Назад

ЕК с препоръки за това как да се използва потенциалът на съхранението на енергия


ЕК публикува препоръки относно съхранението на енергия с конкретни действия, които държавите от ЕС могат да предприемат, за да се осигури по-широко разпространение.  Препоръките са придружени от работен документ на службите на ЕК, а документите съвпадат с публикуването на предложението на ЕК за преразглеждане на устройството на пазара на електроенергия в ЕС.

Различните технологии могат да осигурят необходимата гъвкавост на енергийната система, като съхранение на енергия, demand response, гъвкавост на предлагането и междусистемни връзки. По-специално, различните технологии за съхранение на енергия (напр. механични, термични, електрически, електрохимични и химични) могат да предоставят различни услуги в различни мащаби и времеви срокове.

Например, топлинното съхранение, по-специално големите системите за централно отопление, могат да осигурят гъвкавост и балансиране на електроенергийната мрежа.

Съхранението на топлина, независимо дали включва възобновяема електрическа енергия и топлинна енергия или  възобновяема топлинна енергия и топлинна енергия, е неразделна част от възобновяемите и високоефективни системи за отопление и охлаждане, които заместват високотемпературните горива като цяло и изкопаемите горива в частност. За допълване на технологиите за производство на енергия за отопление и охлаждане от възобновяеми източници е необходимо съхранението на топлина във всички размери и с всички срокове на съхранение (включително сезонно и дългосрочно съхранение на топлина).

В допълнение, технологиите за съхранение на енергия могат да бъдат техническо решение за осигуряване на стабилност и надеждност.

Съхранението може също така да намали цените на електроенергията в пиковите моменти и да даде възможност на потребителите да адаптират потреблението си на енергия към цените и нуждите си. Технологиите за съхранение на енергия улесняват електрификацията на различни икономически сектори, по-специално на сградите и транспорта. Например, извън електроенергийната система, съхранението на топлинна енергия може да допринесе за декарбонизацията на секторите на отоплението и охлаждането.

В конкретен план ЕК препоръчва на държавите от ЕС да вземат предвид специфичните характеристики на съхранението на енергия при разработването на мрежовите такси и тарифните схеми и да улеснят издаването на разрешения. ЕК също така насърчава по-нататъшното използване на потенциала на съхранението на енергия при проектирането и експлоатацията на мрежите. В някои препоръки се разглеждат и предизвикателства, свързани с необходимостта от дългосрочна видимост и предвидимост на приходите, за да се улесни достъпът до финансиране (напр. монетизиране на предоставяните услуги). Други очертани действия включват съхранението зад електромера, ролята на гъвкавите източници на енергия на островите и в отдалечените райони, научноизследователската и развойната дейност и публикуването на данни за улесняване на инвестиционните решения.