Брой 119 (1877), 25-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

Най-честите причини за инциденти в резултат на поражение от електрически ток


От началото на годината ИА „Главна инспекция по труда“ участва в разследването на серия инциденти на работното място, причините за които са идентични и най-общо са свързани с пренебрегване на правилата за безопасност, неосъществен ефективен контрол или недооценяване на рисковете на конкретните работни места. Според направените анализи в голямата си част тези инциденти са били напълно предотвратими.

Предвид постоянните усилия на ИА ГИТ за повишаване информираността на работодателите и работещите за техните права и задължения с цел превенция на трудовия травматизъм, ще бъдат подготвени и разпространени серия информации, насочени към типичните причини за тежките трудови злополуки в отделни сфери на трудовата дейност. 

Повтарящи се причини за инциденти в следствие на поражение от електрически ток

Причините за възникването на инциденти в резултат от поражение от електрически ток се групират в две основни групи според напрежението на електрическата мрежа и съоръжения.

  1. Злополуки в мрежи с напрежение 380/220 волта.

Две са основните причини за възникването на тези инциденти.

Често се започва съзнателно работа по или в близост до неизключено съоръжение или части от мрежата. Тези злополуки по правило се допускат от персонал, притежаващ документи, доказващи неговата квалификация и ниво на знания по електробезопасност. Работещите в тези случаи демонстрират прекалено самочувствие и умишлено пренебрегват правилата за безопасност.

Втората типична причина за този вид инциденти е допускане в експлоатация на електрически съоръжения без необходимата защита срещу директен и/или индиректен допир до части, намиращи се под опасно напрежение. Нарушената защита срещу директен допир е свързана с наранена или липсваща изолация, счупени или липсващи капаци, обвивки и др. По отношение на индиректния допир най-честите нарушения са свързани с липса на такава защита (най-често зануляване) и/или неизвършена периодична оценка за нейната ефективност, което става с измерване.

Неправилно свързан нулев проводник и неизвършено измерване за оценка  ефективността на защитната мярка „зануляване“ е причината да се допусне метални работни плотове в кухня в заведение да попаднат под напрежение, което през месец май доведе до смъртта на работник.

  1. Злополуки в мрежа с напрежение над 1000 волта.

Тези инциденти също са в резултат на периодично повтарящи се причини -  извършване на работа, при която се допират или доближават опасно намиращи се под напрежение въздушни електропроводи или електрически съоръжения. Пострадалите лица, които са както квалифициран, така и неквалифициран персонал, във всеки от случаите са извършвали работа в близост до части под напрежение без да отчетат този факт. Следва да се отбележи, че тези злополуки не са поради непознаване на опасността, а по-скоро от неотчитането й при конкретните условия на работа. При една от злополуките загина работник, след като металният стълб, който са вдигали заедно с колега, е опрял в проводник на въздушна линия и той е попаднал под напрежение.

Други, традиционно повтарящи се причини, водещи до тежки трудови злополуки, са свързани с неизпълнение на техническите мероприятия за безопасност (най-често започване на работа без да бъде извършена проверка за отсъствие на напрежение). Това, наред с несъгласуване на действията между отделните работодатели и/или между длъжностни лица, и/или самите работещи, става причина за започване на работа по части под напрежение. Неизползването на лични предпазни средства при работа по електрически уредби и съоръжения също води до злополуки, макар и непричинени от протичане на ток през човешкото тяло. Има случай на инцидент, при който работникът не е починал от токов удар, а от травмите, получени при падането от височина, тъй като не е използвал колан.

Основните нормативни актове, които регулират безопасността при работа с електрически ток, са:

ü    Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

ü    Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;

ü    Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

ü    Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V;

ü    Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

По проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ са разработени интерактивни инструменти за онлайн оценка на риска в предприятия от икономически дейности „Далекосъобщения“ и „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газови горива. Общо са разработени практически инструменти за над 30 икономически дейности. За тези от тях, за които е съотносимо, се оценява и рискът от поражение от електрически ток. Инструментите могат да бъдат използвани и за обучения и инструктажи. По проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ са назначени помощник-инспектори, които могат да демонстрират функционалностите им пред работодателите.

От ИА ГИТ напомнят, че дори да се установят нарушения на безопасността и здравето при работа, допуснати от работниците, работодателите носят цялата отговорност, тъй като на тях е вменен ангажимент не само да осигурят безопасност и здраве при работа, но и да гарантират чрез ефективен контрол спазването на законодателството и на въведените правила. Това означава, че ако работник не използва личните предпазни средства например, отговорност на работодателя е да не го допуска да работи. Ангажиментите на работодателите за осигуряване на безопасни условия на труд са регламентирани в чл. 275 от Кодекса на труда, както и в чл. 14 от Закона за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В специалния закон е отбелязано, че работодателите носят отговорност за осигуряване на тези условия, независимо от задълженията на работещите, както и дали тази дейност се осъществява от техни органи или е възложена на други компетентни служби и лица.

Източник: Главна инспекция по труда

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Голяма представителна делегация на БТПП и нейни партньори замина за Китай
По линия на сътрудничеството със Съвета за насърчаване на икономиката и търговията на Китай Още
Представяне на Бизнес колежа ICBS - Солун
Магистърски програми с икономически профил на Университета Winchester Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Най-честите причини за инциденти в резултат на поражение от електрически ток
Дори да се установят нарушения, допуснати от работниците, работодателите носят цялата отговорност Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация за посещение на IVта среща на високо равнище в рамките на инициативата One Belt One Road – 4th Belt and Road Summit 2019
Хонконг, 11-12 септември 2019 г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Фирми без регистрация по ДДС сменят касовите си апарати до 30 юни
До 29 юни онлайн търговците ще трябва да обявят своите електронни магазини в НАП Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България и Монголия подписаха съвместен протокол за разширяване на търговско-икономическите отношения
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Актуални изисквания при внос на млечни продукти в Държавата Катар
Свързани с тяхното обозначение, съдържание, трайност и срок на годност Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Разлики в качеството на храните:ЕК публикува проучване за оценка на разликите в състава на хранителните продукти в ЕС