Брой 137 (1401), 20-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на БТПП относно законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда


Българската търговско-промишлена палата изразява следното становище по законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда *:

БТПП не подкрепя текстовете на § 2 и § 3, с които се увеличават правомощията на ИА „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) относно контрол на забавени и неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения при прекратено трудово правоотношение. Предложението нарушава основни принципи за разделението на компетентността в правото. ГИТ има законови правомощия да следи само трудовото законодателство, а обезщетенията по Кодекса на труда попадат в сферата на гражданските правоотношения и определянето на техния размер и дължимост са в изключителната компетентност на съда.

Палатата не подкрепя § 5 на законопроекта - предложение за изменение на чл. 417 от ГПК,  защото разширява основанията за издаване на заповед за изпълнение, когато вземането се основава на влезли в сила предписания на органи на ГИТ за изплащане на забавени парични задължения по трудови правоотношения. Текстът разширява кръга на правомощията на Инспекцията по труда извън нормативно заложените й функции. Инспекцията по труда има законови правомощия да следи само трудовото законодателство, а обезщетенията по Кодекса на труда попадат в сферата на гражданските правоотношения, както беше отбелязано и по-горе. Определянето на размера и основанието за дължимо обезщетение са в изключителната компетентност на съдебните органи, поради което няма как то да бъде определено с акт на Инспекцията по труда, нито този акт да стане основание за незабавно производство по ГПК.

БТПП счита за неприемливи и предложенията за изменения в Търговския закон и в  Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, предложени в преходните и заключителните разпоредби на законопроекта.

С пълния текст на становището на Палатата можете да се запознаете  ТУК

-----------------
* Внесен от н. п. Диана Йорданова и група народни представители

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда
Предложението за увеличени правомощия на ГИТ нарушава основни принципи за разделението на компетентността в правото Още
Среща с китайски фирми от провинция Тиендзин
18 август в БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Международна конференция на тема „Подкрепа за социални иновации“
Чрез конферентна връзка с Брюксел бе представенa най-новата европейска платформа за социални предизвикателства Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Министерският съвет одобри стратегията на ББР за периода 2017-2020 г.
ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ
По инициатива на Министерство на енергетиката незаконният добив на подземни богатства ще се инкриминира
Преките загуби на държавата от тази дейност се изчисляват на милиони левове годишно Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Промените в ЗСПЗЗ целят синхронизация на българското с европейското законодателство
Уточнение на Министерството на земеделието, храните и горите Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта