Назад

Актуализирано е методическото указание по чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки


 

Агенцията по обществени поръчки актуализира Методическо указание МУ 2/21.11.2022 г. за възлагане на обществени поръчки с процедури на договаряне без предварително обявление, на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки. Направените промени съобразяват относимата нормативна уредба, която е в сила от 22.12.2023 г. (обн. ДВ, бр. 88 от 20.10.2023 г.)

Актуализираното указание е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“, раздел „Методически указания“.