Брой 155 (1666), 15-08-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Приета е Наредба за мониторинга, управлението и контрола на концесиите


На днешното си засеадние правителството прие Наредба за мониторинга, управлението и контрола на концесиите. Одобри също Тарифа за таксите, които се събират в производствата по глава шеста от Закона за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд.

Приемането на наредбата произтича от законовата делегация на чл. 44 от Закона за концесиите (ЗК), която е отчела необходимостта от по-подробна уредба на реда за осъществяване на мониторинга, управлението и контрола на концесиите. С наредбата се урежда и обхватът на контрола, който се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Законът за концесиите изисква мониторингът да обхваща прилагането на изискванията за възлагане на концесии и изпълнението на сключените концесионни договори. Мониторингът за прилагане на изискванията за възлагане на концесии е определен съобразно неговия обхват и включва наблюдение, анализ и оценка относно наличието на системни проблеми. Този вид мониторинг следва да се извършва от дирекция от специализираната администрация на Министерския съвет. Вторият вид мониторинг - на сключените концесионни договори се извършва от министрите и кметовете на общини - всеки относно сключените от него концесионни договори. С наредбата са определени обхватът на мониторинга и редът за неговото извършване, както и последиците от него.

С наредбата е определен и обхватът на контрола, който се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Контролът е външен и независим, и обхваща изпълнението на определени концесионни договори. Контролът може да включва извършването както на планови проверки по план, одобрен от Министерския съвет, така и извънредни проверки по възлагане от Координационния съвет по концесиите.

Одобряването на тарифа за таксите, които се събират в производства по глава шеста от ЗК, произтича от чл. 158, ал. 3, т. 4 и от § 6. т. 3 от ПЗР на ЗК. Целта на одобряване на тарифата е да се гарантира възможността за обжалване на процедурите за определяне на концесионер и да се покриват разходите на компетентните органи, направени в съответните производства. Запазва се досегашния размер на таксите, събирани за производства по жалби срещу актове по процедури за определяне на концесионер над европейския праг в размер 1700 лв. Не е предвидено диференциране на таксите според вида на концесията, както е понастоящем, тъй като времето за извършване на проучването по жалбата, съответно - за постановяване на акт по нея, не е обвързано с вида (с или без трансграничен интерес) и със сложността на концесията, а сложността на концесията не е обвързана със стойността на концесията. По отношение на таксите, събирани от Върховния административен съд. размерът им ще се определя в размер 50 на сто от таксите, събирани от Комисията за защита на конкуренцията, аналогично на производствата по обжалване по реда на Закона за обществените поръчки.

Наредбата и тарифата ще влязат в сила от датата на обнародване на постановлението в Държавен вестник.

С постановлението се отменят три нормативни акта с отпаднало правно основание, доколкото в тях се засягат правоотношения, свързани с концесии и публично-частно партньорство, а именно: Правилника за прилагане на Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 54 от 2006 г., попр., бр. 59 от 2006 г., изм., бр. 84 от 2007 г., бр. 3 от 2010 г., изм. и доп., бр. 21 от 2011 г.); Правилника за прилагане на Закона за публично-частното партньорство и Наредбата за условията и реда за планиране и критериите за включване на проекти за публично-частно партньорство в оперативния план и в програмата за реализация на общинския план за развитие.

С постановлението се изменят или изменят и допълват над 20 нормативни акта, приети от Министерския съвет, с цел привеждането им в съответствие с разпоредбите на Закона за концесиите.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП също поддържа търговски регистър, но за изминалите 30 г. такъв проблем не е имало
Михаела Михайлова, юрист в БТПП, в ефира на ТВ+ Още
Покана за участие в двустранни бизнес срещи по време на четвъртото издание на изложението за земеделие, селско стопанство и технологии в Самсун, Турция
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Нова възможност за устойчива заетост на хората с увреждания
Работодателите могат да подават заявки от днес, 15 август Още
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Китайският фонд за дялови инвестиции ще инвестра в региона на Централна и Източна Европа 1 млрд. щ.д.
Фондът проучва възможностите за партньорство в България, като интересът е предимно към частния сектор Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Фонд на фондовете предоставя над 417 млн. лева за инвестиции в градско развитие и предприемачество
Крайните получатели ще могат да кандидатстват за финансиране преди края на годината Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Приета е Наредба за мониторинга, управлението и контрола на концесиите
Одобрена е и Тарифа за таксите, които се събират в производствата по Закона за концесиите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Трети международен форум „Евразийска седмица“
22-24 октомври 2018, Ереван, Армения Още