Брой 104 (1368), 05-06-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ

Закон 118 за чуждестранните инвестиции в Куба


Новият 5-звезден хотел Iberostar Bella Vista, Варадеро, Куба (открит на 1 март 2017 г.)

Закон 118 за чуждестранните инвестиции е приет с решение на Народното събрание на Куба от 29 март 2014 г.

Целта на закона е създаването на правна основа за чуждестранните инвестиции, на базата на спазването на законността, суверенитета и националната независимост, както и взаимната изгода, за съдействие на икономическото развитие по пътя към процъфтяващо и устойчиво социалистическо общество.

В Закона са регламентирани гаранциите за инвеститорите, целевите отрасли за чуждите инвестиции, вноските и оценките, а така също и реда за водене на преговори и получаването на разрешения. Свързано с това се определя банковия режим, вносно-износния режим, трудовия, данъчния, финансовата отчетност, нормите за рационално използване на природните ресурси, режима за решаване на спорове и др.

В гл.III на Закона е регламентирано, че чуждите инвестиции се ползват в пределите на националната територия с пълна защита и не могат да бъдат предмет на експроприация, освен в случаите, когато се прави в държавен или обществен интерес , предварително обнародван от Министерски съвет в съответствие с конституцията, международните договори в областта на инвестициите и действащото законодателство със съответното обезщетение в конвертируема валута.

Чуждият инвеститор – участник в международната икономическа асоциация може след съгласие на страните да продава напълно или частично своите права на държавата, на трета страна, или на друг съдружник в асоциацията, като получи еквивалентна цена в свободно конвертируема валута, освен ако не е уговорено друго.

В гл. IV на Закона се определя, че чуждестранните инвестиции в Куба могат да бъдат разрешени във всички области, освен в здравеопазването, образованието и въоръжените сили .

Министерският съвет утвърждава направленията, които са отворени за инвестиции и общата отраслова политика , които се публикуват в „Портфейл / Списък / на възможностите за чуждестранни инвестиции” Списъкът се актуализира всяка година и се представя от Министерство на външната търговия и чужд .инвестиции.

В гл. V се определят формите на чуждестранни инвестиции :

  • Съвместно предприятие
  • Договор за международна икономическа асоциация
  • Фирма с изцяло чужд капитал

Съвместното предприятие предполага създаването на ново юридическо лице, различно от ЮЛ на участващите страни, регистрира се като акционерно дружество. Съотношението на уставния капитал, който внасят местния и чуждия инвеститор се съгласува между партньорите и се вписва в Разрешението.

Договорът за международна икономическа асоциация се характеризира с това, че не се създава ново ЮЛ, различно от това на участващите страни. Може да бъде подписан за упражняване на всякакъв вид дейност, която се вписва в Разрешението. Могат да се договарят всякакви клаузи, които не противоречат на разрешената цел, не нарушават условията на полученото разрешение и действащото законодателство. Страните могат да формират общ фонд при стриктно определяне частта на всеки участник.

Фирмата с изцяло чужд капитал се ползва с всички права и отговорности, указани в Разрешението. Чуждестранният инвеститор може да открива офис, представителство , филиали, както в страната, така и в чужбина.

За създаването на каквото и да е международно икономическо обединение местният партньор трябва да съгласува с чуждестранния инвеститор всеки аспект на инвестицията, включително икономическата обосновка на проекта, съответстващите вноски на всяка страна, управлението на това обединение, юридическите документи за официалното оформление.

В случаите на фирми с изцяло чужд капитал, Министерство на външната търговия и чуждестранните инвестиции дава указание на инвеститора с коя кубинска институция от съответния отрасъл или сфера трябва да обсъди своя проект и да получи съответното писмено одобрение.

Кубинската страна разрешава чуждестранните инвестиции, като одобрението се получава от Държавния съвет, Министерския съвет или упълномощен орган на централното държавно управление.

Държавният съвет утвърждава чуждестранните инвестиции, независимо от формата им, за търсене и експлоатация на възобновяеми природни ресурси, за управление на социални услуги като транспорт, водоснабдяване, електроснабдяване. След одобрението от Държавния съвет, МС издава разрешението.

Министерският съвет утвърждава и дава разрешение за проекти в недвижимости, проекти на компании с изцяло чужд капитал, проекти за договор за международна асоциация за използване на възобновяеми енергийни източници и др.

Министерският съвет може да делегира на ръководител на централната администрация пълномощия за утвърждаването и разрешението на чуждестранни инвестиции в зависимост компетентността , както от формата и целевия отрасъл.

Изготвил: Ръководител СТИВ- Хавана , Галина Костадинова, e-mail:  kostadinovagalina@yahoo.com              g.kostadinova@mi.government.bg

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в официалното откриване на 106-та сесия на Международната конференция на труда в Женева
Под мотото „Да градим бъдещето с достоен труд” Още
Един от най-големите британски инвеститори у нас – „Петрокелтик“, представи в БТПП своите инвестиционни планове
Обсъдени бяха теми от сферата на икономиката и енергетиката Още
Вили Ван Импе – дългогодишен партньор на Палатата, е удостоен със „Златна лаврова клонка” за заслуги към България
Най-високото отличие на Министерство на външните работи, което се връчва на чужденци Още
Връчиха отличия на 34 професионални гимназии с над 100-годишна история
Съвместна инициатива на БТПП и Министерство на образованието и науката Още
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
"Газпром" и Министерство на енергетиката на България се договориха да проучат въпроса за развитие на газопреносната инфраструктура
Отбелязан е ежегоден ръст на експортните количества руски газ за България Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия
ФИНАНСИ
Fitch Ratings повиши перспективата за кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна
От Агенцията очакват бюджетен дефицит за 2017 г. от 0,6% от БВП Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Закон 118 за чуждестранните инвестиции в Куба
Източник: СТИВ - Хавана Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Азербайджанска международна еко изложба "Каспийска екология"
14 – 16 ноември 2017 г., Баку Още