Брой 148 (908), 04-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ И РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ

Законът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда ще облекчи малкия и средния бизнес

На 30 юли 2015  г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда и водите (ЗИД на ЗООС).

С приетия закон се постига пълно съответствие на националното законодателство с няколко европейски директиви в областта на околната среда, в т.ч. Директива 2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии с опасни вещества, Директива 2001/42/ЕС относно оценката на последиците на някои планове и програми за околната среда и Директива 2004/35/ЕС относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети.

С направените промени критериите за класификация на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал се адаптират към новите изисквания за класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси, въведени в Регламент 1272/2008 (CLP) и се осигурява по-широк достъп до документация и участие на обществеността при вземане на решения във връзка с разполагането и експлоатацията на тези предприятия.

Направените изменения ще облекчат малкия и средния бизнес от административни и финансови тежести. Няма да е необходимо да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за изменения или разширения на редица действащи обекти в населените места, както и за някои инвестиционни предложения с административен характер. С приетия ЗИД на ЗООС е направено оптимизиране на понятието за обекти с обществено предназначение, които са предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. С новата формулировка се обособяват и отделят инвестиционните предложения за урбанизирано развитие, съгласно изискванията за ОВОС, от съществуващото определение за обекти с обществено предназначение, които са с различен предмет и цел на оценката.

Предвижда се разработване и внедряване на електронна информационна система с база данни за предприятията с нисък и висок рисков потенциал, както и съвместяване на процедурите за контрол на големи аварии с процедурите по ОВОС, и координиране с процедурите по издаване и преразглеждане на комплексни разрешителни на тези предприятия.

С промените се оптимизира административната процедура за предприятия с висок рисков потенциал чрез замяна на съществуващия разрешителен режим към министъра на околната среда и водите, за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на съществуващи предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал при запазване на високо ниво на защита за околната среда и човешкото здраве. За целта е предвидена процедура по одобряване на доклади за безопасност и техни актуализации от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Източник: Министерство на околната среда и водите

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Търговската палата на Салерно, Италия - в общи усилия за насърчаване на търговията и инвестициите
Дискутирана бе възможността за по-тясно сътрудничество и при реализиране на дейности по европейски проекти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция
Целта на тези мисии е, да свържат чуждестранните купувачи с турските производители и износители и по този начин да съдействат за развитието на двустранната търговия Още
Събития и уебинари в Европа и Китай
Събитията са с цел подготовка на бизнеса Ви в азиатската страна Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Публично обявление от Секретариата за проекти за развитие на Черна гора
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Ивайло Калфин: Трябва заедно и още по-активно да насочим усилията си към младите хора и да ги мотивираме да работят
Приоритетните цели на ръководството на министерството са – младежката заетост, заетостта на трайно безработни и лица в предпенсионна възраст, социалното включване на хора с увреждания и социалното подпомагане на хора в нужда Още
АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ И РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ
Законът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда ще облекчи малкия и средния бизнес
Направените изменения ще облекчат малкия и средния бизнес от административни и финансови тежести Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Нов стандарт на ISO за индустриален туризъм
Вие търсите нови, иновационни и вълнуващи дейности, които да предложите във Вашите туристически обиколки? Вие работите в индустриалния сектор и искате да покажете на обществеността интересните неща от Вашия свят? Нов стандарт на ISO, създаден за вас Още