Брой 126 (2132), 03-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

КОНКУРСИ

Отворени са 8 конкурса в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа


На 30 юни 2020 г. са отворени 8 нови конкурса в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа. Предложенията за проекти могат да се подават до 5 ноември 2020 г. по темите: Система за взаимно свързване на бизнес регистри (BRIS), Киберсигурност (Cybersecurity), Електронно архивиране (eArchiving), Електронно здравеопазване (eHealth), Електронни обществени поръчки (eProcuremnet), Европейска обсерватория за цифрови медии (European Digital Media Observatory), Европейска платформа за умения и работни места в областта на цифровите технологии (European Platform for Digital skills and Jobs) и Свободен достъп до данни от обществения сектор (Public Open Data)

1. CEF-TC-2020-2: Система за взаимно свързване на бизнес регистри (BRIS)

Директива 2012/17/ЕС  изисква създаването на информационна система, която да свързва централните, търговските и бизнес регистри на всички държави-членки. Система за взаимно свързване на бизнес регистри (BRIS) се състои от основна платформа за услуги (Европейска централна платформа) и бизнес регистри на държавите членки и използва Европейския портал за електронно правосъдие като европейска електронна точка за достъп до информация за фирми.

Финансирането през 2020 г. по този конкурс ще бъде предоставено на проекти, които адресират една или двете услуги – 1.1. и 1.2.:

1.1. Внедряването или надграждането на система за взаимно свързване на бизнес регистри (Business Registers Interconnection System – BRIS)

Участниците с проекти по тази услуга трябва да подадат предложение за проект поне по една от дейностите:

  • Подкрепа за внедряването или надграждането на бизнес регистри чрез интегриране на най-новия модел на данни и стандартни съобщения, идващи от Европейска централна платформа на BRIS DSI и изисквани от новите функционалности, въведени с Директива 2019/1151. Това може да включва безплатен нов обмен на информация между бизнес регистри при откриване на закриване на трансгранични клонове, нов обмен на информация между бизнес регистри за промяна в документи и информация за компании, както и допълнителна информация за наличните документи. Техническите спецификации за тези нови функционалности ще бъдат налични в общото пространство на BRIS (CollaborativeSpace).     
  • Внедряване на ИТ софтуер, който ще позволи на бизнес регистрите да конвертират документи и информация, изпратена или подадена от компания в машинно четим документ/структурирани данни, използвайки водещи формати и стандарти, както и за изпращане на такива данни чрез BRIS.

1.2.  Внедряване на система за взаимно свързване на регистрите, съхраняващи информация за действителните собственици (Implementation of the Beneficial Ownership Registers Interconnection System – BORIS)

Участниците с проекти по тази услуга трябва да подадат предложение за проект поне по една от дейностите:

  • Подкрепа за внедряването на централни регистри, съхраняващи информация за действителните собственици чрез интегриране на модела на данни и стандартните съобщения от Европейската централна платформа на BRIS;
  • Внедряване на ИТ софтуер и /или развитие на организационен капацитет за електронна автентификация и оторизация на задължени лица или компетентни органи за достъп до BORIS;
  • Даване на възможност на националните доставчици на платежни услуги, използвани в контекста на централните национални регистри, съхраняващи информация за действителните собственици  да подкрепят модела за плащане, който да бъде създаден в контекста на BORIS

Предложенията за проекти могат да се подават  от бизнес регистри, както е посочено в Директива 2009/101; от търговски регистри и/или централни регистри, съхраняващи информация за действителните собственици на юридически лица, както е посочено в изменението на Директива 2015/849 (директива 2018/843).

Бюджетът за темата е 2 млн. евро, финансирането от ЕК е в размер на 75 %, а индикативната продължителност на проектите – 18 месеца. Допустими кандидати са само националните центрове за безопасен интернет.

Подробна информация може да се намери тук

2. CEF-TC-2020-2: Киберсигурност (Cybersecurity),

Дейностите по Работни програми 2016 и 2017 имаха за цел да дадат възможност на държавите членки да развият капацитета на националните центрове за действие при инциденти в информационната сигурност (CSIRT) на местно равнище. Това е необходимо за оперативната съвместимост на техните възможности с механизма за сътрудничество (MeliCERTs).

Дейностите по Работна програма 2018 предвиждаха развитие на капацитета не само на националните центрове за действие при инциденти в информационната сигурност, но и на оператори на съществени услуги, доставчици на цифрови услуги и национални компетентни органи по Директива (EС) 2016/1148 относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза (NIS директива).

Дейностите през 2019 г. имаха за цел укрепването на капацитета в областта на киберсигурността в ЕС – на национални компетентни органи, единни звена за контакт, оператори на съществени услуги, доставчици на цифрови услуги, както и на националните центрове за действие при инциденти в информационната сигурност. Дейностите  могат да включват инфраструктура или меки мерки като развитие на умения.

През 2020 г. проектите трябва да адресират само една от следните цели:

  • Цел 1: Подкрепа за операторите на основни услуги, национален компетентни органи и центрове за споделяне на информация и анализ (ISACs);

Консорциумът трябва да включва поне един оператор на съществени услуги, национален или европейски център за споделяне на информация и анализ, национален компетентен орган или единно звено за контакт

  • Цел 2: Подкрепа за съвместна подготовка, споделена информираност и координиран отговор на инциденти в киберсигурността;

Консорциумът трябва да включва поне един национален компетентен орган или юридическо лице, на които е възложена киберсигурността на национално ниво.

  • Цел 3: Подкрепа за изпълнението на дейностите по сътрудничество за втората двугодишна работна програма на групата за сътрудничество по мрежова и информационна сигурност (2020-2022 г.)

Консорциумът трябва да включва национални публични органи от поне 2 различни държави членки

  • Цел 4: Подкрепа за сътрудничество и изграждане на капацитет за сертифициране на киберсигурността в съответствие с Акта за киберсигурността.

Консорциумът трябва да включва поне един: Национален орган за сертифициране на киберсигурността, официално определен или в процес на определяне от държава членка в съответствие с Акта за киберсигурността; Национален орган по акредитация в държава членка в съответствие с Регламент № 765/2008; Орган за оценка на съответствието съгласно Регламент № 765/2008.

Бюджетът е 10.5 млн. евро, а индикативната продължителност на проектите 36 месеца. Финансирането от ЕК е до 75 % от допустимите преки разходи плюс 7 % непреки разходи.

Подробна информация може да се намери тук

3. CEF-TC-2020-2: Електронно архивиране (eArchiving)

Целта на този конкурс е да се насърчи приемането на решения и стандарти за електронното архивиране извън Националните архиви, достигайки до публични администрации, международни органи, софтуерни компании, малки и средни предприятия и т.н., в различни области, като културно наследство, правосъдие, финанси, околна среда и др.

Бюджетът за този конкурс е 1 млн. евро. ЕК очаква исканото финансиране за проектите да бъде 250 000 евро. Финансирането от ЕК е 75 %, а продължителността на проектите –18 месеца.

За да бъдат допустими, проектите трябва да се подадат от консорциум, състоящ се поне от 3 юридически лица, базирани в три различни държави членки или Исландия и Норвегия.

Подробна информация може да се намери тук

4. CEF-TC-2020-2: Електронно здравеопазване (eHealth)

Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване насърчава сътрудничеството и обмена на информация между държавите членки с цел предоставяне на устойчиви системи и услуги за електронно здравеопазване на европейско равнище.

През 2017 г. Европейската комисия подкрепи държавите членки в разработването и разгръщането на националните звена за контакт за електронното здравеопазване и въведе рамки за тестване и одит, които да бъдат използвани за оценка на готовността на страната да се присъедини към трансграничните информационни услуги в областта на електронното здравеопазване. 22 държави членки вече са получили финансиране, за да създадат свои национални звена за контакт в областта на електронното здравеопазване, които да започнат да обменят трансгранични данни за електронните рецепти и здравните досиета на пациентите.

През 2019 г. подкрепата продължи да бъде насочена към създаването и по-нататъшното техническо развитие на националните звена за контакт в областта на електронното здравеопазване, за да се даде възможност за трансграничния обмен на данни от електронни рецепти и здравните досиета на пациенти.

През 2020 г. подкрепата ще бъде за Европейските референтни мрежи (ERN).

Бюджетът за темата е 5 млн. евро, като ЕК очаква исканото финансиране за проект да бъде между 150 000 и 210 000 евро. Финансирането от ЕК е 75 %, а продължителността на проектите – 18 месеца. За да бъдат допустими, проектите задължително трябва да се подадат от координатора на една от Европейските референтни мрежи (ERNs), създадени по Директива 2011/24/ ЕС. В консорциума могат да участват като партньори и членове на ERNs, но координатор на проекта задължително трябва да е координатор на ERNs.

Подробна информация може да се намери тук

5. CEF-TC-2020-2: Електронни обществени поръчки (eProcuremnet)

Първата дейност, подпомагана по тази тема, беше прилагането на системата e-Certis през 2015 г. eCertis е информационна система, която помага, за да се установят различни сертификати, изисквани при процедури за възлагане на обществени поръчки в целия ЕС. През 2016 г. беше добавена втора дейност, като бе насърчено използването на Единния Европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Единният европейски документ за обществени поръчки е лична декларация за финансовото състояние, способностите и годността на дружеството да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка.

През 2017 г. беше добавен интерфейсът eTendering (платформа за електронно възлагане на обществени поръчки), а през 2018 г.  – прилагането на регистрите на договорите. През 2019 г. продължи подкрепата на дейностите, стартирали през предишните години като: Единния Европейски документ за обществени поръчки, e-Certis, eTendering и регистъра на договорите. Три допълнителни дейности бяха добавени през 2019 г.: взаимно свързване на обявления; поправяне на данни в отворен формат и прилагането на електронни формуляри за обществени поръчки (eForms); актуализиране на регламента за изпълнение на ЕК за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки.

През 2020 г. е добавена нова дейност за прилагане на електронни формуляри за обществени поръчки, в съответствие с Регламент за изпълнение на ЕК 2019/1780 за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 („електронни формуляри“).

Приоритет ще бъде даден на национални решения и на прилагането на електронни формуляри за обществени поръчки (eForms).

Предложенията за проекти трябва да бъдат подадени от консорциум, състоящ се минимум от 2 публични или частни организации, от една или повече държави членки или от държавите от Европейското икономическо пространство, участващи в МСЕ (Норвегия и Исландия). Бюджетът е 3 млн. евро, а индикативната продължителност на проектите – 18 месеца. Финансирането от ЕК е до 75 % от допустимите преки разходи плюс 7 % непреки разходи.

Подробна информация може да се намери тук

6. CEF-TC-2020-2: Европейска обсерватория за цифрови медии (European Digital Media Observatory)

В Съобщението на ЕК „Европейски подход за борба с дезинформацията, разпространявана онлайн“ от 26. 04. 2018 г. се прави анализ на онлайн дезинформацията и се подчертава, че дезинформацията уронва доверието в институциите, както и в цифровите и традиционните медии, и е удар срещу демокрацията.

Целта на конкурса през 2020 г. е да се създадат национални или мултинационални хъбове за научни изследвания в областта на цифровите медии.  

За да бъдат допустими, проектите трябва да са подадени от 1 или повече юридическо лице от 1 или повече държави членки или от Норвегия и Исландия.

Бюджетът е 9 млн. евро, като ЕК очаква исканото финансиране за проект да бъде 1.5 млн. евро. Финансирането от ЕК е 75 %, а продължителността на проектите – между 24 и 30 месеца.

Подробна информация може да се намери тук

7. CEF-TC-2020-2: Европейска платформа за умения и работни места в областта на цифровите технологии (European Platform for Skills and Jobs)

ЕС е изправен пред критичен недостиг както на основни, така и на усъвършенствани цифрови умения – повече от 40 % от гражданите на ЕС нямат основни умения в областта на цифровите технологии. Развитието на цифровите умения на всички равнища е необходимо, за да се даде възможност за внедряване на нови технологии в икономиката, за увеличаване на производителността и за подкрепа на растежа. ЕС въведе няколко инициативи за справяне с това предизвикателство, включително Коалицията за умения и работни места в областта на цифровите технологии и нейните национални подразделения.

Това, което е необходимо сега е да се изгради мрежа от национални платформи и да се дадат повече правомощия на националните коалиции за умения и работни места в областта на цифровите технологии. Финансирането по този конкурс ще бъде за свързване на инфраструктурата (уебсайтовете) на Националните коалиции за умения и работни места в областта на цифровите технологии с Европейската платформа чрез оперативно съвместими връзки.

Проектите задължително трябва да са подадени от координатора на Националната коалиция за умения и работни места в областта на цифровите технологии.

Бюджетът е 2.5 млн. евро, ще се финансира само по един проект от държава. Индикативната продължителност на проектите е 36 месеца.

Подробна информация може да се намери тук

8. Свободен достъп до данни от обществения сектор (Public Open Data)

През 2017 г. основен приоритет беше използването на публичните данни и суперкомпютрите като първа стъпка за създаване на ново поколение инфраструктури за цифрови услуги, подкрепящи приоритетите на цифровия единен пазар.

През 2018 г. бяха предприети мерки във връзка с необходимостта от услуги, осигуряващи достъп до високопроизводителни изчисления, съхранение и управление на данни. Конкурсът през 2018 г. беше за предложения за проекти по три теми: 1) подкрепа за повторното използване на информация, която може да бъде намерена чрез Европейския портал за данни (European Data Portal); 2) генериране на трансгранични услуги, осигуряващи достъп (преглед и изтегляне) на хармонизиран тематичен набор от данни със свободен достъп и съответните метаданни; 3) създаване на нови услуги за достъп с цел повишаване на капацитета на високопроизводителните изчисления.

Общата цел през 2019 беше да се подпомогне развитието на информационни продукти и услуги, основаващи се на повторното използване на данни от публичния сектор и от частния сектор. Предложенията следва да се отнасят за генерирането на трансгранични услуги и/или услуги между домейни. Дейностите ще трябва да подкрепят разгръщането на нови иновативни услуги, по-специално интегрирането/развитието на екосистеми, подкрепяни от отворени платформи, като се използват статични и/или данни в реално време, до които е получен достъп или които са достъпни чрез подходящи съществуващи или новоразработени интерфейси за приложно програмиране.

През 2020 г. ще се финансират проекти за генериране на трансгранични услуги, повторно използващи информация от Европейския портал за данни, в комбинация с други източници на информация.

Предложенията за проекти трябва да бъдат подадени от консорциум, състоящ се минимум от 2 юридически лица (ЮЛ) от една или повече държави членки или от държавите от Европейското икономическо пространство, участващи в МСЕ (Норвегия и Исландия). Поне един от участниците в консорциума трябва да бъде от публичния сектор. Бюджетът е 3 млн. евро, а индикативната продължителност на проектите 36 месеца. Финансирането от ЕК е до 75 % от допустимите преки разходи плюс 7 % непреки разходи.

Подробна информация може да се намери тук

Преди да се подаде предложението за проект по всеки един от осемте конкурса, трябва да се удостовери, че е от общ интерес (съгласно чл. 9 от Регламент № 1316/2013). За български проекти в сектор „Телекомуникации“ от МСЕ удостоверяването се осъществява от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез оторизиран представител.

Европейската комисия предвижда на 16 юли 2020 да проведе виртуален информационен ден по конкурсите, който може да се проследи тук

За допълнителна информация за конкурсите може да се обръщате към Ели Канева - държавен експерт в дирекция "Информационни технологии" и национален представител в секторен комитет "Телекомуникации" от Механизма за свързване на Европа на тел. 02 9409 284 или на email: ekaneva@mtitc.government.bg

 
 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Патриарха на градежа
Филмът за Иван Грозев е завършен и ще бъде представен пред широката публика в началото на септември Още
Писмо на АОБР до Министерство на икономиката относно включване на компенсациите за непреки разходи за въглеродни емисии
Специално разработена обучителна платформа предлага практически съвети и бизнес информация за малки фирми
Глобална онлайн среща на върха на Международната организация на труда
Поуки от кризата с COVID-19, политики и практики за икономическо възстановяване Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Фонд на фондовете с нов гаранционен инструмент за подкрепа на малки и средни предприятия
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Нова Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости
КОНКУРСИ
Отворени са 8 конкурса в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа
На 16 юли ще се проведе виртуален информационен ден по конкурсите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Германия поема председателството на Съвета: мнението на германските депутати