Брой 80 (2086), 27-04-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Промени в Закона за търговския регистър


В ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, (ЗТРРЮЛНЦ), в сила от 01.01. 2022 г. чл. 6, ал. 3 - изм., чл. 11, ал. 3 - изм., чл. 12, ал. 3 - нова,, чл. 17, ал. 3 и 4 - нови,

Целта на промените е намаляване на административната тежест на бизнеса и създаване на законови предпоставки за въвеждане на Централизирана административна информационна система за бизнеса (ЦАИС) "Единна входна точка" за подаване на годишните финансови отчети  и статистика в машиночетим формат и интеграция с  НАП , НСИ и АВ.  

От 01.01.2022 г. отпада задължението за заплащане на държава такса за актовете по чл. 6, ал. 3 (чл. 12, ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ).

С преходни и заключитeлни разпоредби към закона (ПЗР) са направени кореспондиращо промени и в разпоредби на други нормативни актове, включително са допълнени и разпоредби в : 

  • Закона за данъците върху доходите на физическите лица (чл. 51, ал. 1 - доп.)
  • Закона за корпоративното подоходно облагане ( чл. 7, ал. 3 - нова и загл. доп),

във връзка с подаване на годишните отчети за дейността по електронен път по ред и начин съгласно чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката.

 Със заключителна рзпоредба, в сила от 24.04.2020 г., се регламентира че, за производствата по обявяване на заявени пред търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел годишни финансови отчети и годишни доклади за дейността, които не са приключили до влизането в сила на този закон, обстоятелството, че актовете по чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството са приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, се удостоверява само с декларацията по чл. 13, ал. 4  (§ 5 от ПЗР).

Добавена е и и нова разпоредба чл. 16а в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. относно временни мерки за защита на производството на хранипроизведени на територията на Република България, търговията и пускането им на пазара във вериги от магазини.

Виж Мотивите към проекто закона на ЗТРРЮЛНЦ.


Източник: TiTA.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Анкета на БТПП: Оценка на мерките в икономиката, предприети от България по повод негативните последици от COVID-19
БГ Баркод: козметика от природата
„Ексиллис“ ООД е въвела най-много продукти в електронния каталог за седмицата 6-10 април 2020г. Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Уебинар: Влияние на COVID-19 върху стойността на активите и оценителските практики
Покана от Българската асоциация на управленските консултантски организации и KPMG Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Коронавирус: насоки на ЕС за безопасно завръщане на работното място
Изготвени от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) Още
Влиянието на пандемията от Covid-19 върху дейността на свободните зони
Сводобна зона 4.0 – Пътят напред към възстановяването Още
ЕК обяви пакет от извънредни мерки в подкрепа на пазара на селскостопански продукти във връзка с пандемията Covid-19
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Безработица в криза: характеристики, разпределение и особености
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Промени в Закона за търговския регистър
Целта е намаляване на административната тежест на бизнеса Още
ФИНАНСИ
Fitch Ratings потвърди ‘BBB’ рейтинга на България, ревизира в посока надолу прогнозата си за растежа на БВП
Четири банки започват отпускането на безлихвени кредити за физически лица
Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк, Общинска банка и Първа инвестиционна банка Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Полски фирми предлагат продукти, свързани с борбата с COVID-19
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Новите дати за провеждане на изложението „ТРЪК ЕКСПО“ са от 10 до 12 юни 2021 г. в Международен панаир - Пловдив.