Назад

Малки стъпки към подобряване на професионалното образование


Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика 

През миналата седмица беше публикуван за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, изготвен в изпълнение на програмата за реформи и мерки в Националния план за възстановяване и устойчивост. Промените са насочени към модернизация и усъвършенстване и биха могли донякъде да разрешат част от множеството проблеми на професионалното образование.

Необходимо и закъсняло предложение е разработването на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение. Действащият списък разделя професионалното образование на 588 специалности, групирани в 245 професии. Половината професии са с една специалност, други – с множество; някъде са включени специалности от различни професии, но с еднакво наименование, другаде – специалностите изглеждат не на място. Освен че това е объркващо за учениците и родителите, свръхдетайлизацията на специалностите прави трудна последващата реализация на завършилите на пазара на труда. Нужна е промяна на учебните програми към разширяване на уменията и професионалните компетентности с акцент и върху технологичното обучение и чуждите езици. От ключово значение е и професионалното ориентиране на учащите, което ще им покаже възможностите за реализация и връзката между избраната специалност и пазара на труда – именно придобиването на адекватни и приложими умения е основната задача на професионалното образование.

Друга важна предлагана промяна цели разширяване на възможностите за дуално обучение чрез намаляване на законовите изискванията за наставника. Това ще позволи повече работодатели да участват в практическото обучение на учащите. Важно условие, което продължава да се пропуска, е съобразяването на специалностите с профила на икономиката. В професионалните гимназии често се предлагат остарели специалности според утъпкан път, остаряла материална база, липса на квалифицирани преподаватели. Разработваният от ИПИ Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката (новото издание за 2023 г. предстои да се публикува в най-скоро време) показва, че за бъдещата квалификация на около половината учащи няма насрещно търсене в местната икономика. Това е фактор и за невъзможност за осъществяване на дуално обучение в процеса на придобиване на професионална квалификация.

В проекта е включено и предложение за въвеждането на обучение от разстояние в електронна среда за лица, навършили 16 години. Тази промяна изглежда донякъде екзотична, но всяка възможност за задържане на учениците в училище е добре дошла. Данните на НСИ за образование показват, че завършилите средно образование през 2022 г. намаляват значително като едва половината от завършилите основно образование завършват средно, а най-голям е спадът именно в професионалното образование.

Тези и още няколко ключови предложени промени в проекта са важните стъпки, които са необходими за по-добро професионално образование. Само можем да се надяваме, че ще последват нови, и то с още по-голям размах.