Брой 50 (2305), 15-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари и в други закони


В Държавен вестник, бр. 21 от 12.03.2021 г. са обнародвани: 

Основната промяна е свързан с ограничаване на кръга на задължените по закона лица, посочени в чл. 4 от ЗМИП. От техния обхват се изключват презастрахователите (т. 5); органите по приватизацията (т. 22); лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки (т. 23); министри и кметове на общини, както и други възлагащи органи и възложители по смисъла на Закона за концесиите при сключване на концесионни договори (т. 24); юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси (т. 25); професионалните съюзи и съсловните организации (т. 27); професионалните спортни клубове се ограничават до професионалните футболни клубове (т. 29); пазарни оператори и/или регулирани пазари, които са получили лиценз при условията и по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти (т.30); централните депозитари на ценни книжа, получили лиценз от Комисията за финансов надзор при условията и по реда на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.); (т. 31); органите на Националната агенция за приходите (т. 33); митническите органи (т. 34). 
Виж Мотивите за направената промяна.
Със Заключителни разпоредби на ЗИД ЗМИП са направени промени и в други нормативни актове, включително и в отделни разпоредби на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (чл. 9, ал. 6 – доп.чл. 15, ал. 5, т. 1 и ал. 10 – изм.,  чл. 16, ал. 1 – изм.) 

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване  (ЗИД ЗЗО) – изменена е разпоредбата на чл. 70 (добавени са три нови алинеи - 2, 3 и 4), относно контрола осъществяван от Сметната палата на бюджета на НЗОК.
    Виж Мотивите за направената промяна. 
  • Нов Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация. Законът за дружествата със специална инвестиционна цел се отменя.

В тази връзка с Преходни и Заключителни разпоредби са направени кореспондиращи промени и в други нормативни актове, включително редакционни поправки в Закона за административните нарушения и наказани, Кодекса за социално осигуряване и Закона за корпоративното подоходно облагане

Източник: TiTA.bg

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП връчи почетен диплом на икономическата медия Investor.bg
По повод 20-годишния юбилей Още
Покана за безплатни бизнес срещи в рамките на Railway applications of non-railway technologies
Онлайн, 12-13 април 2021г. Още
БИЗНЕС СРЕДА
Над 64 милиона лева плати НАП по програмата за подкрепа с оборотен капитал
Подкрепата на засегнатите от противоепидемичните мерки бизнеси ще продължи през месец март Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Икономиката през 2020: между сравненията с други страни и прогнозите от миналата пролет
Автор: Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика Още
НСИ: 0.6% инфлация за февруари 2021 г.
Нарастване на цените на хранителните продукти, безалкохолните напитки и на транспорта Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари и в други закони
Обнародвани в ДВ бр. 21 от 12 март 2021 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
От 15 март ДФЗ приема заявления за съфинансиране на застраховки на селскостопанска продукция
Целта е насърчаване на земеделски стопани, малки и средни предприятия; приемът ще продължи до 30 юли Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Атестация при внос на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки, съгласно чл. 178 от Закона за виното и спиртните напитки
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие на Международно специализирано изложение за храни и напитки WINE & GOURMET JAPAN 2021
21 - 23.04.2021 г., гр. Токио, Япония Още