Брой 213 (470), 01-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Актуализирани данни за застрахователния пазар към края на месец август 2013 г.


Поради допълнително внесена информация от някои дружества, осъществяващи дейност по общо застраховане, е актуализирана статистиката, публикувана на страницата на Комисията за финансов надзор КФН.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

В резултат на продължаващия процес по прелицензиране на дружествата, осъществяващи дейност по доброволно здравно осигуряване, към края на месец август 2013 г., броят на общозастрахователните дружества нараства на 26, а броят на здравноосигурителните дружества намалява на 5.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари - август 2013 г., възлиза на 1 115 749 хил. лв., с което се отчита  ръст  от 7,6% на годишна база.

Към края на август 2013 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 911 704 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност), с което се отчита ръст от 4,8 % на годишна база. За сравнение, в края на август 2012 г. в общозастрахователния сектор е отчетен спад от 1,8 % на годишна база.

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 70,2% в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита ръст на общия премиен приход по тези видове застраховки от 3,8 % при спад от 3,5 %, изчислен в края на август 2012 г. В края на август 2013 г. имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”), които заемат дял от 17,5% от премийния приход, реализиран в сектора, отчитат спад на премиите от 0,6% на годишна база.

Записаният премиен приход по застраховка „Заболяване” нараства от 204 хил. лв. в края на август 2012 г. на 23 890 хил. лв. в края на отчетния период. Посоченият ръст е следствие от прелицензирането на десет от здравноосигурителните дружества, както и от прехвърлянето на здравноосигурителния портфейл на „Дженерали Закрила Здравно Осигуряване” АД на „Дженерали Застраховане” АД. В края на август 2013 г. шестнадесет общозастрахователни дружества реализират премиен приход по вида застраховка, като най-голям пазарен дял заемат „ЗОК България Здраве” ЗАД (21,1 %), „ОЗОФ Доверие ЗАД” (19,7 %) и „Дженерали Застраховане” АД (14,7 %).

През периода януари – август 2013 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 204 045 хил. лв. при 166 379 хил. лв., записани през същия период на 2012 г. На годишна база се отчита ръст от 22,6 % при изчислен ръст от 1,9 % в края на август 2012 г.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 75,8 %. На годишна база се отчита ръст на премиите по този вид застраховка от 25 % при ръст от 2 %, изчислен в края на август 2012 г. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 5,4 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на август 2013 г. Спрямо края на август 2012 г. премийният приход по този вид застраховка нараства с 8,5 % на годишна база.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Успешно приключи посещението във Виетнам на българската бизнес делегация
Българският и виетнамският бизнес ще работят заедно за създаване на нов модел на икономическо сътрудничество Още
Семинар „Маркиране на стоките с баркод. Общо представяне на системата GS1“
На семинара ще бъдат представени направленията на стандартите GS1 Още
БТПП подготвя изданието „Календар на панаирите и изложбите в България 2014”
Заинтересованите фирми могат да се включат с реклама Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговските палати в Стара Загора и Одрин ще работят съвместно в помощ на бизнеса
Създаване на кооперационни връзки и работа по европейски проекти са сред сферите за сътрудничество Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана за участие в презентация на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци
В рамките на изложението ИнтерФуд & Дринк ще бъдат представени нови продукти от фирми-членове на Съюза Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Увеличават се разрешителните за строеж на административни сгради със 75% през третото тримесечие на т.г.
Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в Пловдив Още
Актуализирани данни за застрахователния пазар към края на месец август 2013 г.
Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите, отчита ръст от 7,6% на годишна база Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Уточнени са основните параметри на проекта Южен поток
Очаква се първият газ потребителите в България да получат по Южен поток през декември 2015 г. Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
„Една посока – много възможности“ е мотото на европейските фондове за България за следващия програмен период 2014 – 2020 г.
Цветните дъги в логото символизират различните оперативни програми, които се включват във финансовата рамка Още