Брой 137 (1401), 20-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта


Проектът на Наредба е разработен в изпълнение на чл. 5 т. 5 от Закона за ограничаване изменението на климата, както и в съответствие с т. 172 от Плана за действие за 2017 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

Наредбата въвежда изискванията на Директива (EС) 2015/652 на Съвета от 20 април 2015 година за установяване на методи за изчисляване и на изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива във връзка с задължението на  доставчиците на горива и енергия за транспорта да намалят възможно най-плавно емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на доставяните горива и енергия с 6% до 2020г. 

С наредбата се доразвиват вече съществуващите разпоредби на чл. 64-66 от ЗОИК, без да се въвеждат нови задължения за доставчиците на горива и енергия за транспорта.

С оглед максимално опростяване на докладването и улесняване на бизнеса, формулярът е общ за двете докладвания по чл. 64, съответно алинеи 3 и 4 от ЗОИК, като се намалява броят на задължителните докладвания чрез обединяването им в едно.

Предвидено е облекчение за малките и средни предприятия, като за произход на горивата и място на закупуване те докладват само „от ЕС“ или „извън ЕС“.

Писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси: rkangelova@moew.government.bg, ssangelova@moew.government.bg

Дата на откриване: 20.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 02.8.2017 г.
НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда
Предложението за увеличени правомощия на ГИТ нарушава основни принципи за разделението на компетентността в правото Още
Среща с китайски фирми от провинция Тиендзин
18 август в БТПП Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Международна конференция на тема „Подкрепа за социални иновации“
Чрез конферентна връзка с Брюксел бе представенa най-новата европейска платформа за социални предизвикателства Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Министерският съвет одобри стратегията на ББР за периода 2017-2020 г.
ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ
По инициатива на Министерство на енергетиката незаконният добив на подземни богатства ще се инкриминира
Преките загуби на държавата от тази дейност се изчисляват на милиони левове годишно Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Промените в ЗСПЗЗ целят синхронизация на българското с европейското законодателство
Уточнение на Министерството на земеделието, храните и горите Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта