Брой 99 (1611), 29-05-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Закон за управление на външната търговия на Виетнам


От 1 януари тази година във Виетнам влезе в сила Законът за управление на външната търговия, който беше приет от Националното събрание на страната през юни миналата година. Този закон, главно, регулира държавното управление на външната търговия, включително мерките за управление и насочване на вноса и износа. Законът не се отнася за областта на услугите и не регулира конкретните дейности на търговците и отношенията между тях.

Законът за управление на външната търговия утвърждава правото на търговците на свобода при износ и внос в съответствие с Конституцията от 2013 година, Закона за инвестициите и Закона за предприятията.

Законът предвижда това право да бъде ограничено само в случаите, когато конкретен износ или внос е забранен, спрян или ограничен по силата на закона.

Законът за управление на външната търговия утвърждава правото на свободни сделки за износ и внос на виетнамски търговци, чуждестранни инвеститори и клонове на чуждестранни търговски фирми във Виетнам.

Чуждестранните инвеститори и клоновете на чуждестранните търговски фирми във Виетнам могат да упражняват правото си на внос и износ в съответствие със закона и договорите, по които Виетнам е  страна.

Министерството на промишлеността и търговията на Виетнам ще подготви списък на стоки и пътна карта за упражняване на правото на износ или внос на тези стоки в съответствие с договорите, по които Виетнам е  страна.

Чуждестранните инвеститори и клоновете на чуждестранните търговски фирми във Виетнам могат да купуват стоки в страната и да ги изнасят в чужбина с декларации за износ, изготвени от тяхно име. Правото на износ в този случай не включва правото да се организира мрежа за закупуване на стоки във Виетнам за износ. Те могат, също така, да внасят стоки от чужбина във Виетнам, за да ги продадат на търговци, които имат право да разпространяват такива стоки във Виетнам. Това право не обхваща правото на установяване или присъединяване към система за дистрибуция на стоки във Виетнам. Те ще отговарят за извършването на процедури, свързани с износа или вноса.

Чуждестранните търговци, които нямат присъствие във Виетнам, и организации и лица от държави, които са членки на Световната търговска организация или имат двустранни споразумения с Виетнам, ще имат правата за внос и износ съгласно виетнамския закон и договорите, по които Виетнам е страна.

Законът предвижда установяване на мерки за управление на външната търговия. Те включват административни, технически и карантинни мерки, търговски средства за защита, мерки за спешен контрол на външнотърговската дейност и мерки за развитие на външнотърговските дейности.

Административните мерки са доста разнообразни, включително забрана, спиране и ограничаване на износ или внос, разрешителни за износ или внос, условия за управление на вноса и износа, сертифициране на произхода на стоките и сертифициране на свободната продажба.

Други мерки за управление на външната търговия включват временен внос за реекспорт, временен износ за реимпорт, преминаване на граничен пункт, транзит на стоки, агенти за покупка и продажба на стоки на чуждестранни търговци, възлагане на износ или внос или обработка на стоки на чуждестранни търговци, поръчки за преработка на продукти в чужбина.

 Управлението на външнотърговските дейности със съседните страни и управлението на стоките в свободните икономически зони, също са предвидени в закона.

Законът ясно определя разрешителните за износ или внос, които търговците трябва да притежават при извършване на митническите процедури, и уточнява условията, които те трябва да изпълняват за извършване на дейности по износ или внос. Мярката за управление, основаваща се на издаване на разрешителни, ще се изпълнява в съответствие с договорите, по които Виетнам е страна, осигурявайки публичност и прозрачност и спестявайки време и разходи както на държавните органи, така и на търговците.

Що се отнася до управлението на стоки в свободните икономически зони, законът ясно посочва, че мерките за управление на износа и вноса ще се прилагат еднократно в тези зони. Тази разпоредба има за цел да намалят административните процедури.

Правителството ще обнародва списък на стоките, забранени за износ или внос, списък на стоките, за които се изисква сертификат за свободна продажба и списък на стоките, забранени за временен внос за реекспорт или за преминаване на граничен пункт.

Законът създава и механизъм за разрешаване на спорове относно прилагането на мерките за управление на външната търговия. Съгласно закона, виетнамското правителство ще участва само в разрешаването на спорове относно прилагането на мерките за управление на външната търговия, които засягат отношенията между виетнамското и чуждестранните правителства по договори, по които Виетнам е страна. Споровете между виетнамски и чуждестранни търговци ще бъдат разрешавани от самите тях, съгласно договореното в съответствие с виетнамското законодателство и договорите, по които Виетнам е страна.

Законът за управление на външната търговия ще замени Наредбата за предпазните мерки при вноса на чуждестранни стоки във Виетнам от 2002 година, Наредбата от 2004 г. за антидъмпинговия внос във Виетнам и Наредбата за мерките срещу субсидирания внос във Виетнам.     

За да ръководи прилагането на закона, на Министерството на промишлеността и търговията на Виетнам е възложено да изготви пет наредби и да ги представи на правителството през октомври тази година. Тези документи ще регламентират управлението и развитието на граничната търговия, мерките за развитие на външната търговия, търговските средства за защита и сертифицирането на произхода на стоките.

Изготвил:
Олег Маринов
Ръководител на СТИВ-Хошимин

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в мисия на Европейския съюз в Дъблин
Срещи с работодателски организации и ирландски производители Още
Покана за финансов форум „Иновативни технологии и бъдещето на финансовата система. Финтех“
7 юни 2018 г., 11 часа в БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Бизнес форум "Насърчаване на деловите партньорства с Швейцария"
14 юни 2018 г., Парк-хотел Стара Загора Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
От 1 септември 2018 г. горивата за транспорта ще трябва да съдържат минимум 6% биодизел
Това е регламентирано в одобрен от кабинета проект за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Земеделските стопани вече могат да заявяват онлайн еднодневни договори и за 4 часа
Актуализирана е системата за тяхното онлайн предоставяне, регистриране и отчитане Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Подготовката на България за следващия програмен период 2021 – 2027 г. започва веднага след края на Председателството
Важен приоритет ще е засилването на регионалния подход в планирането на инвестициите с европейски средства Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Закон за управление на външната търговия на Виетнам
Административни, технически и карантинни мерки, търговски средства за защита Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Пластмасови продукти за еднократна употреба: Нови правила на ЕС за намаляване на морските отпадъци
Насочени към 10-те пластмасови продукта за еднократна употреба Още