Брой 80 (840), 28-04-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

В ход е преработване на ISO 22000 "Системи за управление на безопасността на хранителни продукти"


Основен проблем в съвременните общества е осигуряването на безопасност на хранителните продукти по цялата хранителна верига, където понякога се налага продуктите да преминават през няколко териториални граници, преди да достигнат до крайния потребител.

От първото публикуване през 2005 г. на стандарта ISO 22000 за управление на безопасността на хранителните продукти участниците в хранителната верига, включително производители, потребители и органи на властта, са изправени пред нови изисквания за безопасност на храните, което породи необходимостта от преразглеждане на стандарта.

На проведената през изминалата година консултация сред потребителите на стандарта се установиха пропуски в настоящата му версия. Установено бе, че някои термини се повтарят ненужно, което води до объркване, или има необходимост да бъдат разяснени допълнителни въпроси. Освен това малките и средни предприятия (МСП) не са интегрирани в достатъчна степен и разбирането за оценка на риска все още е на дневен ред за подобряване. Различните гледни точки на ползвателите на стандарта имат съществен принос в процеса на пълноценното преразглеждане на документа.

Въз основа на обратната връзка, получена от ползвателите на стандарта, работната група по преразглеждане ще вземе под внимание следните въпроси:

  • Изясняване на някои основни концепции, необходими програми за действие, подход към рисковете, изтегляне и изземване на продукта, както и комбиниране на външни мерки за контрол;
  • Актуализиране на термини и определения;
  • Опростяване на стандарта;
  • Осигуряване покриването на широк кръг от МСП.

Нещо повече, ISO 22000 ще има същия формат като другите стандарти за системи за управление, които вече следват една и съща структура: общи текстове, термини и определения. Това ще улесни фирмите, които искат да бъдат сертифицирани по няколко стандарта за системи за управление, например ISO 9001 и ISO 22000. Уеднаквеният формат ще осигури съгласуваност между стандартите, ще опрости интегрираното им използване и ще улесни тяхното разбиране и прилагане от страна на потребителите.

Много фирми и организации не използват стандарта ISO 22000 самостоятелно, а в комбинация със стандарта за управление на качеството ISO 9001, откъдето идва и желанието да се приведат в съответствие двата документа и да се гарантира тяхната съгласуваност.

Естествено, цялата тази работа не може да бъде извършена, без да се съгласува с различните участници в хранителната верига. Очаква се новото издание на стандарта да бъде публикувано през 2017 г.

Източник: ISO

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП отбеляза Световния ден на безопасност и здраве при работа
Палатата ще продължи да работи за усъвършенстване на трудовото законодателство Още
Конкурс за доброволец в Европейските информационни мрежи
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Семинар в Ямбол на тема „По-справедлива, екологосъобразна и устойчива европейска селскостопанска политика в периода 2014 – 2020”
Новите възможности за финансиране на проекти в рамките на реформираната и актуализирана аграрна политика на Европейския съюз Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК: Проектът на ЗИД на Закона за адвокатурата съдържа норми, ограничаващи конкуренцията
Комисията за защита на конкуренцията предложи на компетентните държавни органи да преразгледат подробно проекта Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
В ход е преработване на ISO 22000 "Системи за управление на безопасността на хранителни продукти"
Участниците в хранителната верига, включително производители, потребители и органи на властта, са изправени пред нови изисквания за безопасност на храните Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Търг за модернизиране на външната осветителна система на столицата Тбилиси, Грузия
Краен срок за изпращане на предложения: 15 май 2015 Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент гласува правила за ограничаване на употребата на леки пластмасови торбички
Краят на повсеместните пластмасови торбички Още