Назад

Активите на инвестиционнитe фондове работещи на българска територия се увеличават


Активите, управлявани от местни и чуждестранни инвестиционни фондове опериращи в България, към края на март възлизат на 10,069 млрд. лева. Техният размер се увеличил с 1,263 млрд. лева (14,3%) за година, и с 316,8 млн. лева (3,2%) за три месеца. Това показват най-новите данни на Българската народна банка (БНБ).

В отчитането са изключени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти.

Като процент от БВП, общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове у нас в края на първото тримесечие на тази година е 5,1%, при 4,8% към март 2023 г. и 5,3% към края на четвърто тримесечие на миналата година.

Структура и размер на активите

Към края на март 2024 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 3,262 млрд. лева, като за една година се увеличават с 489,9 млн. лева (17,7%). На тримесечна база те растат със 117,5 млн. лева (3,7%).

Към края на първото тримесечие на тази година активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 422,7 млн. лева (27%) до 1,987 млрд. лева при 1,564 млрд. лева към март 2023 г., а тези на балансираните фондове и фондовете, които инвестират в недвижими имоти, нарастват с 50,1 млн. лева (12,5%) до 451,7 млн. лева при 401,6 млн. лева към 31 март миналата година.

Спрямо декември активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 91,4 млн. лева (4.8%), а на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други, растат с 27,6 млн. лева (6,5%).

Средствата, управлявани от фондовете, които влагат средствата си в облигации на годишна база, нарастват със 17,1 млн. лева (2,1%) до 823,6 млн. лева към 31 март. В сравнение с декември обаче те намаляват с 1,5 млн. лева (0,2%).

Към края на първото тримесечие на тази година относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 60,9%, при 56,4% към март 2023 г. и 60,3% към декември 2023 г.

Фондовете, които правят вложения в облигации, притежават 25,2% от общата сума на активите към март при относителен дял от 29,1% преди година и 26,2% към декември 2023 г.

За Q1 инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 91,3 млн. лв. (6,9%), тези в акции/дялове на ИД и ДФ – с 28,6 млн. лв. (2,7%), а средствата, които са вложени в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 41,3 млн. лева (7,4%).

Към края на март най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост – 43,2%, следвани от акции/дялове на ИД и ДФ – 33,4%, и ценни книжа, различни от акции – 18,4%, при съответно 40,5% за акциите и другите форми на собственост, 36% за акции/дялове на ИД и ДФ и 18,4% за ценни книжа, различни от акции към края на март 2023 г.