Брой 238 (1996), 11-12-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Национално участие в Международна изложба за селско стопанство, технологии и ХВП „AgriteQ 2020“


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ организира участие на български фирми в Международната изложба за селско стопанство, технологии и ХВП „AgriteQ 2020“, която ще се проведе в периода 17-21 март 2020 г. в гр. Доха, Катар.

AgriteQ 2020 (http://agriteq.com/en/agrtieq-home/се организира за осми път, като организатор е Министерство на общините и околната среда на Държавата Катар, съвместно с IFP Qatar LTD.

Събитието създава идеална възможност за българските компании да предоставят широк спектър от селскостопански технологии, оборудване и хранителни продукти, да се срещнат с ключови потенциални клиенти, да открият най-добрите възможности за реализация на своята продукция. По време на изложбата ще бъдат представени широка гама нови и иновативни продукти за сектора целящи постигане на устойчиво развитие.

Изложбата включва следните подсектори, като участие могат да вземат фирми, занимаващи се със следните дейности:

 • Foodteq – оборудване за производство на хлебни изделия, оборудване на консервната промишленост, оборудване за преработка на месо, месни продукти, птици и рибни продукти, охладени и замразени храни, млечни продукти, сокове, оборудване за опаковане на потребителски продукти, био продукти, органични плодове и зеленчуци, хранителни добавки, пресни, сушени и консервирани храни,  морски продукти и др.
 • Enviroteq – алтернативни енергийни системи, рециклиране, системи за хлориране, оборудване за управление на отпадъците, инсталации за обезсоляване, отпадъци за енергия, оборудване за обезводняване, опасни отпадъци, пречиствателни станции за вода, органични отпадъци, оборудване за сондажи за вода и кладенци и др.
 • Agriteq – озеленяване, агротехнологии и оборудване, агромашини и инструменти, храни за животни и хранителни добавки, оборудване за млекопроизводство, технологии за прибиране на реколтата, машинно засаждане, торове, пестициди и агрохимикали, фуражи, оборудване за безопасно съхранение, оранжерийни решения, машини за обработка на почвата, машини за прибиране на реколтата,  напоителни системи,  транспорт и др.
 • Veteq – биотехнологии, развъждане и лабораторни услуги, лекарства, диагностика, измервателни уреди, пестициди и химикали, фармацевтични продукти, инкубатори и нагреватели, ваксини, ветеринарни продукти и др.

Специално за България организаторите от катарска страна предоставят на всеки български участник оборудван изложбен щанд от 12.кв.м.

Стандартният щанд за всяка фирма, в рамките на националния павилион, включва следното оборудване: подово покритие, разделителни стени, табела с името на фирмата, 1 бр. маси за преговори, 3 бр. стола, 1 бр. заключващи се инфо деск, осветление, 1бр. 500 W контакт.

Предприятията – участници следва да поемат всички други разходи, а именно:

 1. Транспорт и митническа обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 2. Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
 3. Възникналите и заявени допълнителни услуги и оборудване, извън гореизброените за участие;
 4. Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
 5. Застраховка на представителите на предприятието.

Кандидатстването и одобрението за участие на Международната изложба за селско стопанство, техника и ХВП „AgriteQ 2020“ се извършва чрез подаване на следните документи: 

 1. Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно и подпечатана с печата на предприятието;
 2. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата със срок на валидност до 6 месеца (което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване) – оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието;
 3. Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR).

 При интерес за участие в изложбата, следва най-късно до 20.12.2019г./петък/ включително, предприятието да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на управителя на официалния електронен адрес на Агенцията: office@sme.government.bg

За допълнителна информация може да се обръщате към Магдалена Маджурова, младши експерт в отдел МИК, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7970, e-mail: m.madzhurova@sme.government.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодатели и синдикати призовават спешно да се прекрати опасното изкривяване на енергийния пазар, предизвикано от неправомерна държавна помощ
Становище на АОБР относно Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Партньорство с Кооперация „Панда“ при въвеждане на стандартите GS1 за управление и проследяване на складовите наличности
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Среща на Клуба на жените в бизнеса към Бургаската търговско-промишлена палата
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в Международна изложба за селско стопанство, технологии и ХВП „AgriteQ 2020“
17-21 март 2020 г., в гр. Доха, Катар Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Видео уроци улесняват достъпа на потребителите до документи на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
България се присъедини към насоките на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Българските и турските митнически и гранични власти проведоха среща с турския транспортен бизнес
По повод интензивния трафик от товарни автомобили през ГКПП Капитан Андреево в последните месеци Още