Брой 113 (873), 16-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Насърчаване на устойчивия растеж и по-добро качество на живота в България


Европейската комисия прие днес останалите 2 оперативни програми за България — „Околна среда“ и „Региони в растеж“. С това решение и 7-те оперативни програми на България за периода 2014—2020 година, чиято обща стойност за финансиране по политиката на сближаване на ЕС възлиза на 7,6 милиарда евро, вече са приети.

По време на посещението си в София, където се запознава на място с проектите и участва в срещи на високо равнище по въпросите на политиката на сближаване в България, еврокомисарят по регионалната политика Корина Крецу заяви: „Радвам се, че с приемането на последните две от програмите България е поела в правилната посока за извличането на максимална полза от реалните възможности, които политиката на сближаване на ЕС може да предложи на страната и нейните граждани. Инвестициите за периода 2014—2020 г. са насочени към ключови области, в които има най-голяма вероятност да се създадат работни места и да се повлияе максимално върху подобряването на живота на обикновените хора: подкрепа за малкия бизнес, създаване на система за научни изследвания и иновации в България; подпомагане на младите хора да изградят бъдещето си, както и подкрепа за основната инфраструктура и жизненоважните транспортни връзки. Освен това те са ориентирани към енергийната ефективност, опазването на околната ни среда, справянето със социалното приобщаване, здравеопазването и образованието.“

Тя добави също: „Сега най-важното е тези нови програми да бъдат изпълнени ефикасно и навреме.“

Средствата по новата програма „Околна среда“ са 1,77 милиарда евро, от които 1,5 милиарда евро са по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд и се допълват от национално съфинансиране. Тя предвижда редица конкретни мерки в подкрепа на по-нататъшното преминаване на България към по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, съответстваща на високите стандарти на ЕС за опазване на околната среда и ефикасно използване на ресурсите.

Влагането на значителни средства в управлението на отпадъците и водите, опазването на околната среда, популяризирането на биоразнообразието, съхранението и качеството на въздуха не само ще допринесе за постигане на по-благоприятен за околната среда и конкурентоспособен устойчив растеж и за създаване на работни места, но и ще подобри значително условията на живот на българските граждани и техния достъп до питейна вода, канализация и услуги за управление на отпадъците. Финансирането от ЕС ще помогне също за създаването на действащи системи за предотвратяване и управление на риска, както и за по-добра реакция при природни бедствия като наводнения и свлачища.

Средствата по програмата „Региони в растеж“, която също беше приета днес, са на стойност 1,3 милиарда евро и са финансирани от ЕС по линия на Европейския фонд за регионално развитие. Заедно с националното съфинансиране общият им размер надхвърля 1,5 милиарда евро. Програмата ще действа в подкрепа на регионалните и градските политики за справяне с териториалните различия в страната. Тя ще допринесе за по-добро социално приобщаване, енергийна ефективност, свързаност и здравеопазване.

По-голямата част от инвестициите ще бъдат насочени към подобряването на ежедневието на живущите в българските градове и техните околности. За първи път помощта ще се базира на стратегии, съчетаващи различни видове инвестиции и приоритети за устойчиво градско развитие, разработени от градските органи.  

Пряка роля в управлението на средствата от ЕС ще имат 39 градски центъра в България. От изключително значение ще бъде наличието на ефикасна администрация, която получава подкрепа. Дейността на центровете ще бъде насочена към устойчивото градско развитие, нисковъглеродната икономика, енергийната ефективност на сградите, интегрирания градски транспорт, социалната и образователната инфраструктура и туризма. 

Във всяка програма са определени редица амбициозни цели, които трябва да бъдат постигнати до края на програмния период, а именно:

По програма „Околна среда“:

  • Обслужване на 1,5 милиона души допълнително чрез подобрено третиране на отпадните води;
  • Обслужване на 200 000 души допълнително чрез подобрени водни доставки;
  • 285 000 тона по-малко отпадъци, насочвани към сметища;
  • По-чист въздух за 1,3 милиона души;
  • 4,4 милиона хектара с видове и местообитания по НАТУРА 2000 с подобрен природозащитен статус;
  • Защита от наводнения и намаляване на риска от свлачища за 2,8 милиона души.

По програма „Региони в растеж“:

•  По-добро качество на живот и развита градска среда в средноголеми и големи български градове чрез балансирано териториално развитие на 39 градски центъра;   

  • По-голяма енергийна ефективност както на обществените, така и на жилищните сгради в малките градове и техните околности;

•  Повече обществени органи и частни предприятия ще получат безвъзмездни средства и финансови инструменти за градско развитие, енергийна ефективност, туризъм и културно наследство;

•  По-екологичен, мултимодален и устойчив градски транспорт;

  • По-слабо изразен сезонен характер на българския туризъм;

•  Увеличаване на населението, обхванато от ефикасно и по-достъпно здравеопазване, социална и културна инфраструктура;

• По-голям дял на модернизираните образователни учреждения;

•  По-голям дял на социалната инфраструктура за текущия процес на дезинституционализация на деца и възрастни в България.

За повече информация:

Политиката на сближаване и България (версия на английски език)

Политиката на сближаване и България (версия на български език)

Споразумение за партньорство Европейска комисия — България и кратка информация   

Обобщени оперативни програми за финансиране по линия на Кохезионния фонд  в периода 2014—2020 година

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Световния конгрес на търговските палати в Торино
И потвърди готовността си да подкрепи изграждането на силна мрежа от дългосрочни партньорства с търговските палати от цял свят Още
БТПП високо оценява приноса на Томас Брънс за развитието на търговско-икономическите връзки между България и САЩ
Със съдействието на търговския съветник и на неговия екип бяха осъществени редица успешни инициативи Още
Покана за участие в бизнес мисия в Палермо, 12- 15 юли 2015 г.
Разходите на ограничен брой фирми (потенциални купувачи) ще бъдат напълно покрити Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Тържествена сесия в Шумен по повод на 120-годишнината от създаването на търговските палати в България
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обявена е процедура за подбор на проекти „АКТИВНИ" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
Проектните предложения се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Наредба за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ
Регламентира намаляване на тежестта на разходите за изкупуване на енергия от ВЕИ върху големите индустриални потребители Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Насърчаване на устойчивия растеж и по-добро качество на живота в България
Европейската комисия прие днес две програми за финансиране от ЕС на стойност 2,8 милиарда евро Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-пакистански бизнес форум с провеждане на двустранни срещи
22 юни 2015 г.,„Гранд Хотел София”, гр. София Още