Брой 173 (683), 09-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

EК: Констатациите на ОИСР потвърждават важността на инвестициите в образованието за растежа и заетостта в ЕС


Европейската комисия приветства публикуването днес на „Поглед върху образованието — 2014“ — годишният доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) относно актуалното състояние и предизвикателствата, пред които са изправени националните образователни системи. В него се подчертава нарастващото значение на инвестициите в образованието за бъдещия растеж и заетостта в ЕС и за по-отворени европейски общества.

В доклада са обхванати 34-те държави — членки на ОИСР, включително 21 държави — членки на ЕС (Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Италия, Испания, Люксембург, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Словашката република, Унгария, Франция, Финландия, Чешката република и Швеция). Латвия, макар и да не е членка на ОИСР, също е включена в доклада на ОИСР като партньорска държава.

„Този доклад е важен източник на информация и факти за създателите на политики. Той допринася за това да разберем по-добре предизвикателствата, пред които сме изправени. Той показва също така, че продължават да съществуват големи различия между държавите членки по отношение на равнището на умения както сред наскоро завършилите университет, така и сред по-възрастните хора. Този доклад е в съответствие с политиката на Комисията: увеличаването на качеството на образованието и повишаването на равнището на уменията е една интелигентна инвестиция и мощно средство за борба с неравенството в нашите общества“, заяви Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

„Необходимо е да се гарантира, че младите хора по-специално разполагат с уменията, от които ще се нуждаят в трудовия си живот, и че ще предоставим постоянни образователни възможности за възрастните.“

Днес в Брюксел Андреас Шлайхер, директор на ОИСР за образованието и уменията, ще представи „Поглед върху образованието — 2014“, а Хавиер Пратс-Моне, генерален директор на ГД „Образование и култура“, ще коментира значението и последиците от констатациите за политиките на ЕС и на държавите членки. Брифингът ще се проведе в заседателна зала „Жан Рей“ в сградата „Берлемон“ на Комисията в единадесет часа сутринта.

Основни констатации относно ЕС в „Поглед върху образованието — 2014“:

Образователните възможности продължават да се разрастват значително в Европа. Делът на пълнолетните лица със завършено висше образование постоянно се е увеличавал в повечето държави на ЕС през последното десетилетие (до 29 %), въпреки че ЕС все още изостава от средното ниво за ОИСР (33 %). Делът на учениците, които имат завършена горна степен на средно образование е останал непроменен, докато делът на тези с по-ниска степен от тази е намалял. Докладът потвърждава анализа на Комисията, че, ако настоящите тенденции продължат, целите на стратегията „Европа 2020“ — за най-малко 40 % от младите хора да завършват висше образование и за по-малко от 10 % да напускат училище преди завършване на горна степен на средно образование, са постижими.

Високата степен на образование и умения се има висока възвръщаемост, както за отделните лица, така и за обществото: според проучването на ОИСР на уменията на възрастните дипломиран специалист с висше образование с най-висока степен на грамотност печели средно 45 % повече, отколкото лице с подобно образование, но с най-ниско степен на грамотност. По принцип във всички страни от ОИСР хората с по-високо образователно равнище е по-вероятно да си намерят работа; и колкото по-висока е степента на образование, толкова по-високи са средните доходи. Като цяло обществото също печели чрез намалени публични разходи за социална защита и чрез данъци: нетната възвръщаемост за обществото от лице с висше образование е средно два до три пъти по-висока от инвестираната сума.

Едни и същи нива на образование невинаги означават еднакви нива на умения. Налице са значителни различия в ЕС между нивата на уменията на хора с еднакви квалификации: наскоро завършилите горна степен на средно образование в държави като Нидерландия и Финландия имат същите или по-високи постижения относно грамотността, отколкото завършилите висше образование от Ирландия, Италия, Обединеното кралство и Испания.

Правилните умения са от значение по време на прехода от образование към работа. В неотдавнашно проучване, публикувано от Европейската комисия, се подчертава, че професионалните експертни познания са от първостепенно значение, но уменията за междуличностно общуване, като уменията за работа в екип и за комуникация, придобиват все по-голямо значение, както и че професионалният опит, придобит по време на следването, е плюс по отношение на пригодността за заетост на завършилите висше образование.

Учителското съсловие застарява. В държавите на ЕС средно 37 % от гимназиалните учители са на възраст най-малко 50 години. Този дял е 45 % или повече в Австрия, Естония, Германия и Нидерландия и 60 % в Италия. Това подчертава значението на поддържането или увеличаването на привлекателността на преподавателската професия — въпрос, по който наскоро Комисията публикува подробно проучване с препоръки за подобряване на първоначалното и непрекъснатото обучение на учителите и за оказване на подкрепа през ранните етапи от професионалното им развитие.

Частните инвестиции във висшето образование нарастват. Делът на частните разходи във висшето образование е нараснал от 14 % през 2000 г. на 21 % през 2012 г. в страните от ЕС, най-вече поради увеличени или нововъведени такси за обучение в някои държави. Делът на частните разходи все още е значително под средните 31 % за ОИСР и са налице големи различия между държавите — членки на ЕС, като този дял варира от 6 % в Дания и Финландия до 65 % в Обединеното кралство. В неотдавнашно проучване, публикувано от Комисията, се заключава, че системите за подпомагане на студентите (безвъзмездни средства и/или заеми) са от решаващо значение за компенсиране на въздействието на таксите за обучение върху броя на записаните студенти.

Контекст

„Поглед върху образованието — 2014“ се основава на данни, събрани от ОИСР, Евростат и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). Публикацията от 2014 г. също така се основава на резултатите от последните проучвания на ОИСР: проучването на уменията на възрастните, Програмата за международно оценяване на учащите, която измерва уменията на 15-годишните ученици (PISA), и Международното проучване в областта на преподаването и ученето сред учителите и училищните ръководители (TALIS).

Комисията приветства доклада в контекста на неотдавнашното споразумение за засилване на сътрудничеството между отдела за образование в ОИСР и ГД „Образование и култура“ на Европейската комисия по отношение на анализа на образователните системи.

За повече информация: Линк към пълния доклад „Поглед върху образованието — 2014“

НОВИНИ ОТ БТПП
Предприемачи от влиятелното сдружение BALKANSIAD в Бурса посетиха БТПП
По време на визитата се проведоха двустранни срещи с представители на българския бизнес Още
Покана за обучение и индивидуални консултации за израстване в кариерата
Участието е безплатно; необходима е предварителна регистрация Още
БТПП организира участие на фирми в Международния технически Пловдивски панаир
29 септември – 4 октомври 2014 г. Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Отказът от агроекология да е без санкции, настоява Националната асоциация на зърнопроизводителите
Да се даде тази възможност на земеделските производители, поради липса на агроекологично направление в новата ПРСР Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
За следващия програмен период ще се обсъжда създаването на гаранционна схема за програмата за енергийна ефективност
Очаква се това да улесни ползването на заемния ресурс от повече участници в програмата Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Оборотът в търговията на дребно с 4% ръст през юли
На годишна база онлайн покупките са се увеличили с 22% Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Публикувано е допълнение към ръководството за деклариране на ДДС по режим за съкратено обслужване на едно гише
Отнася се за предоставянето на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и електронни услуги на крайни потребители Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EК: Констатациите на ОИСР потвърждават важността на инвестициите в образованието за растежа и заетостта в ЕС
Увеличаването на качеството на образованието и повишаването на равнището на уменията е една интелигентна инвестиция Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен форум „Нови инвестиционни възможности в рамките на Евразийския икономически съюз“
3-4 октомври 2014 г., гр. Шимкент, Казахстан Още