Брой 134 (644), 16-07-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ

БНБ продължава процедурата на специален надзор над КТБ


Във връзка с прессъобщение на Българската народна банка (БНБ) за продължаване на процедурата на специален надзор над КТБ, в рамките на своята компетентност Комисията за финансов надзор (КФН) информира, че блокираните финансови инструменти на клиенти на КТБ като инвестиционен посредник не са изложени на потенциален риск. КТБ не отговаря пред кредиторите си с финансови инструменти и парични средства на своите клиенти, предоставени на институцията в качеството й на инвестиционен посредник. Активите на клиентите на КТБ са защитени от закона и могат да бъдат прехвърлени при друг инвестиционен посредник или по собствена сметка на лицето. Прехвърлянето при друг инвестиционен посредник се извършва по искане на лицето по реда, предвиден в правилника на Централния депозитар АД.

Също така, КФН прави следните уточнения във връзка с некоректни, манипулативни, лъжливи и клеветнически медийни публикации от страна на издания на „Икономедиа” АД и на свързани с тях лица и неправителствени организации, които целят да внушат, че институцията носи отговорност за евентуални злоупотреби или неупражнен надзор спрямо Корпоративна търговска банка АД (КТБ), свързани с неправомерно отпускане на кредити:

КФН няма никакви законови правомощия да упражнява надзор върху дейността на КТБ като банка по набиране на депозити и отпускане на кредити, както и да осъществява банков надзор спрямо банките в страната. Банковият надзор се упражнява единствено от Българската народна банка;

Съгласно дадените й от закона правомощия, КФН упражнява единствено надзор на небанковия финансов сектор - осъществява пълен надзор върху дейността на пенсионно-осигурителните дружества, пенсионните фондове, застрахователите и застрахователните посредници, инвестиционните посредници, които не са банки, и управляващите дружества. КФН също така регулира капиталовите пазари, като следи публичните дружества регулярно да разкриват необходимата информация за своите инвеститори, както и да спазват ЗППЦК.

Даването и отнемането на лиценз на банка, осъществяваща дейност като инвестиционен посредник, в т.ч. и на КТБ АД, се извършва от БНБ.

КФН има правомощия по отношение КТБ АД само в качеството й на публично дружество т.е. да следи дали публикува периодични отчети и дали разкрива регулирана информация във връзка с търгуваните финансови инструменти, емитирани от нея. Има и ограничени правомощия да я надзирава като инвестиционен посредник - само във връзка с договорите й с клиенти, търгуващи с финансови инструменти на регулиран пазар (борса).

КФН държи да подчертае, че незабавно след възникване на кризата предприе и упражни в пълен обем всички правомощия, дадени й от закона: спря търговията с акции на КТБ АД в качеството й на публично дружество и изиска допълнителна информация от БНБ за естеството на предприетите спрямо дружеството мерки, с оглед защита на правата и интересите на инвеститорите от небанковия финансов сектор. Още на 23.06.2014 г. КФН поиска със специално писмо до управителя на БНБ и финансовия министър и свикването на Консултативния съвет за финансова стабилност, на който да бъдат разгледани всички отворени въпроси.

 По инициатива на заместник – председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” – Николай Попов, в съответствие с възложената му от закона специална компетентност и в следствие на получените в КФН множество сигнали и жалби, бяха инициирани действия по проверка на редица лица, в това число и медии, на изказвания и публикации относно евентуални пазарни манипулации и съответствие и спазване на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. След приключване на проверките и съответните административно-процесуални действия, предприети от заместник – председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, обществеността ще бъде надлежно информирана за резултатите.

Вероятно точно поради факта, че КФН не разполага със законови правомощия по регулирането и надзора на дейността на банките, и въпреки че банковият и небанковият сектор са свързани като части на финансовата система, представители на КФН не са били канени от президента на РБ или от неговата администрация и съответно не сa участвали в нито едно от проведените до момента заседания на Консултативните съвети по национална сигурност при президента, посветени на банковата система и обсъжданията за оздравяване на КТБ, възможни законови промени в тази посока.

Също така, не отговарят на истината и направените медийни внушения и тиражираните лъжи и манипулации, че КФН заедно с БНБ е подкрепяла идеите за т.нар. банкова ваканция. Институцията КФН или нейни представители не са участвали в дискусии в каквито и да са формати, както на политическо, така и на експертно ниво, на които да е била обсъждана подобна тема в най-широк смисъл.

КФН и нейни представители никога и по никакъв повод не са коментирали стабилността на банковата система или нейни участници, включително КТБ АД, тъй като КФН няма правомощия, свързани с надзора на банковата система, както и не разполага с информация за осъществявания над банките надзор и предприети мерки от страна на БНБ.

КФН използва случая за пореден път да заяви, че при изпълнението на законовите си задължения няма да допусне да стане заложник на манипулативни, лъжливи и клеветнически медийни публикации от какъвто и да е характер или да се подаде на друг вид натиск, оказван с цел да се избeгне прилагането на закона с цялата му строгост и тежест спрямо нарушителите.
КФН  www.fsc.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
„Казахстан: благоприятен инвестиционен климат“ - визов режим и възможности за сътрудничество
БТПП и Посолството на Република Казахстан в България организират Бизнес семинар - 22 юли 2014 в сградата на БТПП Още
Иновативни идеи и намиране на проектни партньори по програма Хоризонт 2020
EEN: Покана за участие в брокерско събитие - Острава, Чехия на 02.09.2014г. Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Национален браншови съюз на хлебопекарите и сладкарите
Мариана Кукушева, председател на УС на НБСХС: Да оставим хората да работят и да направим всичко за земеделците, което програмата за Развитие на селските райони, всички мерки, предвидени като директни плащания предвиждат и които им се полагат Още
НАЦИОНАЛEН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
НСТС подкрепи с консенсус новата методика за формиране на такса смет
Формирането на размера на такса смет няма да зависи от данъчната оценка на съответния имот и ще бъде стимул за намаляване на отпадъците и за разделното събиране Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация
Мярката е предложена от Хасковска търговско-промишлена палата и ИСИ и е насочена към въвеждане на ясни правила за условията, при които общините въвеждат режими и ограничаване на възможностите за въвеждане на режими, които нямат законово основание Още
БАНКИ, БОРСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ
БНБ продължава процедурата на специален надзор над КТБ
Комисията за финансов надзор (КФН): блокираните финансови инструменти на клиенти на КТБ като инвестиционен посредник не са изложени на потенциален риск Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Жан-Клод Юнкер е новият председател на Европейската комисия
Юнкер иска една по-добра Европа, която да мисли повече за работните места и социалните въпроси, и по-малко за централна регулация Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство