ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Годишна отчетност за 2011 година

През 2012 г . ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността, т.е. ще можете да подадете данъчната си декларация и годишния отчет за дейността на едно място съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).

За да получат фирмите съответните указания и инструкции за попълването на годишния отчет за дейността, могат да изберат съответната група, в която попадат:

 1. Нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ)
 2. Нефинансови предприятия, съставящи баланс
 3. Предприятия в ликвидация или в несъстоятелност
 4. Предприятия с нестопанска цел - сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др.
 5. Застрахователи
 6. Инвестиционни предприятия - инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества със специална инвестиционна цел;
 7. Здравноосигурителни дружества;
 8. Пенсионноосигурителни дружества
 9. Пенсионни фондове
 10. Бюджетни предприятия
 11. Банки
 12. Икономически неактивни предприятия.

Ако Вие сте били икономически неактивно лице през отчетната 2011 г., не се изисква да представите празен Годишен отчет за дейността. Необходимо е да попълните Декларация за неактивност през 2011 година (Приложение 12).Всички лица, които нямат задължение за подаване на годишна данъчна декларация за 2011 г., но са длъжни да представят годишен отчет за дейността си през 2011 г. или декларация за неактивност, съгласно чл. 20 от Закона за статистиката, подават отчета (декларацията за неактивност) единствено в информационната система на НСИ (ИС „Бизнес статистика“) или в съответното ТСБ на хартия.

На интернет страницата на НСИ, в рубриката  За респондентите ---> Годишна отчетност за 2011 година  са публикувани указания, инструкции и подробна информация по темата.
НОВИНИ ОТ БТПП
Представителството на ЕК бе информирано за опасността малкият и средният бизнес да нямат представителство в тристранния диалог
Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна със Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe NetworkОще
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Публикуван е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите
Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага промени в Закона за водите Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Годишна отчетност за 2011 година
През 2012 г. ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността. Още