ЗАКОНОПРОЕКТИ

Публикуван е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага промени в Закона за водите с цел реформиране на отрасъла „Водоснабдяване и канализация”.

Законопроектът цели да предложи необходимите законодателни промени, с които да се определят ясни правила за собственост върху водната инфраструктура, да се засили отговорността на държавата при осигуряване достъп до питейна вода за населението и да се повиши ефективността на В и К операторите чрез икономия на мащаба при предоставяне на В и К услугите при социална поносимост на цената.

Предложените промени са насочени към подобряване на качеството, обхвата и устойчивостта на предоставяните В и К услуги за потребителите в дългосрочен план регулирането на обществените отношения, свързани с планирането на изграждането, управлението и оперирането на В и К системите и съоръженията и постигане на оптимизация на работата във В и К дружествата. Измененията целят и подобряване качеството и ефективността на предоставяните В и К услуги в съответствие с европейските практики, както и защита на обществения интерес чрез предвиждане на ясна регламентация на В и К услуги като дейности от обществен интерес.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите има за цел чрез уреждане на обществените отношения в отрасъла "Водоснабдяване и канализация" да улесни изпълнението на проекти за изграждане, рехабилитация и/или модернизация на В и К мрежите и съоръженията чрез извършване на инвестиции от страна на държавата в активи – държавна собственост.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за водите е публикуван на интернет страницата на МРРБ www.mrrb.government.bg в раздел Нормативни актове/ Проекти на нормативни актове.
НОВИНИ ОТ БТПП
Представителството на ЕК бе информирано за опасността малкият и средният бизнес да нямат представителство в тристранния диалог
Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна със Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe NetworkОще
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Публикуван е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите
Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага промени в Закона за водите Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Годишна отчетност за 2011 година
През 2012 г. ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността. Още