Брой 218 (728), 12-11-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Кабинетът одобри промени в данъчните закони


Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Той е изготвен поради необходимостта от хармонизиране и привеждане в съответствие на националното данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и регламенти в областта на косвените и преки данъци, както и за прецизиране на законовите разпоредби с цел улесняване практическото прилагане на данъчните закона.

С преходните и заключителни разпоредби на проектозакона са предложени промени в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Промените в Закона за данък върху добавената стойност са изготвени във връзка с въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2008/8/ЕО за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път. Предвижда се тези услуги да се облагат в държавата, където получателят им е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване. За доставчиците на тези услуги се предвиждат два режима за обслужване от типа „мини едно гише“ с цел облекчаване на данъчно задължените лица при изпълнение на техните задължения по ДДС. Двата режима са в зависимост от мястото на установяване на доставчика. Те не са задължителни, а доставчикът сам избира дали да ги прилага. Първият режим е „режим в Съюза“ и се прилага за доставчици, установени в държава-членка на ЕС, която не е държавата членка по потребление на услугата. Вторият режим е „режим извън Съюза“ и се прилага за доставчици, които са установени в трети страни (държави извън ЕС). Режимите предоставят възможност на лицата да определят само една държава членка, наричана държава-членка по идентификация, чрез която да изпълняват по електронен път всичките си задължения за регистрация, деклариране и внасяне на ДДС за извършените от тях доставки.

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове са изготвени във връзка с решения на Съда на ЕС и становища на Комитета по акцизите към ЕК, както и за определяне на график за поетапно увеличаване на акцизната ставка на цигарите съгласно изискванията на Директива 2011/64/ЕС за достигане на минималния акциз от 90 евро за 1000 къса цигари до 1 януари 2018 г.

Предложено е следното поетапно увеличение на акциза за цигарите:

По отношение акцизната ставка за цигарите:

1.         на специфичния акциз – 101 лв. на 1000 къса;

2.         на пропорционалния акциз:

а)         25 на сто от 1 януари 2016 г.;

б)        27 на сто от 1 януари 2017 г.;

в)        28 на сто от 1 януари 2018 г.

 

Размерът на акциза не трябва да е по-малък от:

1.         161 лв. за 1000 къса от 1 януари 2016 г.;

2.         168 лв. за 1000 къса от 1 януари 2017 г.;

3.         177 лв. за 1000 къса от 1 януари 2018 г.

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане са изготвени във връзка със:

1.         задължение на всяка държава-членка на ЕС да приведе в съответствие националните си разпоредби за минимални и държавни помощи (разпоредбите в ЗКПО, регламентиращи минимална или регионална помощ под формата на данъчни облекчения – данъчното облекчение за извършване на производствена дейност в общини с безработица, по-висока от средната за страната и данъчното облекчение за земеделски производители) с новите европейски правила в областта на държавните помощи за периода 2014-2020 година

2.         задължение за освобождаване от облагане с данък при източника от 1 януари 2015 г. доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения изплатени от местни юридически лица на чуждестранни юридически лица от ЕС съгласно изискванията на Директива 2003/49/EO относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави-членки. Задължението за освобождаване възниква след изтичането на дерогацията за 8-годишния преходен период до 31 декември 2014 г., включена в Договора за присъединяване на Република България и Румъния към ЕС.

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица са изготвени във връзка с новите европейски правила в областта на държавните помощи за периода 2014-2020 г. и привеждане в съответствие на националните разпоредби, регламентиращи минимална и държавни помощи под формата на данъчни облекчения.

Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси се предлага промяна в разпоредбите на чл. 48 и чл. 49. С направените предложения се цели облекчаване изпълнението на задължението за деклариране на придобитите по безвъзмезден начин имущества от лицата, които са освободени от данък върху безвъзмездното придобиване на имущество и за намаляване на административната тежест.

Предложенията за промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са във връзка с въвеждане на мерки за осигуряване на прозрачност на данъчно-осигурителна информация при прилагане на режима по държавните и минимални помощи и предоставяне на възможност за подаване на документи по електронен път в Националната агенция за приходите чрез персонален идентификационен код.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Предстояща конференция в Белград „Дунавската енергийна инициатива – нов подход към регионално сътрудничество“
Инициатива на Търговско-промишлените палати на България, Сърбия и Унгария Още
Идеи за насърчаване на търговско-икономическите ни отношения с Азербайджан бяха обсъдени в БТПП
Дискутирани бяха направленията за сътрудничество от взаимен интерес Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Практически решения за управление на паричните потоци, стабилност и защита от финансови рискове бяха представени пред деловите среди в Русе
Анализ на основните причини за понижаване на конкурентоспособността на фирмите Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейски интернет форум ще се проведе в София на 4 - 5 юни 2015 г.
МТИТС популяризира набирането на теми за форума; срок за подаване на предложения: 31.12.2014 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Инфлация от 0.9 на сто през октомври
Поскъпване на тока, обувките, дрехите... Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, СТРОИТЕЛСТВО
Регионални профили: показатели за развитие 2014
Икономическо възстановяване и ръст на заетостта в регионите Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Кабинетът одобри промени в данъчните закони
Промените в Закона за ДДС са по отношение на мястото на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и услуги, извършвани по електронен път Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Важно за работодатели, подали заявки по схема „Младежка заетост”
Процедурата, свързана с подписване на договори с работодатели, се очаква да стартира в края на настоящата календарна година Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ГМО: Комисия на ЕП гласува по правила, даващи повече власт на страните-членки
Авторката на доклада е Фредерик Рийс (АЛДЕ, Белгия) Още