Брой 242 (2248), 16-12-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Предложение за нови „зелени“ правила за трансграничната енергийна инфраструктура на Европа


Европейската комисия прие предложение за преразглеждане на правилата на ЕС относно трансевропейските енергийни мрежи (Регламента относно TEN-E) с цел по-добра подкрепа за модернизирането на трансграничната енергийна инфраструктура на Европа и постигане на целите на Европейския зелен пакт.

Напредъкът на Европа към неутрална по отношение на климата икономика, захранвана от чиста енергия, изисква нова инфраструктура, адаптирана към новите технологии. Политиката за TEN-E подкрепя това преобразуване чрез проекти от общ интерес (ПОИ), които трябва да допринесат за постигането на целите на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г. и за неутралност по отношение на климата до 2050 г. Преразгледаният регламент ще продължи да гарантира, че новите проекти отговарят на целите за пазарна интеграция, конкурентоспособност и сигурност на доставките.

Предложението на Комисията включва:

  • изискване всички проекти да отговарят на задължителните критерии за устойчивост и да следват принципа за ненанасяне на вреда съгласно предвиденото в Зеления пакт;
  • актуализиране на категориите инфраструктура, които отговарят на условията за подпомагане чрез политиката за TEN-E, и прекратяване на подкрепата за инфраструктурата за нефт и природен газ;
  • нов акцент върху офшорните електроенергийни мрежи с разпоредби, улесняващи по-интегрираното планиране и прилагане на наземната и морската инфраструктура чрез въвеждането на единно звено за контакт за офшорните електроенергийни мрежи;
  • нов акцент върху водородната инфраструктура, включително транспорта и някои видове електролизьори;
  • модернизирани правила за насърчаване на навлизането на интелигентни електроенергийни мрежи, за да се улесни бързата електрификация и да се увеличи производството на електроенергия от възобновяеми източници;
  • нови разпоредби относно инвестициите в интелигентни мрежи за интегриране на чисти газове (като биогаз и възобновяем водород) в съществуващите мрежи;
  • постоянно внимание към модернизирането на електропреносните мрежи и мрежите за съхранение и пренос на въглерод
  • нови разпоредби относно подкрепата за проекти, свързващи ЕС с трети държави (проекти от взаимен интерес или ПВИ), които демонстрират тяхната взаимна полза и принос за общите цели на Съюза в областта на енергетиката и климата по отношение на сигурността на доставките и декарбонизацията;
  • преразгледана рамка за управление, за да се подобри процесът на планиране на инфраструктурата и да се гарантира, че той е съобразен с нашите цели в областта на климата и принципите за интегриране на енергийната система, чрез засилено участие на заинтересованите страни по време на целия процес, засилена роля на Агенцията на ЕС за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) и подобрен надзор от страна на Комисията;
  • мерки за опростяване на административните процедури, ускоряване на изпълнението на проектите, съкращаване на процедурите за издаване на разрешения за ПОИ, за да се избегнат забавяния в проектите, които улесняват енергийния преход, и засилване на прозрачността и участието в консултации. 

Повече информация ще намерите в съобщението тук.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
НСТС одобри Наредбата за електронните рецепти и електронните направления
Социалните партньори подкрепиха проекта на Постановление Още
Структурирана информация за фирмите и техните продукти на едно място
Интеграция на Единния регистър на БТПП и Продуктов каталог БГ Баркод Още
Традиционна среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати - във виртуален формат
Споделяне на опит за насърчаване на бизнеса в настоящите условия Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
За първи път браншова организация от жп транспорта получи приз от БТПП
БИЗНЕС СРЕДА
156 000 000 лева се осигуряват за финансиране на мерки за малки, средни и микро предприятия
Приемането на документи за кандидатстване, обработката и изпращането на помощта се предвижда да се извършва от НАП изцяло по електронен път Още
Агенция по заетостта: Над 24 000 работни места са запазени чрез мярката за подкрепа с 290 лв.
От секторите „Туризъм“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Транспорт“ Още
ИКОНОМИКА
НСИ: 0,1% е месечната инфлация през ноември
Годишната инфлация за ноември 2020 г. спрямо ноември 2019 г. е 0.4% Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Правителството прие Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Информация относно придружаващи документи при покупка на дървесина от Мианмар
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нови европейски регулации за интернет платформите
Законодателен акт за цифровите услуги и Законодателен акт за цифровите пазари. Още
Предложение за нови „зелени“ правила за трансграничната енергийна инфраструктура на Европа
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network