности"
28 февруари 2014 г., 10,00 ч. в Дома на Европа, София Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Становище на НАП относно данъчно третиране по ЗДДС на префактуриране на разходи с начислен ДДС
Казусът касае случаите, при които префактурирането не е повод за задължения, свързани с основната доставка Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
По-бавен ръст на доходите през 2014?
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Външната миграционна политика на ЕС: по-смел подход
Две години след въвеждането на обновения глобален подход към миграцията и мобилността отчетените постижения по отношение на укрепването на диалога и сътрудничеството са значителни Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство