Брой 190 (1202), 04-10-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в днешното заседание на НСТС


На заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) социалните партньори разгледаха два проекта на закони – за изменение и допълнение на Закона за акцизните и данъчните складове и за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Обсъдиха и проект на постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. 

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) изрази своята принципна подкрепа за проекта на Закона за акцизните и данъчните складове с предложените изменения, водещи до увеличение на събираемостта от данъци и акцизи, облекчаване на административната тежест за бизнеса, продължаване на съществуващия данъчен модел със запазване на данъчните ставки. Относно промените в Закона, касаещи ограничаване плащанията в брой, БТПП напълно подкрепя намалението на допустимия размер от 10 000 на 5 000 лв., като още през 2007 г. в проучванията сред членовете на Палатата мярката за ограничаване на плащанията в брой среща категорична подкрепа. Остава все още открит въпросът за банковите такси и комисионни, с оглед те да не бъдат основание за реализиране на възможността за намаляване на прага за плащане в брой, особено за малките и средни предприятия. 

Като отчита необходимостта от синхронизиране на българското законодателство с изискванията на европейски директиви (регламенти), Българската търговско-промишлена палата изразява принципно съгласие с предложения законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, със следното възражение: Императивно е изискването за солидарна отговорност на подизпълнителите и изпълнителите само за дейностите, описани в приложението на Директива 96/71/ЕО, а не към всички дейности – предмет на предоставяните услуги. За останалите видове дейности, чл. 12, § 1 от директива 2014/67/ЕС от Директивата за солидарна отговорност предоставя на държавите–членки да решат (след консултация с представителните организации на работниците и служителите) въвеждане на солидарна отговорност на подизпълнителите и изпълнителите. 

Относно  Проекта за наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги БТПП принципно подкрепя проекта със следните бележки и предложения:
На първо място – подобна мярка не е предвидена в европейска директива, или регламент;
На второ място – липсва каквато и да било аргументация (вкл.- и в  доклада към проекта за Наредба) за нормирането на такава мярка. Не е налице и анализ колко от европейските държави са предвидили такава мярка. В българската нормативна уредба, практика и традиция няма такова решение;
На трето място – обсъжданата мярка е неприемлива от правна гледна точка, тъй като противоречи на основния правен принцип за отговорност при вина. Българското предприятие-ползвател няма каквато и да било вина, за да носи отговорност (респ. - последиците) от виновното поведение на чуждия работодател (респ. – чуждата Агенция), затова, че последният не е уредил по легален начин трудовото правоотношение със свой работник.
И на последно (но не и по значение) място, мярката в проекта за Наредба противоречи на пазарно-икономическия подход. При условие, че българското предприятие-ползвател има договор с чуждестранния работодател (или чуждестранна Агенция за заетост) за ползване на чужди работници, то ясно е, че ползването е срещу договорено възнаграждение за чуждия работодател (респ. – за чуждата Агенция за заетост). Предвидената в чл. 9 от проекта за Наредба последица - противно на всякаква икономическа логика - ще натовари българското предприятие – ползувател и със заплащане на трудово възнаграждение и всички осигуровки за чуждия работник.

Становищата на БТПП:

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗНИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ  ТУК.

ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА  ТУК.

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ ТУК.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в днешното заседание на НСТС
Социалните партньори разгледаха предложения за промени на данъчното законодателство Още
Позиция на НПРО относно проекта на Закон за независимия финансов одит
Ключови акценти и въпроси, които следва да се адресират адекватно в новото законодателство Още
БТПП участва в заседание на ЕВРОПАЛАТИ и в среща на Смесената консултативна група ЕС-Япония в Брюксел
На 13 октомври в сградата на Европейския парламент ще се състои Европейският парламент на предприятията Още
Чрез „ДОВЕРЕТЕ СЕ НА БЪЛГАРСКОТО” БТПП отговаря на интереса на потребителите да намерят концентрирани на едно място български стоки
Палатата работи в перспектива за постоянно изложение на български стоки Още
Новоназначеният посланик на Швеция Н. Пр. Луиз Бергхолм посети БТПП
В Швеция има недостиг от 50 000 строителни работници Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в МИ става управляваш орган на ОП „Инициатива за малки и средни предприятия“
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Нова организация на информацията в Портала за обществени поръчки
Обновени са тематичните области, добавени са нови такива Още
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Нови допустими диапазони в информационна система Интрастат от 4 октомври 2016
Разширява обхвата на стоките, за които се прави валидация на данните при приемане на Интрастат декларации Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, октомври/ ноември 2016
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още