Брой 126 (636), 04-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК представя действия за по-добра закрила и по-добро прилагане на правата на интелектуална собственост


Европейската комисия прие две съобщения — план за действие за справяне с нарушенията на правата на интелектуална собственост в ЕС и стратегия за защита и прилагане на правата на интелектуална собственост (ПИС) в трети държави.

В плана за действие на ЕС се определят редица мерки за съсредоточаване на политиката на ЕС относно прилагането на ПИС върху нарушенията от търговски характер (т. нар. подход „проследи парите“). В стратегията е заложен подход в международен план, разглеждат се последните промени в областта и се предлагат начини за усъвършенстване на настоящите начини за действие, насочено към насърчаване на подобрени стандарти за ПИС в трети държави, както и възпиране на търговията със стоки, нарушаващи ПИС.

Днешната глобализирана икономика все повече разчита на основаните на знанието сектори, които добре устояха на кризата и отбелязват бурен възход. Между 2003 и 2012 г. броят на новите европейски регистрирани патенти, регистрирани марки на Общността и промишлени дизайни на Общността нарасна повече от два пъти. Големият брой дейности, нарушаващи правата на интелектуална собственост (ПИС), обаче могат да навредят на тази положителна тенденция. Само през 2012 г. агенциите за контрол на границите на ЕС са регистрирали 90 000 случая на стоки, за които се подозира, че нарушават правата на интелектуална собственост (в сравнение с по-малко от 27 000 през 2005 г.). По изчисления на ОИСР годишната загуба за световната икономика от нарушенията на правата на интелектуална собственост е около 200 млрд. евро.

За справяне с това предизвикателство планът за действие на ЕС срещу нарушенията на правата на интелектуална собственост (ПИС) предвижда:

  • започване на диалог със заинтересованите страни (напр. онлайн рекламни агенции и доставчици на платежни услуги) за намаляване на печалбите от нарушенията от търговски характер в интернет;
  • насърчаване на надлежни проверки сред всички участници в производството на стоки с висока степен на интелектуална собственост, тъй като отговорното одитиране на веригата за доставки и прилагането на комплексна проверка намалява риска от нарушения на интелектуалната собственост;
  • усъвършенстване на съдебните процедури с оглед подпомагане на малките предприятия да упражняват правата си на интелектуална собственост по-ефективно; за да се постигне това Комисията за първи път ще разгледа националните схеми за пряко подпомагане на МСП при достъпа до правораздаване;
  • подобряване на сътрудничеството между държавите членки и улесняване на обмена на най-добри практики;
  • осигуряване на цялостна програма за обучение за органите на държавите членки с оглед постигане на по-бързи превантивни действия срещу нарушаването на ПИС, което има търговски характер, в целия ЕС и идентифициране на пречките пред трансграничното сътрудничество.

По отношение на международната защита на правата на интелектуална собственост Комисията предлага:

  • продължаване на многостранните усилия за подобряване на международната уредба на ПИС и осигуряване на адекватна и ефективна защита за носителите на права в разделите за ПИС в двустранните търговски споразумения;
  • работа със страните партньори, посредством диалози за интелектуалната собственост (ИС) и работни групи в областта на ИС, за разглеждане на системни въпроси на ИС и основни слабости в техните системи за ПИС;
  • провеждане на редовни проучвания с цел да се определи списък на „приоритетни държави“ за целенасочени усилия от страна на ЕС;
  • подпомагане на МСП и титулярите на права по места чрез проекти като например бюра за помощ в областта на ПИС и същевременно — привличане и засилване на експертния опит в областта на ИС в ЕС и представителствата на държавите членки в трети държави;
  • предоставяне в трети държави на подходящи програми за техническа помощ в областта на ИС (например обучения, изграждане на капацитет, начини за мобилизиране на ИС) и повишаване на осведомеността за тях.

Следващи стъпки

Посочените действия ще стартират и ще се проведат през 2014 и 2015 г. На по-късен етап Комисията ще прецени дали са необходими допълнителни, евентуално законодателни, мерки.

За повече информация:

Прилагане на ПИС: http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/action-plan/index_en.htm

Търговия и интелектуална собственост: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Двустранната търговска камара България – Румъния отбеляза една година от създаването си
Пускането в експлоатация на газовия интерконектор между Румъния и България и създаването на обща зеленчукова борса са в интерес на бизнеса от двете страни Още
Покана за участие в Панаир за бизнес и технологично сътрудничество ЕС-Китай
Иновации и технологичен трансфер – във фокуса на двустранните срещи Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена камара - Пловдив съобщава за опити за измама
Фирми от мебелната промишленост получават оферти за големи доставки, със съмнителна изгода Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Петър Чобанов: Подкрепата за ликвидността на банковата система ще бъде използвана само при нужда
Буферът е налице, но той няма да се отрази на разходите на правителството Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП следи още 53 групи стоки с висок фискален риск
Сред новите стоки са различни видове плодове, зеленчуци, месо, риба и др. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Стартира обществена консултация за напредъка по стратегия „Европа 2020”
ЕК ще обработи и анализира получените отговори, въз основа на които в началото на 2015 г. ще изготви предложения за по-нататъшното развитие на Стратегията Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Българският бизнес с интерес за участие в реализацията на проекти в Туркменистан
Съвместна търговска палата ще активизира стокообмена между България и Туркменистан Още
Седма сесия на Смесената комисия за икономическо сътрудничество между България и Хърватия
Засилване на двустранното сътрудничество в сферата на туризма, търговията, енергетиката, промишлеността и селското стопанство Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК представя действия за по-добра закрила и по-добро прилагане на правата на интелектуална собственост
Икономиката все повече разчита на основаните на знанието сектори, които добре устояха на кризата и отбелязват бурен възход Още