Брой 169 (1927), 03-09-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП стартира нови 6 проекта в подкрепа на бизнеса


Дирекция “Европейска интеграция и проекти“ в БТПП,  чрез разработването на проекти  и участие като партньор в проекти, финансирани по Европейски програми, се стреми да подпомага бизнеса чрез:

  • обучение на персонала и осъществяване на стажове в страната и зад граница;
  • засилване участието на МСП в международния стокообмен, чрез участие  в  специализирани изложения и обмяна на опит;
  • иницииране на допълнителни инвестиционни мерки по Оперативните програми за подобряване конкурентоспособността на МСП, на база  взаимстван опит  от „ европейски добри практики“ ;
  • разработване на он-лайн  платформи за дигитализиране на различни услуги за бизнеса.

Българската търговско-промишлена палата  започва работа по следните проекти:

Проект:  СКИЛС +  
                  

Цел: насърчаване използването  на дигиталните технологии за повишаване конкурентоспособността на МСП .
Основни дейности: разработване на териториални планове за развитие; идентифициране на добри европейски практики и споделяне на опит чрез работни посещения, обучения и други дейности.
В рамките на проекта в сътрудничество с ИАНМСП е разработен териториален план за развитие за България, включващ следните мерки за изпълнение:
Мярка 1 – предоставяне на ИКТ ваучери за микро, малки и средни предприятия.
Мярка 2 - създаване на дигитални иновационни хъбове (DIH), чиято основна цел е повишаване конкурентоспособността на фирмите, подобряване на бизнес и производствените процеси, продукти и услуги чрез внедряване на цифрови технологии.
Ако се интересувате от разработения план за развитие и заложените мерки, допълнителна информация може да получите на адрес https://www.bcci.bg/bulgarian/projects/interreg/materials.html              

Проект: ИММИДЖОБС             
Цел: повишаване уменията на заетите в организации, предлагащи услуги на граждани от  трети страни за по-бързата им адаптация и намиране на работа.
Основни дейности: разработване на обучителни материали и провеждане на обучение за посреднически организации; разработване на онлайн информационна платформа за работодатели и имигранти;  предоставяне на подкрепа и обучение при наемането на имигранти.

Проект: QUALIFY                      

Цел: насърчаване развитието на МСП от хранителновкусовата промишленост, чрез  допълнителни инвестиции през Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“.
Основни дейности: изготвяне на национален план за действие и идентифициране на допълнителни инвестиционни мерки за включване в ОПИК за повишаване конкурентоспособността на МСП от хранителновкусовата промишленост; разработване на системи за мониторинг; създаване на онлайн библиотека с учебно съдържание, предназначено за МСП и държавни институции; организиране на консултации  със заинтересованите  страни.

Проект: ДИВЕТ                              

Цел: повишаване уменията при използването на интернет и социалните медии за нуждите на експортно-ориентирания бранш чрез създаване на нова професия  „онлайн експортен специалист“.

Основни дейности: изготвяне на обучително-квалификационен профил; разработване на обучителни материали и он-лайн обучителна платформа; провеждане на пилотно обучение за онлайн експортни специалисти; организиране на стажове в местни фирми и схеми за стаж  в чужбина; издаване на сертификати на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка и съответстващи на стандарт ISO 17024:2012.

 

Проект: SCOPE   

Цел: подобряване състоянието на сухопътния товарен транспорт в региона на Балканите и Средиземно море чрез създаване на он лайн платформа за проследяване на транпортните потоци. Платформата ще улесни споделените услуги в товарния автомобилен транспорт чрез ефективно свързване на дейностите на товародатели и превозвачи, вкл. симулатор за водачи на товарни автомобили.
Очакван резултат:
За превозвачите - по-добро използване на капацитета на автомобилния парк, подобрена ефективност на превозвания товар и използваното гориво;
За МСП – достъп  до нови пазари и клиенти.

Проект: CVET4Future.Net   

Цел: да повиши капацитета  на центровете за  Професионално образование и обучение /ПОО/  и да повиши качеството на предлаганите от тях услуги за МСП, свързани с информационните технологии и дигиталната трансформация.
Основните дейности:  разработване на индивидуални обучителни програми за управители и служители на МСП за преквалификация и повишаване на дигиталните им умения.

Важно! Ако желаете да участване в някой от проектите, или да получите допълнителна информация, моля свържете се с дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти", тел. 02/8117416, 02/8117553, или е-mail: projeсts3@bcci.bg. Всички  новини за събития по проектите, обучения, стажове, нови услуги и т.н. се публикуват на сайта на БТПП https://www.bcci.bg/bulgarian/projectsBCCI_new.html.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП стартира нови 6 проекта в подкрепа на бизнеса
Ключовите думи са дигитализация, конкурентоспособност, обучение, заетост, интернационализация на дейността Още
Национална изложба на Индия в София
От 20 до 29 септември в Изложбена зала ЦУМ Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Икономически форум "Бъдещето на Европа – заетост, растеж и инвестиции – заедно можем повече"
11 септември 2019 г. в гр. Сливен Още
Продължава работата по проект „Млади предприемачи – бъдещето на Европа”
Водеща организация е Търговско-промишлена палата – Търговище Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта отвори анкета за работодатели, желаещи да посочат търсените от тях кадри
През следващите 12 месеца и в средносрочен план, след 3-5 години Още
Европейският ден на труда вече и онлайн
Агенцията по заетостта ще представи онлайн платформа за участие Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
Въвеждане на правила за данъчно третиране, насочени срещу практиките за избягване на данъци Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Отвъд изборите: Следващите четири години за общините?
10 септември 2019 г., Зала за събития „В Парка” / пл. "България" №1 ("Малкото НДК") Още