Назад

Публичен регистър за наличие или липса на свободни складови капацитети в данъчни складове за енергийни продукти


Информация за публичния регистър се подава от лицензираните складодържатели за енергийни продукти

На основание чл. 65, ал. 11 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2020 г.; изм., бр. 52 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.), лицензираните складодържатели (включително тези, които нямат достатъчен складов капацитет за съхранение на собствените си енергийни продукти по смисъла на чл. 47, ал. 13 от закона) до 19:00 ч. на всеки работен ден изпращат по електронен път уведомление с актуални към часа на изпращането данни до Агенция „Митници", което се публикува до 9:00 ч. на следващия работен ден в регистъра по ал. 12 от същия член. 

В тази връзка Агенция „Митници“ публикува в секция Публични регистри / Публични регистри по ЗАДС връзка към нов списък тип „публичен регистър“ с наименование Публичен регистър по чл. 65, ал. 12 от ЗАДС  за наличие или липса на свободни складови капацитети в данъчни складове за енергийни продукти. 

Публикуваният от Агенция „Митници“ регистър е автоматизиран и при заявка за достъп ще предоставя актуална информация, предоставена от складодържателите.