Брой 251 (1263), 29-12-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Изменения в Правилника на Арбитражния съд при БТПП

Арбитражният съд при БТПП уведомява клиентите на Съда, че от 1 януари 2017 г. в сила влизат изменения в Правилника на АС при БТПП. Измененията, допълненията, както и новите текстове са обозначени на съответните систематични места в Правилника.

Съгласно новата ал.4 на чл. 2 от Правилника, ако в арбитражното споразумение, сключено след влизане в сила на тази разпоредба, 1 януари 2017 г., страните не са уговорили друго, уговорката за приложимост на Правилника /Правилата/ на АС означава, че страните са приели и компетентността на АС при БТПП.

Някои нови правила са приети и във връзка с връчване на арбитражното решение на страните по делото, а именно:

На всяка страна се връчва заверен препис от решението, като й се предоставя възможност да получи при поискване от нейна страна и подписан от решаващия орган екземпляр от решението. Подписан от решаващия орган екземпляр от решението може да бъде издаден повторно по молба на страната, след представяне на удостоверение от Софийски градски съд, че въз основа на същото решение не е издаван изпълнителен лист – чл. 41, ал.7 от Правилника на АС.

Едно от измененията в Правилника се отнася до случаите, когато страна по делото не се явява на арбитражно заседание и иска то да бъде отложено по уважителни причини. В случая страната е задължена да представи доказателства за уважителните причини, поради които е поискала отлагане на делото – чл. 25, ал. 1 от Правилника на АС.

С новия чл. 46 се предоставя възможност на Председателя на АС да разпореди публикуване на арбитражни решения в информационни електронни програми при изключване на данни от решенията, публикуването на които би засегнало интересите на страните по делата.

В Устава на Арбитражния съд са въведени някои допълнения в текста на чл. 8, ал.2, отнасящи се до практиката на Съда.

Правилникът на АС при БТПП   ТУК

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Изменения в Правилника на Арбитражния съд при БТПП
Влизат в сила от 1 януари 2017 г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Новите подоходни декларации вече са достъпни в сайта на НАП
За облагане на доходите на физическите лица и за корпоративни данъци - 2016 г. Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК прие Секторен анализ на конкурентната среда на пазара на търговия на дребно с лекарствени продукти
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Официално беше сертифицирана системата на „Информационно обслужване“ АД за онлайн покупка на билети за влак
Тя обслужва всички жп дестинации в България Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Парижкото споразумение относно изменението на климата влиза в сила за България на 29 декември
Споразумението съдържа план за действие за ограничаване на глобалното затопляне под 2°C Още
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛИ НА СТРАНИ И РЕГИОНИ
Представяне на Приморския край на Руската Федерация
Информация от Центъра на промишлеността на България в Москва Още