Брой 13 (2269), 20-01-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕК предприема още действия за повишаване на откритостта, силата и устойчивостта на европейската икономическа и финансова система

Европейската комисия представи нова стратегия за стимулиране на откритостта, силата и устойчивостта на икономическата и финансова система на ЕС през следващите години. Предназначението на тази стратегия е да се осигури по-добра възможност за Европа да играе водеща роля в световното икономическо управление, като същевременно ЕС се предпазва от нелоялни практики и злоупотреби. Заедно с това се заявява и волята на ЕС да полага усилия за по-устойчива и открита световна икономика, добре работещи международни финансови пазари и многостранната система въз основа на правила. Стратегията е съобразена с амбицията на председателя Фон дер Лайен Комисията да играе геополитическа роля и е продължение на Съобщението на Комисията от май 2020 г. „Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение“.

Предложеният подход се основава на три взаимно подсилващи се стълба:

  1. Укрепване на международната роля на еврото чрез насърчаване на партньорите от трети държави да използват еврото, чрез подпомагане на развитието на инструменти и базови финансови показатели, деноминирани в евро, и чрез подсилване на положението на еврото като международна референтна парична единица в енергетиката и търговията с основни стоки, в т.ч. по отношение на възникващите нови енергоносители като водорода. С издаването на висококачествени облигации в евро по линия на плана NextGenerationEU значително ще нараснат дълбочината и ликвидността на капиталовите пазари в ЕС пред идните години и тези пазари и еврото ще станат по-привлекателни за инвеститорите. Насърчаването на финансирането за устойчиво развитие също така е възможност финансовите пазари в ЕС да прераснат в световен център на „екосъобразното финансиране“, благодарение на което еврото да се превърне в основната парична единица за финансовите продукти за устойчиво развитие. В този контекст Комисията ще насърчава използването на екосъобразни облигации като средство за финансиране на енергийните инвестиции, които са нужни за постигането на целите за енергетиката и климата за 2030 г. Комисията ще издаде 30 % от всички облигации по плана NextGenerationEU под формата на екосъобразни облигации. Освен това Комисията ще търси възможности за разширяване на ролята на схемата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС, за да постигне възможно най-голям резултат за околната среда и да подкрепя търговията по СТЕ в Съюза. Освен всичко това Комисията ще подпомага Европейската централна банка (ЕЦБ) в работата ѝ по евентуално въвеждане на цифрово евро, което да допълва парите в брой.
  2. По-нататъшно развитие на инфраструктурните дружества на финансовите пазари в ЕС и повишаване на устойчивостта им, в т.ч. по отношение на извънтериториалното налагане на санкции от трети държави. В сътрудничество с ЕЦБ и европейските надзорни органи (ЕНО) Комисията ще извърши заедно с инфраструктурните дружества на финансовите пазари задълбочен анализ на слабостите им по отношение на незаконното извънтериториално налагане на едностранни мерки от трети държави и ще предприеме действия за преодоляване на тези слабости. Комисията също така ще създаде работна група за оценяване на евентуалните технически проблеми, свързани с прехвърлянето на финансови договори, деноминирани в евро или други парични единици на държавите от ЕС и подлагани на клиринг извън ЕС, към централни контрагенти, намиращи се в ЕС. Освен това Комисията ще проучи начините за осигуряване на непрекъснатостта на потока от основни финансови услуги, в т.ч. плащания, с предприятията или лицата от ЕС, на които са наложени едностранни извънтериториални санкции от трети държави.
  3. По-нататъшно насърчаване на еднаквото прилагане и принудително изпълнение на наложените от ЕС санкции. Тази година Комисията ще разработи база данни – хранилището за обмен на информация за санкциите – за да осигури ефективно предаване и обмен на информация между държавите членки и Комисията за прилагането и принудителното изпълнение на санкциите. Комисията ще работи с държавите членки за създаване на единно звено за връзка по въпросите на прилагането и принудителното изпълнение с презгранични измерения. Освен това Комисията ще направи така, че финансовите средства, които ЕС отпуска на трети държави и международни организации, да не се използват в нарушение на санкциите на ЕС. Като се има предвид колко важно е да се следи за хармонизираното принудително изпълнение на санкциите на ЕС, Комисията ще създаде нарочна система, за да осигури възможност за анонимно предаване на сведения за случаите на отклонение от санкциите, в т.ч. сигнализиране за нередности.

С представената стратегия се надгражда Съобщението от 2018 г. относно международната роля на еврото, в което особено внимание се обръща върху засилването и задълбочаването на икономическия и паричен съюз (ИПС). Устойчивият икономически и паричен съюз е в основата на стабилната парична единица. Стратегията е съобразена също така с безпрецедентния план за възстановяване Next Generation EU, който ЕС прие за справяне с пандемията от COVID-19 и за да допринесе за възстановяването на европейските икономики и възприемането на екосъобразните и цифровите преобразования.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Използвайте услугата на БТПП за издаване на Квалифицирано Удостоверение за Квалифициран Електронен подпис
За електронна идентификация при подписване на документи за различни бизнес процеси Още
Онлайн двустранни бизнес срещи с тайвански компании на тема „Taiwan Anti Epidemic Products“
На 2 февруари 2021г. от 8.30 часа Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Промоционален клип за българското вино с участието на Царицата на Августиада 2020
Клипът е на английски език, със субтитри съответно на китайски, японски и корейски Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ/ КАМАРИ/ КЛУБОВЕ
От 1 януари 2021 г. нулево мито в Украйна за внос на вино от ЕС
Информация от Българо-украинската индустриална камара Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
До 1 февруари може да се променя вида на осигуряването
Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии на държавното обществено осигуряване" Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Зеленчукопроизводителите и овощарите кандидатстват за нисколихвени кредити от ДФЗ за семена и торове
Документи се подават в областните дирекции на фонд „Земеделие“ до 12 март 2021 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бъдещето на Шенген – нова обществена консултация на Европейската комисия
Резултатите ще послужат като основа за инициативи за по-силно и по-всеобхватно Шенгенско пространство Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network