Брой 101 (611), 31-05-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Агенцията по вписванията ще предоставя свободен и безплатен достъп до Търговския регистър на граждани в ЕС


Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър във връзка с транспониране на Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент за изменение на директива 89/666/ЕИО и Директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на взаимно свързване на централните, търговски и дружествени регистри.

Директивата предвижда взаимното свързване на търговските регистри във всички страни-членки на ЕС чрез създаване на  централна платформа, чрез която да се предава информация от всеки един от регистрите до компетентните регистри на другите държави-членки в стандартен формат за съобщения и на съответната езикова версия.

Въвеждането на системата налага страните от ЕС да предприемат необходимите мерки за адаптиране, като разработят интерфейс, който да свърже всеки регистър с централната платформа.  Срокът за синхронизиране на Директивата със съответните национални законодателства е до 7 юли 2014 г.

В изпълнение на това в Закона за търговския регистър се предвиждат нови разпоредби, според които, Агенцията по вписванията трябва да осигури оперативна съвместимост на Търговския регистър в рамките на системата за взаимно свързване с европейската платформа.

Чрез нея агенцията ще предоставя свободен и безплатен достъп на граждани и фирми, намиращи се във всяка точка на територията на ЕС до информацията относно вписаните обстоятелства по партидите на фирмите в нашия Търговски регистър, както и производствата по ликвидация, обявяване в несъстоятелност или заличаването им.

Във връзка с Директивата се предлага и изменение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС).

Промяната предвижда по партидата на българските фирми, които имат членствени отношения или пък са „свързани лица“ с т. нар. офшорни дружества, да се вписват не само действителният собственик на офшорката, но и седалището, адресът и представляващите я лица.

Въвеждането на това изискване цели да се гарантира ефикасна стопанска среда, укрепване на вътрешния пазар, защита на интересите на обществеността от престъпна дейност и терористични актове, както и запазване на икономическия просперитет на Европейския съюз.

С оглед икономия на процедурно и законодателно време, в законопроекта за транспониране на директивата, се предлага да се включат и незначителни предложения за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство.

С промяната се конкретизира, че министърът на икономиката ще предоставя удостоверения за направените инвестиции в България от чужденци, кандидатстващи за българско гражданство по натурализация при условията на чл. 14а от Закона за българското гражданство. По сега действащите текстове в закона чужденци-инвеститори могат да придобият българско гражданство при облекчени условия, но не се уточнява кой орган изготвя удостоверителните документи за изпълнение на законовите изисквания.

Целият текст на проекта и докладът към него могат да бъдат видени в раздел „Проекти на нормативни актове“ на страницата на Министерство на правосъдието.

Те са публикувани за обществено обсъждане в двуседмичен срок на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, след което ще бъдат внесени в Министерски съвет.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с турска бизнес делегация от Търговската палата - Коджаели
Членовете на палатата в Коджаели формират 17% от БВП на Турция Още
Американски бизнес консултант представи в БТПП стратегии за устойчив растеж на компаниите
Конкретни обучения за стратегическо развитие, учене и усъвършенстване през целия живот Бил Люис провежда и в България Още
Покана за участие в кръгла маса на тема „Финансиране на иновациите в МСП, НИРД и научните изследвания в научно-образователните институции”
9 юни 2014 г. от 10:00 ч. в сградата на БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Хасково представиха възможностите за бизнес в Индонезия
През октомври предстои българска делова мисия в азиатската страна Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Камара на строителите в България: Строителите от години чакат проект като "Южен поток"
Проектът ще осигури 15 хил. работни места, заяви председателят на Камарата Светослав Глосов Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
ЕК проучва проблеми на български фирми при износ за Централна Америка, в сферата на санитарните и фитосанитарните мерки
Проучването е част от усилията за по-активна позиция на България и българските фирми по европейски въпроси Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Парламентът прие на второ четене законови промени, с които на практика стартира имотният регистър
Инвеститорите вече ще знаят какви комуникации минават през даден имот Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Агенцията по вписванията ще предоставя свободен и безплатен достъп до Търговския регистър на граждани в ЕС
Търговските регистри на всички държави членки ще бъдат свързани в централна европейска платформа Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Лекция на тема „Нови възможности и рискове в бързо променящата се икономика”
9 юни 2014 г., София, хотел „Шератон” Още